Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark
Hvis du har begrænsninger i din evne til at arbejde, kan du have ret til en beskæftigelsesrettet indsats i Danmark. Det kan for eksempel være jobafklaringsforløb, et ressourceforløb, et fleksjob eller revalidering.

Hvis du på grund af dit helbred ikke har mulighed for at arbejde, og du ikke har ret til sygedagpenge, kan du henvende dig til din kommune. Du kan være berettiget til et jobafklaringsforløb, et ressourceforløb eller et fleksjob hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen. Det er også muligt, at du kan være berettiget til revalidering.

Jobafklaringsforløb

Du kan overgå til et jobafklaringsforløb, hvis du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom og ikke kan få forlænget dine sygedagpenge.

Under forløbet vil du mødes med kommunens rehabiliteringsteam, som skal hjælpe med at finde en indsats, der passer til dig. Efter mødet vil din sagsbehandler sørge for at iværksætte de aktiviteter, der kan hjælpe dig med at komme tilbage i arbejde. Det kan være aktiviteter efter beskæftigelsesloven som for eksempel virksomhedspraktik, job med løntilskud eller gradvis tilbagevenden til dit arbejde, hvis du allerede har en arbejdsgiver. Det kan også være indsats efter anden lovgivning, som for eksempel hjælp til håndtering af udfordringer i forhold til kost, motion, genoptræning efter sundhedsloven eller hjælp til håndtering af udfordringer i forhold til økonomi, børn og familie efter serviceloven.

Et jobafklaringsforløb kan højst vare to år. Hvis du efter forløbet fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, har du mulighed for at få endnu et jobafklaringsforløb. Under hele forløbet har du ret til “ressourceforløbsydelse” så længe du står til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanens indsatsdel. Ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb er ikke eksportabel.

Hvis du bor i et andet EU- eller EØS-land og arbejder i Danmark, vil du som hovedregel have ret til danske sygedagpenge, hvis du bliver sygemeldt. Hvis du overgår til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, er det en betingelse, at du opholder dig i Danmark. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har ret til ressourceforløbsydelse under et jobafklaringsforløb, hvis du er bosat i et andet EU- eller EØS-land.

Hvis du er EU- eller EØS-borger, kan du dog få ydelsen udbetalt hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Du er fortsat i et ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver i Danmark.
  • Aktiviteterne i jobafklaringsforløbet foregår i Danmark.
  • Du deltager aktivt i jobafklaringsforløbet i Danmark.

Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

Kommunens rehabiliteringsteam behandler alle sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. I disse sager skal rehabiliteringsteamet afgive indstilling til kommunen om, hvorvidt du skal have ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller anden beskæftigelsesrettet indsats. På mødet med teamet deltager du og din sagsbehandler.

Ressourceforløb

Ressourceforløb er et tilbud til personer, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension. Formålet med et ressourceforløb er at udvikle din arbejdsevne. Målet er, at du kan komme i et job eller uddannelse, som passer til netop din arbejdsevne.

Et ressourceforløb kan bestå af forskellige aktiviteter, men bygges op, så det passer til din situation. Nogle aktiviteter i et ressourceforløb kan foregå samtidigt og andre vil ske i forlængelse af hinanden. Målet er altid, at du får det bedre og kan nå frem til dine mål og ønsker for job eller uddannelse. Du vil løbende have samtaler med din koordinerende sagsbehandler, hvor I kan justere dine aktiviteter, hvis der er behov for det.

Et ressourceforløb kan vare fra ét til tre år. Under hele forløbet har du ret til “ressourceforløbsydelse”, så længe du står til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanens indsatsdel.

Ydelsen kan ikke udbetales, hvis du opholder dig i udlandet.

Fleksjob

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmæssige forhold. Det betyder, at opgaver og arbejdstid i fleksjobbet bliver tilpasset det, du kan klare.

Disse betingelser skal være opfyldt, for at kommunen kan bevilge dig et fleksjob:

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat
  • Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, for eksempel gennem omplacering, skal være undersøgt.

Der findes fleksjob inden for alle brancher. I et fleksjob kan du både arbejde med det fag, du er uddannet til eller har erfaring med fra tidligere. Eller du kan skifte fag og bruge dine erfaringer på nye måder.

Hvis du bor i et andet EU- eller EØS-land, kan du bevare dit fleksjob i Danmark, så længe du er ansat hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.

Førtidspension

Du kan læse mere om førtidspension på Info Nordens netsider.

Revalidering

Revalidering er til for at hjælpe borgere med begrænset arbejdsevne – af fysiske, psykiske eller sociale grunde – tilbage på arbejdsmarkedet.

En revalidering vil typisk være uddannelse, optræning eller omskoling. Men det kan også være virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

Under revalideringsforløbet får du revalideringsydelse, kontanthjælp eller i særlige tilfælde den overenskomstmæssige løn.

For at få ret til revalidering skal du:

  • have begrænsninger i arbejdsevnen,
  • have en realistisk mulighed for at blive helt eller delvist selvforsørgende, og
  • andre indsatser, for eksempel efter beskæftigelseslovgivningen eller efter anden lovgivning, må ikke være tilstrækkelige til at hjælpe dig med at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Kommunen træffer afgørelse om revalidering efter en konkret vurdering.

Har du spørgsmål?

Du skal kontakte din kommune, hvis du har spørgsmål.

Mere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.