Høyere utdanning i Finland

Korkea-asteen koulutus Suomessa
I denne artikkelen kan du lese om utdanning ved universiteter og yrkeshøyskoler i Finland. Her er det også informasjon om den nordiske overenskomsten om adgang til høyere utdanning.

I Finland er det universitetene og yrkeshøyskolene som tilbyr høyere utdanning. Det undervises på både finsk, svensk og engelsk.

Du søker om opptak på Studieinfo-siden, der du også finner mer informasjon om utdanningsmuligheter på ulike nivåer. Ytterligere informasjon om søknadsprosessen finner du på siden Å søke høyere utdanning i Finland.

Yrkeshøyskoler

Yrkeshøyskolene gir en praktisk orientert høyere utdanning, som regel innenfor mange forskjellige fagfelt. For å kunne tilegne seg utdanningen bør man ha gjennomført gymnas eller yrkesskole. Opptak skjer om våren og om høsten gjennom fellesopptak og som regel også opptaksprøver. Ved opptaket om våren er utdanningstilbudet mer omfattende og variert enn ved høstopptaket.

For innbyggere i EU- og EØS-land samt Sveits er gradsstudium gratis. For innbyggere i andre land kreves det en studieårsavgift.

De fleste yrkeshøyskolene i Finland er finskspråklige, men det finnes også helt svenskspråklige yrkeshøyskoler. Dessuten tilbyr mange yrkeshøyskoler studieprogrammer på engelsk. Høyskolene fastsetter selv sine krav til språkferdigheter, så du må undersøke hos den enkelte høyskolen hvordan du kan få bekreftet dine språkferdigheter.

Det tar cirka 3,5-4,5 år å ta en lavere yrkeshøyskolegrad, og utdanningen omfatter en praksisperiode på ett semester. En høyere yrkeshøyskoleeksamen kan først avlegges etter at man har avsluttet en utdanning på en passende høyskole og vært yrkesaktiv på det aktuelle fagområdet i minst tre år. Det krever heltidsstudier i fra 1 til 1 ½ år å ta en høyere eksamen.

Universiteter

Til finsk- og svenskspråklige utdanningsprogrammer søker man som regel via det landsomfattende fellesopptaket. De fleste, ikke minst engelskspråklige, magisterprogrammene er ikke med i fellesopptaket. I stedet søker man direkte hos det aktuelle universitetet.

Normert studietid for lavere grads studium, dvs. kandidatstudium, er tre år, og for høyere grads studium, dvs. magisterstudium, to år. Til sammen kan man bruke maksimum sju år på kandidat- og magisterstudiet. Det vanlige er at studentene først gjennomfører en kandidatgrad, og deretter har de rett til å ta en magistergrad på samme utdanningsinstitusjon. Etter gjennomført høyere grads studium kan man søke på videre studier.

Universitetene er enten ett- eller tospråklige (finsk og/eller svensk). Mye undervisning og forskning foregår dessuten på engelsk.

For innbyggere i EU- og EØS-land samt Sveits er universitetsstudiene gratis. For innbyggere i andre land kreves det en studieårsavgift. En student på lavere eller høyere grads studium må være medlem av en studentforening (studentkår) og betale medlemsavgift til denne.

Den nordiske overenskomsten om adgang til høyere utdanning

Den nordiske overenskomsten om adgang til høyere utdanning sikrer alle som er bosatt i Norden, samme rettigheter til å søke en offentlig høyere utdanning i et annet nordisk land på samme eller tilsvarende betingelser som landets egne innbyggere. I henhold til overenskomsten blir også tilsvarende utdanning som er gjennomført i et annet nordisk land, godskrevet i den finske høyere utdanningen.  Studieprestasjonene vurderes av mottakende utdanningsinstitusjon. Det er en god idé å undersøke på forhånd hvilke dokumenter utdanningsinstitusjonene i Finland trenger for å godskrive studiene.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.