Rätten till hälso- och sjukvård i Danmark

Ret til sundhedsydelser i Danmark
Här kan du läsa om när du är sjukförsäkrad i Danmark och om vilken hälso- och sjukvård du har rätt till i Danmark om du vistas i landet tillfälligt. Du kan också läsa om vem du ska kontakta om du blir sjuk och om din rätt till planerad vård i Danmark om du bor i ett annat nordiskt land.

Sjukförsäkrad i Danmark

Du är sjukförsäkrad i Danmark om du bor i landet, och i många fall också om du bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Danmark. 

Om du flyttar till Danmark eller om du bor utomlands och ska arbeta i Danmark ska du informera Udbetaling Danmark om din sjukförsäkring.

Det kan till exempel handla om att du får pension eller andra sociala förmåner från ett annat nordiskt land, EU-/EES-land eller Schweiz, till exempel vid föräldraledighet eller sjukdom.

Även om du tidigare har bott i Danmark och nu flyttar tillbaka ska du informera Udbetaling Danmark.

Läs mer om vart du ska skicka dina uppgifter på borger.dk. 

Om du flyttar till Danmark

När du flyttar till Danmark från ett annat nordiskt land ska du i regel folkbokföras i Danmark i den kommun du bor i. Därefter får du ett danskt sjukförsäkringskort (sundhedskort). Det skickas automatiskt till din danska adress. Kortet är ditt bevis på att du har tillgång till all hälso- och sjukvård i Danmark. Du ska visa upp kortet varje gång du har kontakt med hälso- och sjukvården.

Om du får sociala förmåner från ett annat nordiskt land eller ett annat EU- eller EES-land är det viktigt att du informerar Udbetaling Danmark om det eftersom det kan påverka din sjukförsäkring. 

Om du ska arbeta i Danmark och bo i ett annat nordiskt land

Om du bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Danmark för en dansk arbetsgivare får du i regel en dansk sjukförsäkring. Det betyder att du har rätt att använda den danska hälso- och sjukvården på samma villkor som invånare i Danmark. Det intygas av det särskilda sjukförsäkringskortet (det særlige sundhedskort). Det har du rätt att få utfärdat av Udbetaling Danmark. Kortet ska du visa upp varje gång du har kontakt med hälso- och sjukvården. 

Du kommer att betraktas som antingen gränsarbetare eller arbetstagare i Danmark. Det beslutas av Udbetaling Danmark utifrån om du reser tillbaka till din bostad i ett annat nordiskt land minst en gång i veckan eller inte. Oavsett kommer du att ha full tillgång till den danska hälso- och sjukvården. Men om du har familjemedlemmar som ska sjukförsäkras med dig har det betydelse för dem om du betraktas som gränsarbetare eller arbetstagare. 

Det särskilda sjukförsäkringskortet utfärdas med en giltighetstid på högst två år. Du kan ansöka om kortet på borger.dk, och du behöver inte ha NemID för att använda självbetjäningslösningen.

Företag kan ansöka om det särskilda sjukförsäkringskortet för sina medarbetare på virk.dk.  Du kan läsa mer om det särskilda sjukförsäkringskortet på borger.dk. Om du har frågor kan du kontakta Udbetaling Danmark, internationell sjukförsäkring.

Du kan läsa mer om den danska sjukförsäkringen på borger.dk och på Styrelsen for Patientsikkerheds webbplats. 

Dansk sjukförsäkring och utlandet

Om du är sjukförsäkrad i Danmark kan du få det europeiska sjukförsäkringskortet (det blå EU-sygesikringskort) från Danmark. Det kan du använda när du reser i EU- och EES-länderna.

Europeiska sjukförsäkringskortet från Danmark

När du har en dansk sjukförsäkring ansöker du om det europeiska sjukförsäkringskortet från Danmark. Kortet är ett intyg på din rätt att få nödvändig vård under en tillfällig vistelse i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, till exempel om du blir sjuk under en semesterresa.

Du måste själv ansöka om det europeiska sjukförsäkringskortet. Det gör du digitalt via borger.dk eller genom att kontakta Udbetaling Danmark om du inte har NemID eller har fått dispens från Digital Post.

Observera att om du får sociala förmåner från ett annat nordiskt land, EU, EES eller Schweiz, till exempel pension, föräldrapenning eller sjukpenning, är det från det landet du ska ansöka om det europeiska sjukförsäkringskortet. Om du är osäker kan du kontakta Udbetaling Danmark.

Sjuk under tillfällig vistelse utanför Danmark

På Europeiska kommissionens webbplats kan du hitta information om hur du kan använda ditt europeiska sjukförsäkringskort under vistelser i andra EU- och EES-länder och Schweiz. På Styrelsen for Patientsikkerheds webbplats kan du läsa om det särskilda nordiska avtalet om rätten till hemtransport vid sjukdom.

Har du betalat en räkning för vård i ett annat medlemsland som du tror kan täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort kan du söka ersättning för utgifterna (refusion) via Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Du kan också ansöka om ersättning för utgifterna via din bostadsregion i Danmark. Din ansökan bedöms utifrån vad du eventuellt kan få enligt de danska reglerna om bidrag till vård. Oavsett om du väljer att ansöka via Styrelsen for Patientsikkerhed eller din region kan du få båda alternativen undersökta och därmed få ersättning enligt de regler som kan återbetala så mycket som möjligt av dina utgifter. Du kan be om råd hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tillfällig vistelse och planerad vård i Danmark

Vad har du rätt till om du blir sjuk medan du vistas tillfälligt i Danmark?

