Nordisk program for samarbeid om funksjonshinderspørsmål 2023–2027

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Prinsippene for velferdssamfunnet i Norden handler om innbyggernes forutsetninger for å ha like muligheter og trygghet uansett kjønn, etnisk tilhørighet, religion, overbevisning, funksjonsevne, alder eller seksuell legning. Alle har gjennom sine sosiale rettigheter likeverdig tilgang til helsevesen, sosiale tjenester, utdanning, kultur og arbeidsliv.
Publikasjonsnummer
2022:731