Mot en nordisk biopolitikk?

Rapport fra et seminar om bioteknologi og bioetikk

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Den raske utviklingen innen bioteknologi reiser nye spørsmål og representerer både muligheter og utfordringer for de nordiske landene – og dermed også for de nordiske politiske miljøer. Kultur og utdanningsutvalget har derfor de senere år arbeidet med spørsmål i tilknytning til bioteknologi og -etikk. På utvalgets initiativ er det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter for alle fem fagutvalg i Nordisk Råd. Gruppen har til oppgave å vurdere mulige tiltak i Nordisk Råds regi på området. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte Nordisk Råd, i samarbeid med Nordisk komité for bioetikk, den 26 januar i år et seminar om ulike aspekter ved human bioteknologi. Seminaret var bredt anlagt, men med fokus på nordisk samarbeid innen bioteknologisk forskning og næringsutvikling, og på konsekvensene av ulik lovgivning i de nordiske landene. Det ble også arrangert temasesjoner om biobanker, muligheter og utfordringer for helse- og velferdspolitikk og muligheter og hindre for en utvikling av bioteknologi som næring. Representanter fra aktuelle utvalg/komiteer i de respektive landenes parlamenter var invitert til seminaret.
Publikasjonsnummer
2005:743