När du är sjukförsäkrad i ett nordiskt land och blir sjuk under en tillfällig vistelse i Danmark har du rätt att få den vård som är medicinskt nödvändig under din vistelse. Det kan handla om en akut sjukdom, men också en befintlig sjukdom, till exempel en kronisk sjukdom, eller om att du är gravid och behöver en undersökning eller vård medan du är i Danmark. 

Hälso- och sjukvård i den danska offentliga hälso- och sjukvården är oftast gratis, men du måste kunna intyga att du är offentligt sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. När du är sjukförsäkrad i ett nordiskt land ska du för den danska vårdpersonalen visa upp intyg på att du är bosatt i ett nordiskt land. Du kan också visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort som intyg.

Planerad vård i Danmark om du är sjukförsäkrad i ett annat nordiskt land

Om du är sjukförsäkrad i ett nordiskt land och vill få vård på ett danskt offentligt sjukhus, eller om du ansöker om annan offentlig vård i Danmark för vilken det krävs att du har remiss från en läkare eller tandläkare, ska du ha en remiss skriven av en läkare eller tandläkare i ditt hemland eller i ett annat EU-/EES-land.

Reglerna om tillgång till att köpa offentlig och privat vård i Danmark påverkar inte din rätt att få nödvändig offentlig vård i Danmark om du blir sjuk eller skadar dig under en vistelse i landet. Du kan läsa om reglerna hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vad kostar hälso- och sjukvårdstjänsterna, och vilka bidrag finns det?

När du är offentligt sjukförsäkrad i ett annat nordiskt land, eller om du väljer att flytta till Danmark och blir sjukförsäkrad i landet, är hälso- och sjukvården oftast gratis.

Allmänpraktiserande läkare och offentliga sjukhus

Du betalar ingen patientavgift hos allmänpraktiserande läkare. Du måste dock betala för vissa typer av tjänster, till exempel vaccinationer och läkarintyg. Vaccinationer i det danska barnvaccinationsprogrammet är alltid gratis. 

Du betalar ingen patientavgift på offentliga sjukhus när du har remiss till vård. Akut sjukhusvård kräver dock ingen remiss.

Tandläkare

Tandvård är gratis för barn och unga under 18 år. Den offentliga sjukförsäkringen ger bidrag till en rad behandlingar för vuxna. Bidraget är i regel redan avdraget i de priser som tandläkaren annonserar.

Specialister och annan vårdpersonal

Du betalar ingen patientavgift för vård eller behandling hos ett antal specialister och liknande när du har en remiss. Det krävs dock ingen remiss för att få gratis vård hos specialister inom öron-näsa-halssjukdomar eller hos ögonläkare. 

Även om du har en remiss till exempel till en kiropraktor, fotvårdsspecialist, psykolog eller sjukgymnast måste du själv betala en del av behandlingen.

Bidrag till läkemedel och behandling

När du köper receptbelagda läkemedel får du automatiskt ett bidrag som ökar gradvis ju mer läkemedel du köper under en period på tolv månader. Du kan se en översikt över de aktuella satserna på Lægemiddelstyrelsens webbplats. Din läkare kan dessutom bedöma att du har behov av ytterligare bidrag till dina läkemedelsutgifter och kan ansöka om det hos Lægemiddelstyrelsen. Du kan läsa om individuella bidrag hos Lægemiddelstyrelsen.

Hitta vårdpersonal och vårdinrättningar i Danmark

Allmänpraktiserande läkare

Om du bor eller vistas i Danmark och blir sjuk ska du i regel kontakta en allmänpraktiserande läkare.

Personer som är folkbokförda i Danmark ska välja en allmänpraktiserande läkare i hemkommunen.

Den allmänpraktiserande läkaren ser till att du får den vård du behöver och kan remittera dig till exempel till en specialist eller till ett sjukhus.

Jourhavande läkare

Du kan ringa jourhavande läkare (lægevagt) utanför din egen läkares öppningstider. Den jourhavande läkaren bedömer om du behöver komma till jourläkarmottagningen för undersökning. I vissa fall kan läkaren göra ett hembesök hos dig. 

Hitta kontaktuppgifter till jourhavande läkare i regionerna på borger.dk. 

Akutmottagning

Akutmottagningen (akutmodtagelse/skadestue) är till för allvarliga skador som din läkare inte kan hjälpa till med. Det kan till exempel handla om benbrott eller brännskador. 

På akutmottagningen prioriteras de allvarligaste skadorna – därför kan det vara en viss väntetid. De flesta sjukhus har akutmottagningar, men du bör ringa innan du dyker upp.

Om du behöver sjukhusvård som inte är akut krävs en remiss från en läkare.

Hitta kontaktuppgifter till akutmottagningar på borger.dk. 

Hitta vårdpersonal och vårdinrättningar i Danmark

På webbplatsen sundhed.dk hittar du allmän information om den danska hälso- och sjukvården. Där kan du också hitta kontaktuppgifter till allmänpraktiserande läkare, specialister, sjukgymnaster, tandläkare, offentliga sjukhus, privata kliniker, apotek med mera. 

Observera att vårdpersonalen måste ha ett avtal med den offentliga hälso- och sjukvården för att du ska kunna få offentliga bidrag till vården eller behandlingen, eller för att vården ska omfattas av det europeiska sjukförsäkringskortet.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.