Högre utbildning i Finland

Korkea-asteen koulutus Suomessa
Här kan du läsa om universitet och yrkeshögskolor i Finland och hur du söker till dem. Du kan också läsa om den nordiska överenskommelsen om tillträde till högre utbildning, som garanterar att dina studier erkänns i de nordiska länderna.

Det finns två typer av högskolor i Finland: yrkeshögskolor och universitet. Undervisning erbjuds såväl på finska, svenska som engelska.

Du söker till högskolorna via Studieinfo, och där finns även information om utbildningsmöjligheter på olika nivåer.

På den här sidan hittar du information om högre utbildning, hur du ansöker, utbytesstudier och annat som rör högskolestudier. Om du är intresserad av högre utbildning på Åland, se sidan Guide: Studera på Åland.

Yrkeshögskolor

På yrkeshögskolorna planeras studierna efter arbetslivets behov. Yrkeshögskolorna ger en praktiskt inriktad och ofta yrkesövergripande högskoleutbildning. En lämplig grund för studierna är gymnasie- eller yrkesutbildning. Studierna är vanligtvis mer skolmässiga än vid universitet och omfattar en fem månaders praktikperiod. Information om de betyg som ges finns på sidan Betygsskalorna i Finland.

Studier på yrkeshögskolor som leder till examen är kostnadsfria för medborgare i EU-/EES-länder och Schweiz. Medborgare i andra länder kan behöva betala läsårsavgift.

De flesta yrkeshögskolor i Finland är finskspråkiga, men det finns även yrkeshögskolor som är helt svenskspråkiga. Dessutom har de flesta yrkeshögskolor studieprogram på engelska. Högskolorna beslutar själva om kraven på språkkunskaper, så hör dig för med högskolan hur du ska göra för att intyga dina språkkunskaper.

Att avlägga en lägre yrkeshögskoleexamen tar 3,5–4,5 år, och i studierna ingår en termins arbetspraktikperiod. En högre yrkeshögskoleexamen kan avläggas först efter att man slutfört utbildningen vid en högskola och därefter arbetat med uppgifter som är kopplade till den aktuella branschen i minst två år. Det tar 1–1,5 år att ta en högre examen om du studerar på heltid.

Läs mer om yrkeshögskoleexamina på Studieinfos webbsidor.

Universitet

Undervisningen vid universiteten utgår från vetenskaplig eller konstnärlig forskning. Universitetsstudier utvecklar studenternas vetenskapliga tänkande. En universitetsexamen består vanligtvis av studier i huvudämne och biämne, språk- och kommunikationsstudier, praktik och examensarbete. Information om de betyg som ges finns på sidan Betygsskalorna i Finland.

En lägre högskoleexamen (kandidatexamen) bör avläggas på tre år och en högre högskoleexamen (magisterexamen) på ytterligare två år. För de flesta examina är den maximala tiden för att slutföra en kandidat- och magisterexamen sammanlagt sju år. Efter en högre högskoleexamen kan man söka till forskarutbildning som leder till doktors- eller licentiatexamen.

Universiteten är antingen en- eller tvåspråkiga: finskspråkiga och/eller svenskspråkiga. Det förekommer dessutom mycket undervisning och forskning på engelska.

Att studera på universitet är gratis för medborgare i EU-/EES-länder och Schweiz. Medborgare i andra länder kan behöva betala läsårsavgift. Studerande på universitet måste vara med i studentkåren, som tar ut en medlemsavgift.

Läs mer om universitetsexamina på Studieinfos webbsidor.

Ansökan till högre utbildning

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga utbildningsprogram vid yrkeshögskolor och universitet sker på våren och hösten via den gemensamma ansökan på webbplatsen Studieinfo. För vissa utbildningar i främmande språk är den gemensamma ansökan i januari. Läs mer på Studieinfos webbsidor.

Många magisterprogram, i synnerhet de engelskspråkiga, är inte med i den gemensamma ansökan. Till dessa söker man via det aktuella universitetets separata ansökan. Läs mer om engelskspråkiga examensprogram på StudyinFinland.fi.

Den nordiska överenskommelsen om tillträde till högre utbildning ger alla som bor i Norden rätt att söka till en allmän högskoleutbildning i ett annat nordiskt land på samma eller motsvarande villkor som landets egna invånare. Du kan alltså söka till yrkeshögskola eller universitet i samma gemensamma ansökan som finländska sökande.

Ansökan till yrkeshögskola

Majoriteten av studenterna som söker till program som leder till en lägre yrkeshögskoleexamen vid en yrkeshögskola antas på basis av yrkesinriktad grundexamen och studentexamen, det vill säga genom betygsbaserad antagning. Resten av studenterna antas på basis av urvalsprov.

