Høyere utdanning i Finland

Korkea-asteen koulutus Suomessa
Her kan du lese om universiteter og yrkeshøyskoler i Finland og hvordan du søker til dem. Du kan også lese om den nordiske overenskomsten om adgang til høyere utdanning, som garanterer at studiene dine blir godkjent i Finland.

Finland har to typer høyere utdanningsinstitusjoner: yrkeshøyskoler og universiteter. Det undervises på både finsk, svensk og engelsk.

Du søker om opptak til høyere utdanning på Studieinfo-siden, der du også finner mer informasjon om utdanningsmuligheter på ulike nivåer.

På denne siden er det samlet informasjon om høyere utdanning, hvordan du søker, utvekslingsstudier og annet som berører høyere utdanning. Hvis du er interessert i høyere utdanning på Åland, kan du gå til siden Guide: Studere på Åland.

Yrkeshøyskoler

På yrkeshøyskolene utarbeides studiene etter behovene i arbeidslivet. Yrkeshøyskolene gir en praktisk orientert høyere utdanning, som regel innenfor mange forskjellige fagfelt. For å kunne tilegne seg utdanningen bør man ha gjennomført gymnas eller yrkesskole. Studiene er mer skolelignende enn de er på universitetet, og de omfatter en fem måneders praksisperiode. Informasjon om karakterer finner du på siden Karakterskalaer i Finland.

For innbyggere i EU- og EØS-land samt Sveits er studier som fører til en grad, gratis. For innbyggere i andre land kan det kreves studieavgift.

De fleste yrkeshøyskolene i Finland er finskspråklige, men det finnes også helt svenskspråklige yrkeshøyskoler. Dessuten tilbyr mange yrkeshøyskoler studieprogrammer på engelsk. Høyskolene fastsetter selv sine krav til språkferdigheter, så du må undersøke hos den enkelte høyskolen hvordan du kan få bekreftet dine språkferdigheter.

Det tar cirka 3,5–4,5 år å ta en lavere yrkeshøyskolegrad, og utdanningen omfatter en praksisperiode på ett semester. En høyere yrkeshøyskoleeksamen kan først avlegges etter at man har avsluttet en utdanning på en passende høyskole og vært yrkesaktiv på det aktuelle fagområdet i minst to år. Det krever heltidsstudier i fra 1 til 1 ½ år å ta en høyere eksamen.

Les mer om eksamener på yrkeshøyskoler på Studieinfo.

Universiteter

Undervisningen ved universitetene tar utgangspunkt i vitenskapelig eller kunstnerisk forskning. Universitetsstudier utvikler studentenes evner til vitenskapelig tenkning. En universitetseksamen består som regel av studier i hovedfag og bifag, språk- og kommunikasjonsstudier, praksis og skriftlige arbeider. Informasjon om karakterer finner du på siden Karakterskalaer i Finland.

Normert studietid for lavere grads studium, kandidatstudium, er tre år, og for høyere grads studium, masterstudium, to år. For de fleste eksamener er maksimal tid for å gjennomføre en kandidat- og mastergrad til sammen sju år. Etter gjennomført høyere grads studium kan man søke på videre studier som fører til en lisensiat- eller doktorgrad.

Universitetene er enten ett- eller tospråklige, altså finsk- og/eller svenskspråklige. Mye undervisning og forskning foregår dessuten på engelsk.

For innbyggere i EU- og EØS-land samt Sveits er universitetsstudiene gratis. For innbyggere i andre land kan det kreves studieavgift. Studenter på lavere eller høyere grads studium må være medlem av en studentforening (studentkår) og betale medlemsavgift til denne.

Les mer om universitetsutdanninger på Studieinfos sider.

Å søke høyere utdanning

Søknad til finsk- og svenskspråklige utdanningsprogrammer ved yrkeshøyskoler og universiteter skjer om våren og om høsten via det elektroniske fellesopptaket på siden Studieinfo. For noen utdanninger i fremmede språk er søknadsfristen i januar. Les mer på Studieinfos nettside.

Mange, spesielt engelskspråklige, masterprogrammer er ikke med i fellesopptaket. I stedet søker man hos det aktuelle universitetet. Les mer om engelskspråklige studieprogrammer på nettsiden StudyinFinland.fi.

Den nordiske overenskomsten om adgang til høyere utdanning sikrer alle som er bosatt i Norden, rett til å søke en offentlig høyere utdanning i et annet nordisk land på samme eller tilsvarende betingelser som landets egne innbyggere. Du kan altså søke på en yrkeshøyskole eller et universitet i samme fellesopptak som finske søkere.

Søknad til yrkeshøyskole

De fleste studenter som søker til programmer som leder til en lavere grad ved en yrkeshøyskole, tas opp på grunnlag av eksamen fra videregående skole, altså basert på karakterer. Resten av studentene velges ut på grunnlag av opptaksprøver.

Hvis du har gjennomført videregående skole i utlandet og ikke har European Baccalaureate-eksamen (EB) eller International Baccalaureate-eksamen (IB), kan du ikke søke på en finsk høyskole på grunnlag av karakterer. I slike tilfeller kan du bli tatt opp på grunnlag av opptaksprøve.

