Rett til helsetjenester i Danmark

Ret til sundhedsydelser i Danmark
Her kan du lese om hvilke helsetjenester du har rett til i Danmark, om rett til planlagt behandling i Danmark hvis du bor i et annet nordisk land, og om hvem du skal kontakte hvis du blir syk i Danmark.

Hvis du oppholder deg i Danmark og blir akutt syk, har du rett til gratis behandling på et sykehus. Det gjelder også gjester fra andre land. Hvis du bor fast i Danmark og er meldt til folkeregistret, får du et helsekort fra kommunen som du må vise hver gang du skal til lege, på akuttmottak og sykehus. Du kan fritt bruke helsevesenet, der de fleste undersøkelser og behandlinger er gratis.

Helsekort

Helsekortet er bevis på at du har rett til den danske offentlige sykeforsikringens ytelser. Ytelsene omfatter gratis legehjelp og tilskudd til tannlege, medisin, fysioterapi, m.m.

Du må vise fram helsekortet hver gang du er hos lege, på akuttmottak eller sykehus.

  Du kan lese mer om dansk sykeforsikring på borger.dk. På det offentlige helsevesenets nettsted, sundhed.dk, finner du dessuten omfattende informasjon om det danske helsesystemet.

   Hvis du flytter til eller bor i Danmark

   Når du flytter til Danmark fra et nordisk land eller et EU-/EØS-land, får du et dansk helsekort etter at du har blitt folkeregistrert i Danmark.

   Hvis du bor i et annet nordisk land og jobber i Danmark

   Hvis du bor i et annet EU-land, EØS-land eller Sveits og jobber i Danmark for en dansk arbeidsgiver, er du "grensearbeider". Det betyr at du har rett til "det særlige sundhedskort" (særskilt helsekort). Kortet gir deg rett til å bruke det danske helsevesenet på samme vilkår som innbyggere i Danmark.

   Det særskilte helsekortet utstedes med høyst to års gyldighet. Du kan søke om særskilt helsekort på borger.dk. Du kan bruke selvbetjeningsløsningen uten NemID.

   Virksomheter kan søke om et særskilt helsekort på vegne av en medarbeider på virk.dk.

   Du finner mer informasjon om særskilt helsekort på borger.dk. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

   Det blå europeiske helsetrygdkortet

   Hvis du er medlem av den danske trygdeordningen, kan du søke om det europeiske helsetrygdkortet i Danmark på borger.dk. Kortet kan brukes til akutt oppstått sykdom under midlertidig opphold i et annet EU-/EØS-land. Du kan lese mer på borger.dk.

   Hvis du bor i Danmark og ikke jobber i utlandet

   Hvis du bor i Danmark og ikke jobber i utlandet, vil du som hovedregel være medlem av den danske trygdeordningen, og du må derfor søke om europeisk helsetrygdkort på borger.dk.

   Hvis du bor i Danmark og jobber i et annet nordisk land

   Hvis du bor i Danmark og jobber i et annet EU-land, EØS-land eller Sveits, skal du som hovedregel søke om kortet i landet du jobber i. Hvis du er i tvil om du er medlem av den danske trygdeordningen, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

   Hvis du bor i et annet nordisk land og jobber i Danmark

   Hvis du bor i et annet EU-land, EØS-land eller Sveits og jobber i Danmark for en dansk arbeidsgiver, vil du som hovedregel være medlem av den danske trygdeordningen. Det betyr at du har rett til europeisk helsetrygdkort fra Danmark. Hvis du er i tvil om du er medlem av den danske trygdeordningen, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

   Hva har du rett til hvis du blir syk mens du oppholder deg midlertidig i Danmark?

   Hvis du oppholder deg midlertidig i Danmark og ikke jobber i landet, har du rett til gratis sykehusbehandling i Danmark hvis du blir akutt eller alvorlig syk. Europeisk helsetrygdkort dekker det også hvis du har en kronisk sykdom og får behov for nødvendig behandling under oppholdet.

   Hvis du er sykeforsikret i et nordisk land, må du kunne dokumentere det. Hvis du er sykeforsikret i et ikke-nordisk EU-/EØS-land, må du ha europeisk helsetrygdkort.

   Hvis du er sosialt sikret i et annet nordisk land, har du i visse tilfeller rett til å få dekket utgifter til hjemtransport. Reglene finnes i den nordiske konvensjonen om trygd. Du kan lese mer hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

    

   Hva koster helsetjenestene, og hvilke tilskudd finnes?

   Fastleger og offentlige sykehus

   Det er ingen egenandel hos fastleger og offentlige sykehus i Danmark.

   Tannleger

   Tannbehandling er gratis for unge under 18 år. Den offentlige sykeforsikringen gir tilskudd til en rekke behandlinger til voksne. Tilskuddet vil som regel være trukket fra i prisene som annonseres av tannlegen.

   Spesialistleger

   Behandling hos en rekke spesialistleger og lignende krever ingen egenandel, mens du må betale en andel av besøk hos for eksempel kiropraktor, fotterapeut, psykolog og fysioterapeut.

   Tilskudd til medisin og behandling

   Når du kjøper reseptpliktig medisin, vil du automatisk få et tilskudd som økes gradvis jo mer medisin du kjøper innenfor en periode på tolv måneder. Du kan se en oversikt over de aktuelle satsene på Lægemiddelstyrelsens nettsted. Legen din kan dessuten vurdere at du har behov for ytterlige tilskudd til dine medisinutgifter, og kan søke Lægemiddelstyrelsen om det. Du kan lese om individuelle tilskudd hos Lægemiddelstyrelsen.

