Rådet för nordisk samarbeid om funksjonshinder: Årsrapport 2022

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Funksjonshindersrådets årsrapport redegjør for hvordan Nordisk ministerråds handlingsplan for funksjonshinderssamarbeidet 2018–2022 har blitt realisert. Rapporten beskriver også hvordan Nordisk ministerråd har samarbeidet med Funksjonshindersrådet om utviklingen av et nytt samarbeidsprogram om funksjonshindersspørsmål i Norden 2023–2027.Mennesker med nedsatt funksjonsevne er særlig sårbare når kriser og konflikter oppstår. Spørsmålet har blitt diskutert av rådet ved flere anledninger. På sitt høstmøte vedtok rådet en resolusjon der det blant annet etterlyses dialog med gruppene som blir berørt av kriser, begrensninger og samfunnsendringer.Personer med urfolksbakgrunn med nedsatt funksjonsevne er ekstra utsatt for klimaendringer og miljøproblemer. Dette var temaet for den nordiske fagseminaret ved FNs årlige behandling av implementering av konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i New York i juni.Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle, og alle skal ha rett til å utvikle sitt eget kunstneriske potensial. På oppdrag fra Nordisk ministerråd for kultur arrangerte Nordens velferdssenter Kunst og kultur for alle – Konferanse om kultur og funksjonshemninger i Norden.Funksjonshindersrådet møttes to ganger i løpet av 2022, i Oslo om våren og i Stockholm om høsten. Rådet for nordisk samarbeid om funksjonshinder er et rådgivende organ for alle politikk- og virksomhetsområder i Nordisk ministerråd når det gjelder spørsmål som angår funksjonshinderspørsmål.