Du kan også søke på et program som fører til en høyere yrkeshøyskoleeksamen ved en yrkeshøyskole, via fellesopptaket.

Søknad til universiteter

De fleste studenter som søker på et universitet, tas opp på grunnlag av eksamen fra videregående skole, altså basert på karakterer. Resten av studentene tas opp på grunnlag av en utvelgelsesprøve eller på annen måte, for eksempel ved studier ved det åpne universitetet (også kalt “öpu-leden”).

Hvis du har gjennomført videregående skole i utlandet og ikke har European Baccalaureate-eksamen (EB) eller International Baccalaureate-eksamen (IB), kan du ikke søke på et finsk universitet på grunnlag av karakterer. I slike tilfeller kan du bli tatt opp på grunnlag av opptaksprøve.

Hvis du blir tatt opp på lavere grads studium ved et universitet, får du som regel også rett til å studere til høyere grad. Forskerstudier inngår ikke i fellesopptaket. Her brukes en separat søknad direkte til universitet som arrangerer utdanningen. Les mer på Studieinfo.

Annet

Hvis du har gjennomført videregående skole i et annet land enn Finland, må du legge ved en kopi av vitnemålet til søknaden. Hvis vitnemålet er på et annet språk enn finsk, svensk eller engelsk, må du også legge ved en offisiell oversettelse til finsk, svensk eller engelsk.

Utdanningsinstitusjonene bestemmer selv sine utvalgskriterier, så disse kan variere mellom høyskoler og mellom utdanninger. Noen utdanninger har sektorspesifikke begrensninger. For å tas opp på visse utdanninger må studenten være helse- og funksjonsmessig i stand til å gjennomføre de praktiske oppgavene som inngår i studiene. I noen tilfeller kan studenten bli nødt til å vise narkotest eller politiattest. Sektorspesifikke begrensninger finner du i beskrivelsen av den aktuelle utdanningen.

Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis kommer en egen innkalling til utvelgelsesprøvene, så du må selv finne fram til tidspunkt og sted for utvelgelsesprøvene til programmene du søker på. Som regel er de lette å finne via utdanningsinstitusjonenes hjemmesider.

Vil du på studentutveksling til eller fra Finland?

Som student har du muligheten for å gjennomføre deler av graden i utlandet. Vanligvis søker du om utveksling via din egen utdanningsinstitusjon. De mest kjente utvekslingsprogrammene er Erasmus+ og Nordplus. Du kan få studiestøtte til utvekslingen, og i tillegg kan programmet omfatte stipend fra din egen høyskole. En utvekslingsperiode varer som regel et semester eller et studieår. Kontakt din egen høyskole for å få mer informasjon om utvekslingsstudier, eller les mer på Maailmalle.net.

Etter utvekslingen skal du søke om godskriving av utvekslingsstudiene som del av graden. Ytterligere informasjon får du hos utdanningsinstitusjonen din.

Hva bør jeg vite om å studere i Finland?

Hvis du kommer til Finland for å studere, bør du vite noe om studentboliger, studiefinansiering og skatt, praksis, helsetjenester og trygd samt studentrabatter i Finland. Vi har samlet informasjon om dette på siden Guide: Studere i Finland.

Akademisk godkjenning av eksamener

Utdanningsinstitusjonene fatter selv vedtak om godskriving av studier gjennomført i utlandet som del av utdanningen din. Den nordiske overenskomsten om adgang til høyere utdanning garanterer imidlertid at høyere utdanningsinstitusjoner i Norden anerkjenner hverandres studier.

Informasjon om yrkesmessig godkjenning av utdanninger, altså om når en person med utdanning fra utlandet trenger en særskilt godkjenning av utdanningen eller en autorisasjon eller lisens, finner du i artikkelen Yrkesmessig godkjenning av utenlandske utdanninger i Finland.

Akademisk godkjenning av utenlandske utdanninger i Finland

Utdanningsinstitusjonene fatter selv vedtak om godskriving av studier gjennomført i utlandet som del av en finsk utdanning. Det er en god idé å undersøke på forhånd hvilke dokumenter utdanningsinstitusjonene i Finland trenger for å godskrive studiene.

Ytterligere informasjon om godkjenning av utenlandske utdanninger i Finland finner du på Utbildningsstyrelsens nettsted. Informasjon om engelskspråklige utdanningsprogrammer finner du på siden StudyinFinland.

Akademisk godkjenning av finske utdanninger i utlandet

Det internasjonale prinsippet ved godkjenning av eksamener er at den mottakende instansen foretar en vurdering av den utenlandske eksamenens nivå eller omfang. 

Du kan også søke om en særskilt uttalelse om en finsk eksamen fra Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen gir ekspertuttalelser om finske eksamener for internasjonal bruk, mot betaling. Det kan utarbeides uttalelser om gjennomførte eksamener som inngår i den offisielle eksamensstrukturen i Finland.

Les mer på Utbildningsstyrelsens sider.

Høyere utdanning i andre nordiske land

På disse sidene finner du informasjon om høyere utdanning i de andre nordiske landene.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.