Om du har en avslutad gymnasieutbildning utomlands och inte har en europeisk studentexamen (European Baccalaureate, EB) eller en internationell studentexamen (International Baccalaureate, IB) kan du inte söka till en finsk högskola genom betygsbaserad antagning. I så fall kan du bli antagen på basis av urvalsprov.

Du kan också söka till ett program som leder till en högre yrkeshögskoleexamen vid en yrkeshögskola genom den gemensamma ansökan.

Ansökan till universitet

Majoriteten av studenterna som söker till universitet antas på basis av studentexamensbetyg, det vill säga genom betygsbaserad antagning. Resten av studenterna antas genom ett urvalsprov eller något annat antagningssätt, till exempel genom den öppna universitetsleden (även kallad öpu-leden).

Om du har en avslutad gymnasieutbildning utomlands och inte har en europeisk studentexamen eller en internationell studentexamen kan du inte söka till ett finskt universitet genom betygsbaserad antagning. I så fall kan du bli antagen på basis av urvalsprov.

Om du blir antagen till program som leder till en lägre examen vid ett universitet har du i allmänhet också rätt att studera till en högre examen. Forskarstudier ingår inte i den gemensamma ansökan, utan söks med en separat ansökan direkt till det universitet som ordnar utbildningen. Läs mer på Studieinfos webbsidor.

Andra saker att tänka på

Om du har en avslutad gymnasieutbildning utomlands måste du bifoga en kopia av ditt betyg till din ansökan. Om ditt betyg är på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste du också bifoga en officiell översättning av betyget till finska, svenska eller engelska.

Läroanstalterna beslutar själva om sina urvalskriterier, som kan variera mellan högskolor och mellan utbildningar. Vissa utbildningar har sektorspecifika begränsningar. För att antas till vissa utbildningar måste studenten beträffande hälsotillstånd och funktionsförmåga vara kapabel till de praktiska uppgifter som anknyter till studierna. I vissa fall kan studenten behöva visa upp ett drogtestintyg eller ett straffregisterutdrag. De sektorspecifika begränsningarna hittar du i den sökta utbildningens utbildningsbeskrivning.

Observera att du kanske inte får någon separat kallelse till urvalsproven, så du måste själv ta reda på när och var antagningsproven för de program du söker till äger rum. Vanligtvis hittar man informationen enkelt på högskolornas webbsidor.

Vill du åka på studentutbyte till eller från Finland?

Som högskolestudent har du möjlighet att avlägga en del av din examen utomlands. Vanligtvis ansöker man om utbyte via sin läroanstalt. De mest kända utbytesprogrammen är Erasmus+ och Nordplus. Du kan få studiestöd för utbytet. Dessutom kan programmen omfatta ett stipendium från din högskola. Ett utbyte varar vanligtvis en termin eller ett läsår. Ta reda på mer om utbytesstudier på din högskola eller läs mer på Maailmalle.net.

Efter utbytet ska du ansöka om tillgodoräknande av dina utbytesstudier. Kontakta din läroanstalt för mer information.

Vad bör du veta om att studera i Finland?

Om du kommer till Finland för att studera är det också bra att ha koll på studentboende, studiestöd, arbetspraktik, studentrabatter, beskattning, hälso- och sjukvård samt social trygghet i Finland. Vi har samlat information om allt detta på sidan Guide: Studera i Finland.

Akademiskt erkännande av examina

Högskolorna och läroanstalterna fattar själva beslut om huruvida du kan tillgodoräkna dina utlandsstudier i din examen. Den nordiska överenskommelsen om tillträde till högre utbildning garanterar dock att högskolor i Norden erkänner varandras studier.

Information om yrkesmässigt erkännande av examina, det vill säga om när du behöver ett särskilt beslut om erkännande av din utländska examen eller rätt till yrkesutövning, finns på sidan Erkännande av utländska examina i Finland.

Akademiskt erkännande av utlandsstudier i Finland

Högskolorna och läroanstalterna fattar själva beslut om huruvida du kan tillgodoräkna dina utlandsstudier i en finländsk examen.Du bör i förväg ta reda på vilka dokument högskolorna i Finland behöver för att få studierna tillgodoräknade.

Mer information om erkännande av utländska examina i Finland hittar du på Utbildningsstyrelsens webbplats. Information om engelskspråkiga utbildningsprogram finns på webbplatsen StudyinFinland.

Akademiskt erkännande av i Finland genomförda studier utomlands

Den internationella principen när det gäller erkännande av examina är att den mottagande parten gör en bedömning av den utländska examens nivå eller utbildningens omfattning. 

Du kan också ansöka om ett särskilt utlåtande om en finländsk examen från Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen ger mot en avgift expertutlåtanden om finländska examina för internationella sammanhang. Utlåtanden ges om slutförda examina som ingår i Finlands officiella examensstruktur.

Läs mer på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Högre utbildning i andra nordiska länder

På följande sidor hittar du information om högre utbildning i de andra nordiska länderna.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.