Handlingsplan for nordisk samarbeid om funksjonshindre 2015–2017

Menneskerettigheter • Mangfold • Fri bevegelighet

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnet er et viktig mål i det nordiske samarbeidet. Samarbeidet baseres på de nordiske landenes samt Færøyenes, Grønlands og Ålands felles holdninger til demokrati, rettsstat og likeverd.Prinsippene for velferdssamfunnet i Norden handler om borgeres forutsetninger for like muligheter og trygghet for alle uansett kjønn, etnisk tilhørighet, religion, overbe-visning, funksjonsevne, alder eller seksuell legning. Det handler også om sosiale rettigheter og prinsippet om at alle skal ha lik tilgang til helsetjenester og sosiale tjenester, utdanning og kultur.
Publikasjonsnummer
2015:737