Strategi för det nordiska kultursamarbetet 2013–2020

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Nordiska ministerrådet är en central plattform för kultursamarbetet i Norden. Ministerrådets verksamhet på kulturområdet samspelar med annat formellt och informellt nordiskt samarbete, både i och utanför Norden. I en global kontext ska Norden fortsatt vara en föregångare som kreativ och öppen konst- och kulturregion.Det nordiska kultursamarbetet ska förvalta kulturarv inom historia, kultur och språk och säkra en kontinuitet. Samtidigt ska nya kulturuttryck och impulser ges utrymme i samarbetet. Förändringar i kulturlivets och konstens förutsättningar, demografi och teknik ställer krav på flexibilitet och förnyelse. Det är viktigt att kulturpolitiken utformas och genomförs utifrån relevant och aktuell fakta, forskning och kunskap.En grundläggande förutsättning för det nordiska kultursamarbetet är principen om nordisk nytta; att samarbetet sker på områden där de nordiska länderna har gemensamma intressen och utmaningar. Utbyte av erfarenheter, kompetens samt nätverksbyggande ska ge ökade möjligheter till effektivitet och utveckling.Kultursamarbetet ska främja hållbar utveckling. Det innebär en gemensam strävan mot inkluderande, tillgänglig och jämställd kultur och konst som utmanar normer och värderingar och stärker människors känsla av meningsfullhet och tillhörighet. Ett brett förankrat kultursamarbete ska utveckla gemenskap och förståelse mellan alla som bor i Norden och bidra till stärkt sammanhållning.Det finns ett stort intresse för den nordiska modellen och nordisk konst och kultur i världen. Det nordiska kultursamarbetet ska förmedla värden som demokrati, yttrandefrihet och civilsamhällets betydelse i både internationella och regionala sammanhang.
Publikasjonsnummer
2017:414