Arbeidsrettede tiltak i Danmark

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark
Hvis du har begrensninger i arbeidsevnen, kan du ha rett til et arbeidsrettet tiltak i Danmark. Det kan for eksempel være arbeidsavklaringsforløp, ressursforløp, fleksjobb eller rehabilitering.

Hvis du av helsemessige årsaker ikke har mulighet for å jobbe, og du ikke har rett til sykepenger, kan du henvende deg til din kommune. Du kan være berettiget til et arbeidsavklaringsforløp, et ressursforløp eller en fleksjobb hvis du har varige og vesentlige begrensninger i arbeidsevnen. Det er også mulig at du kan være berettiget til rehabilitering.

Arbeidsavklaringsforløp

Du kan gå over på et arbeidsavklaringsforløp hvis du er arbeidsudyktig på grunn av sykdom og ikke kan få forlenget sykepengene.

Under forløpet vil du ha møter med kommunens rehabiliteringsteam, som skal hjelpe deg med å finne et tiltak som passer for deg. Etter møtet vil saksbehandleren din sørge for å iverksette de aktivitetene som kan hjelpe deg med å komme tilbake i jobb. Det kan være aktiviteter etter Beskæftigelsesloven, som for eksempel bedriftspraksis, jobb med lønntilskudd eller gradvis retur til jobben hvis du allerede har en arbeidsgiver. Det kan også være tiltak etter annen lovgivning, som for eksempel hjelp til håndtering av utfordringer når det gjelder kosthold, mosjon, rehabilitering etter Sundhedsloven eller hjelp til håndtering av utfordringer når det gjelder økonomi, barn og familie etter Serviceloven.

Et arbeidsavklaringsforløp kan vare i høyst to år. Hvis du etter forløpet fortsatt er arbeidsudyktig på grunn av sykdom, har du mulighet for enda et arbeidsavklaringsforløp. Under hele forløpet har du rett til “ressursforløpsytelse” så lenge du står til rådighet for tilbudene som framgår av rehabiliteringsplanens tiltaksdel. Ressursforløpsytelsen under jobbavklaringsforløp kan ikke eksporteres.

Hvis du bor i et annet EU- eller EØS-land og jobber i Danmark, vil du som hovedregel ha rett til danske sykepenger hvis du blir sykmeldt. Hvis du går over til ressursforløpsytelse under arbeidsavklaringsforløp, er det en betingelse at du oppholder deg i Danmark. Det betyr at du i utgangspunktet ikke har rett til ressursforløpsytelse under et arbeidsavklaringsforløp hvis du er bosatt i et annet EU- eller EØS-land.

Hvis du er EU- eller EØS-borger kan du imidlertid få ytelsen utbetalt hvis du oppfyller følgende betingelser:

  • Du er fortsatt i et ansettelsesforhold hos en arbeidsgiver i Danmark.
  • Aktivitetene i arbeidsavklaringsforløpet foregår i Danmark.
  • Du deltar aktivt i arbeidsavklaringsforløpet i Danmark.

Ressursforløp, fleksjobb og uføretrygd

Kommunens rehabiliteringsteam behandler alle saker om ressursforløp, fleksjobb og uføretrygd (førtidspension). I disse sakene skal rehabiliteringsteamet avgi innstilling til kommunen om du skal ha ressursforløp, fleksjobb, uføretrygd eller annet arbeidsrettet tiltak. På møtet med teamet deltar du og saksbehandleren din.

Ressursforløp

Ressurforløp er et tilbud til personer som står i risiko for å gå over på uføretrygd (førtidspension). Formålet med et ressursforløp er å utvikle arbeidsevnen din. Målet er at du kan komme i en jobb eller utdanning som passer til nettopp din arbeidsevne.

Et ressursforløp kan bestå av forskjellige aktiviteter, men bygges opp så det passer til din situasjon. Noen aktiviteter i et ressursforløp kan foregå samtidig, og andre vil skje i forlengelse av hverandre. Målet er alltid at du får det bedre og kan nå dine mål og ønsker for jobb eller utdanning. Du vil løpende ha samtaler med din koordinerende saksbehandler der dere kan justere aktivitetene dine hvis det er behov for det.

Et ressurforløp kan vare fra ett til tre år. Under hele forløpet har du rett til “ressursforløpsytelse” så lenge du står til rådighet for tilbudene som framgår av rehabiliteringsplanens tiltaksdel.

Ytelsen kan ikke utbetales hvis du oppholder deg i utlandet.

Fleksjobb

En fleksjobb er en ansettelse der det tas hensyn til at din arbeidsevne er begrenset på grunn av helsemessige forhold. Det betyr at oppgaver og arbeidstid i fleksjobben blir tilpasset det du kan greie.

Disse betingelsene må være oppfylt for at kommunen kan bevilge deg fleksjobb:

  • Du må være under folkepensjonsalderen
  • Kommunen må vurdere at din arbeidsevne er vesentlig og varig nedsatt
  • Alle muligheter for å oppnå en alminnelig ansettelse, for eksempel ved omplassering, må være undersøkt.

Det finnes fleksjobber innenfor alle bransjer. I en fleksjobb kan du jobbe med det faget du er utdannet til eller har erfaring med fra tidligere. Eller du kan skifte fag og bruke erfaringene dine på nye måter.

Hvis du bor i et annet EU- eller EØS-land kan du beholde fleksjobben i Danmark så lenge du er ansatt hos en arbeidsgiver med hjemsted i Danmark.

Uføretrygd (førtidspension)

Du kan lese mer om uføretrygd på Info Nordens nettsider.

Rehabilitering

Rehabilitering er til for å hjelpe borgere med begrenset arbeidsevne – av fysiske, psykiske eller sosiale grunner – tilbake på arbeidsmarkedet.

En rehabilitering vil typisk være utdanning, opptrening eller omskolering. Men det kan også være bedriftspraksis eller lønnstilskuddsansettelse hos en privat eller offentlig arbeidsgiver.

Under rehabiliteringsforløpet får du rehabiliteringsytelse, sosialhjelp eller i spesielle tilfeller lønn etter tariff.

For å få rett til rehabilitering må du:

  • ha begrensninger i arbeidsevnen,
  • ha en realistisk mulighet for å bli helt eller delvis selvforsørgende, og
  • andre tiltak, for eksempel etter sysselsettingslovgivningen eller etter annen lovgivning, kan ikke være tilstrekkelige til å hjelpe deg med å få eller bevare en tilknytning til arbeidsmarkedet. 

Kommunen fatter vedtak om rehabilitering etter en konkret vurdering.

Har du spørsmål?

Du må kontakte kommunen din hvis du har spørsmål.

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.