Högre utbildning i Finland

Korkea-asteen koulutus Suomessa
Här kan du läsa om högre utbildning i Finland, vilket innebär universitet och yrkeshögskolor. Du kan också läsa om den nordiska överenskommelsen om tillträde till högre utbildning.

Högre utbildning ges i Finland på universitet och yrkeshögskolor. Undervisning erbjuds såväl på finska, svenska som engelska.

Du söker till högskolorna via studieinfo.fi, och där finns även information om utbildningsmöjligheter på olika nivåer. Mer information om hur du söker till en utbildning hittar du på sidan Ansökan till högre utbildning i Finland.

Yrkeshögskolor

Yrkeshögskolorna ger en praktiskt inriktad och ofta yrkesövergripande högskoleutbildning. En lämplig grund för studierna är gymnasie- eller yrkesutbildning. Du söker till en utbildning på våren eller hösten via den gemensamma ansökan och ofta genom inträdesprov. Utbildningsutbudet är mer varierat vid antagningen på våren än på hösten.

Studier på yrkeshögskolor som leder till examen är kostnadsfria för medborgare i EU-/EES-länder och Schweiz. Medborgare i andra länder kan behöva betala läsårsavgift.

De flesta yrkeshögskolor i Finland är finskspråkiga, men det finns även yrkeshögskolor som är helt svenskspråkiga. Dessutom har de flesta yrkeshögskolor studieprogram på engelska. Högskolorna beslutar själva om kraven på språkkunskaper, så hör dig för med högskolan hur du ska göra för att intyga dina språkkunskaper.

Att avlägga en lägre yrkeshögskoleexamen tar 3,5–4,5 år, och i studierna ingår en termins arbetspraktikperiod. En högre yrkeshögskoleexamen kan avläggas först efter att du slutfört utbildningen vid en högskola och därefter arbetat med uppgifter som är kopplade till den aktuella branschen i minst tre år. Det tar 1–1,5 år att ta en högre examen om du studerar på heltid.

Universitet

Till de finsk- och svenskspråkiga utbildningsprogrammen söker man i regel via den gemensamma ansökan. De flesta magisterprogram, i synnerhet de engelskspråkiga, är inte med i den gemensamma ansökan. Till dessa söker man via det aktuella universitetets separata ansökan. 

En lägre högskoleexamen, dvs. en kandidatexamen, bör avläggas på tre år och en högre högskoleexamen, dvs. en magisterexamen, på ytterligare två år. Som mest har man sammanlagt sju år på sig att avlägga kandidat- och magisterexamen. Det vanligaste är att studenterna först tar en kandidatexamen, varefter de har rätt att gå magisterprogrammet vid samma institution. Efter högskoleexamen kan man söka till påbyggnadsstudier.

Universiteten är antingen en- eller tvåspråkiga (finska och/eller svenska). Det förekommer dessutom mycket undervisning och forskning på engelska.

Att studera på universitet är gratis för medborgare i EU-/EES-länder och Schweiz. Medborgare i andra länder kan behöva betala läsårsavgift. Studerande på universitet måste vara med i studentkåren, som tar ut en medlemsavgift.

Nordisk överenskommelse om tillträde till högre utbildning

Den nordiska överenskommelsen om tillträde till högre utbildning ger alla som bor i Norden rätt att söka till en allmän högskoleutbildning i ett annat nordiskt land på samma eller motsvarande villkor som landets egna invånare. I enlighet med avtalet kan man i en finsk högskoleexamen tillgodoräkna motsvarande studier i ett annat nordiskt land. Studieresultaten bedöms av den mottagande högskolan. Du bör i förväg ta reda på vilka dokument högskolorna i Finland behöver för att få studierna tillgodoräknade.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.