Barnebidrag i Sverige

Børnebidrag i Sverige
Les om de svenske reglene for barnebidrag, hvordan dere blir enige om beløpet for barnebidraget, og hva som gjelder når den ene av foreldrene bor i Sverige og den andre bor i utlandet.

I Sverige har begge foreldre har plikt til å forsørge barna sine. Utgangspunktet er at foreldre har plikt til å forsørge sine barn fram til de fyller 18 år. Er barnet under utdanning på heltid på grunnskolenivå, videregående nivå eller tilsvarende, har foreldrene forsørgelsesplikt inntil barnet fyller 21 år.

Hvis et barns foreldre ikke bor sammen, for eksempel på grunn av skilsmisse, og barnet bare bor hos den ene av foreldrene, skal den andre av foreldrene betale barnebidrag eller på annen måte sørge for at barnets underhold er sikret. Størrelsen på barnebidraget påvirkes av barnets behov og foreldrenes økonomiske muligheter.

Hvis barnet bor omtrent like mye hos begge foreldrene, er det ingen som må betale barnebidrag for barnet. Men i noen tilfeller kan det likevel være rimelig, for eksempel hvis den ene av foreldrene har betydelig høyere inntekt enn den andre.

Hvis foreldrene ikke kan bli enige om et barnebidrag, eller hvis den andre av foreldrene ikke er i stand til å betale, kan den av foreldrene som barnet bor hos, søke om barnebidrag fra Försäkringskassan.

Svensk barnebidrag

Barnebidrag er et bidrag som den ene av foreldrene betaler til den andre hvis dere ikke bor sammen.

I Sverige skilles det mellom to typer barnebidrag, nemlig barnebidrag (underhållsbidrag) og bidragsforskudd (underhållsstöd).

Den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet, skal betale barnebidrag (underhållsbidrag) til den av foreldrene barnet bor hos. Bidraget skal brukes til bolig, mat og fritidsinteresser for barnet.

Det er barnets foreldre som blir enige om et barnebidrag. På Försäkringskassans nettside er det et verktøy du kan bruke til å beregne et beløp. Når dere har blitt enige, inngår dere en muntlig eller skriftlig avtale om barnebidragets størrelse. Hvis dere ikke kan bli enige, kan barnebidraget fastsettes av en domstol.

Barnebidraget skal betales på forskudd hver måned. Når barnet har fylt 18 år, skal barnebidraget utbetales direkte til barnet hvis barnet er under utdanning på heltid på grunnskolenivå, videregående nivå eller tilsvarende. Barnet har da rett til barnebidrag inntil det fyller 21 år. Hvis barnet har fylt 18 år og har forlatt skolen, har det ikke rett til barnebidrag lenger.

Det er barnet og den av foreldrene som skal betale, som underskriver avtalen om barnebidrag når barnet er 18 år.

Svensk barnebidrag når barnet bor hos deg

Hvis du ikke bor sammen med den andre av barnets foreldre, og han eller hun ikke betaler barnebidrag (underhållsbidrag), kan du søke om bidragsforskudd (underhållsstöd) fra Försäkringskassan.

Hvis du adopterer et barn alene eller er enslig kvinne og får barn ved inseminasjon, kan barnet ditt ha rett til bidragsforskudd (underhållsstöd).

Svensk bidragsforskudd

Bidragsforskudd (underhållsstöd) er et fast beløp som Försäkringskassan utbetaler hver måned til den av foreldrene som barnet bor permanent hos. Beløpet avhenger av barnets alder. Det er SEK 1673 fra og med måneden da barnet fyller 7 år, deretter SEK 1823 inntil barnet fyller 15 år, og deretter SEK 2223.

Försäkringskassan beregner hvor mye den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet, skal betale til Försäkringskassan. Beløpet avhenger av inntekt, men er aldri høyere enn bidragsforskuddet (underhållsstödet).

Hvis forelderen er villig til å betale beløpet direkte til den av foreldrene som bor sammen med barnet, kan Försäkringskassan utbetale et supplerende bidrag, så barnet i alt får det samme beløpet som bidragsforskuddet (underhållsstödet).

Svensk bidragsforskudd når barnet ikke bor hos deg

Hvis du og den andre forelderen ikke kan bli enige om barnebidrag (underhållsbidrag), eller du ikke kan betale, kan den av foreldrene som barnet bor hos, søke om bidragsforskudd (underhållsstöd) fra Försäkringskassan.

Du skal deretter betale hele eller en del av dette beløpet til Försäkringskassan. Hvis du ikke er i stand til å betale det fulle månedlige beløpet, kan du søke om å utsette betalinger. Försäkringskassan gir deg en betalingsplan hvis de vurderer at du ikke kan betale.

I Sverige kan du ikke få fradrag for det du betaler for dine barns forsørgelse.

Barnebidrag når foreldrene bor i forskjellige land

Et vedtak om barnebidrag truffet i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige er gyldig i de andre nordiske landene, og et fastsatt bidrag kan innkreves direkte i et annet nordisk land.

Du er forpliktet til å betale barnebidrag (underhållsbidrag) for barnet ditt selv om det bor i eller flytter til utlandet og bor i et annet land enn deg.

Hvis du er bidragsyter og selv flytter til utlandet, må du også betale barnebidrag for barnet ditt.

Hvis bidragsyteren og bidragsmottakeren bor i hvert sitt nordiske land, kan bidragsmottakeren velge om barnebidraget skal fastsettes etter reglene i landet der bidragsyteren bor, eller i landet der bidragsmottakeren bor.

Du kan motta bidragsforskudd (underhållsstöd) fra Försäkringskassan selv om den bidragsytende forelderen bor i et annet land enn Sverige.

Hvis du er bidragsmottaker og flytter til Danmark, Finland, Island eller Norge, kan du derimot ikke beholde bidragsforskuddet fra Försäkringskassan. Du må kontakte Försäkringskassans motstykke i landet du flytter til, for å finne ut hvordan du søker om bidrag i det landet.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Hvis du har spørsmål om barnebidrag eller bidragsforskudd, kan du kontakte Försäkringskassan på telefon +46 (0)771 - 524 524.

Mer informasjon

I internasjonale situasjoner om barnebidrag mellom de nordiske landene styrer den nordiske inndrivingskonvensjonen samtlige nordiske land. Dessuten styrer følgende konvensjoner samarbeidet mellom Sverige og de andre nordiske landene på dette området: New York-konvensjonen (Danmark), EUs forordning om underholdsplikt (Finland), Lugano-konvensjonen (Island) og Haag-konvensjonen og Lugano-konvensjonen (Norge).

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.