   Planlagt behandling i utlandet

   Som borger i et EU/EØS-land kan du i mange tilfeller få offentlig tilskudd til behandling i et annet EU/EØS-land enn hjemlandet.

   Har du rett til planlagt behandling i et annet nordisk land hvis du er medlem av den danske trygdeordningen?

   Hvis du er sykeforsikret i Danmark og har helsekort, kan du få tilskudd til behandling i et annet EU- eller EØS-land.

   Hvis du bor og er sykeforsikret i Danmark, men du er sykeforsikret her til utgift for en trygdeinstans i et annet EU/EØS-land, for eksempel fordi du jobber i utlandet eller utelukkende mottar en utenlandsk pensjon, må du søke tilskudd fra din utenlandske sykeforsikring.

   Du kan lese om betingelsene hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

   Har du rett til planlagt behandling i Danmark hvis du er medlem av trygdeordningen i et annet nordisk land?

   Hvis du ønsker behandling på et dansk offentlig sykehus, eller du søker en annen offentlig behandling i Danmark der det stilles krav om at du må være henvist til behandlingen av en lege eller tannlege, må du ha en henvisning utstedt av en lege eller tannlege i hjemlandet ditt eller i et annet EU/EØS-land.

   Reglene om adgang til å kjøpe offentlige og private behandlinger i Danmark berører ikke din rett til å motta nødvendig offentlig behandling i Danmark hvis du blir syk eller kommer til skade under et opphold i landet. Du kan lese om reglene hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

   Hvilke danske helsetjenester har du rett til hvis du oppholder deg midlertidig utenfor Danmark?

   Hvis du studerer i utlandet i under et år

   Retten til å bruke det danske helsevesenet når du studerer i et annet EU/EØS-land eller Sveits, avhenger av om du skal studere i opptil et år eller i mer enn et år.

   Hvis du er medlem av den danske trygdeordningen og skal studere i et annet EU/EØS-land eller Sveits i opptil et år, kan du bruke det europeiske helsetrygdkortet, som gir deg rett til behandling på samme vilkår som borgerne i landet du studerer i.

   Hvis du fortsatt er folkeregistrert i Danmark, beholder du helsekortet og kan bruke det danske helsevesenet som før.

   Hvis du i perioden avregistrerer deg hos det danske folkeregisteret, kan du normalt få et særskilt helsekort som gir deg rett til å bruke det danske helsevesenet på samme vilkår som borgere som bor i Danmark.

   Les mer på borger.dk.

   Hvis du studerer i et annet nordisk land i over et år

   Retten til å bruke det danske helsevesenet når du studerer i et annet EU/EØS-land eller Sveits, avhenger av om du skal studere i opptil et år eller i mer enn et år.

   Skal du studere i et annet EU/EØS-land eller Sveits i over et år, er du i utgangspunktet ikke sykeforsikret i Danmark. Du kan i noen tilfeller beholde retten til å bruke det danske helsevesenet hvis du kan bli tatt opp bostedslandets sykeforsikring som familiemedlem til en person som bor i Danmark.

   Det kan du søke om med EU-sykeforsikringsblankett E 109.

   Les mer på borger.dk.

   Hvis du bor og jobber i et annet nordisk land

   Hvis du bor og jobber i utlandet, vil du som hovedregel være omfattet av reglene i landet du jobber i, men i visse tilfeller vil du være omfattet av den danske trygdeordningen og ha rett til danske helsetjenester. Du kan lese mer på borger.dk.

   Refusjon av utgifter til behandling i et annet nordisk land

   Hvis du under opphold i et EU-land, EØS-land eller Sveits har oppsøkt lege, sykehus eller lignende og fått en regning, kan du i visse tilfeller ha rett til refusjon. Du kan lese reglene hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

   Behandling i Danmark

   Fastlege

   Når du flytter til Danmark, må du velge en fastlege i kommunen din. Det er fastlegen du må kontakte når du blir syk.

   Fastlegen sørger for at du får den behandlingen du har behov for, og kan henvise deg til en spesialist.

   Legen kan også hjelpe deg med andre ting, for eksempel vaksiner og prevensjon.

   Spesialistlege

   Fastlegen din kan vurdere at du har behov for behandling hos en spesialist.

   Spesialistlegen er spesialist på et bestemt medisinsk område, for eksempel øyeleger, hudleger eller psykiatere.

   Du må alltid undersøkes av fastlegen din før du blir henvist til en spesialist.

   Legevakten

   Hvis du blir syk og har bruk for en lege utenfor åpningstidene til fastlegen, kan du ringe til legevakten (også kalt "vaktlegen").

   Legen vurderer om du må møte opp til konsultasjon. I spesielle tilfeller kan legen komme på besøk til deg.

   Du finner din lokale legevakt på sundhed.dk.

   Akuttmottak (skadestue)

   Akuttmottaket er til for alvorlige skader som legen din ikke kan hjelpe deg med, for eksempel beinbrudd eller forbrenninger.

   På akuttmottaket blir de alvorligste skadene behandlet først, så du må regne med ventetid.

   De fleste, men ikke alle, sykehus har akuttmottak.

   I de fleste danske regionene må du ringe før du reiser til akuttmottaket.

   Alarm 112

   Hvis du trenger ambulanse i forbindelse med ulykker og lignende, må du ringe 112.

   Du må fortelle hvem du er, hva som har skjedd, og hvor du ringer fra.

   Tannlege

   På sundhed.dk kan du sammenligne priser på behandlinger hos forskjellige tannleger i Danmark.

   Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

   Spør Info Norden

   Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

   OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

   Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.