Opintotuki Suomessa

Opintotuki Suomessa
Tässä osiossa kerrotaan, miten toisesta Pohjoismaasta Suomeen opiskelemaan tuleva voi rahoittaa opintonsa. Artikkeli kertoo myös suomalaisesta opintotuesta. Lisäksi kerrotaan Suomessa opiskeleville edullisen ruoan takaavasta ateriatuesta.

Opintotuki ulkomaalaisille

Suomeen toisesta Pohjoismaasta opiskelemaan tulevat saavat pääsääntöisesti opintotuen kotimaastaan.

Muut kuin Suomen kansalaiset voivat saada suomalaista opintotukea vain, jos he oleskelevat Suomessa vakituisesti ja heidän Suomessa oleskelunsa syy on jokin muu kuin opiskelu (esimerkiksi työskentely, perhesiteet tai paluumuutto). Jos henkilö on hyväksytty suomalaiseen oppilaitokseen ennen Suomen väestörekisteriin kirjautumista eikä hänellä ole muuta perustetta Suomessa olemiseen, hän ei voi saada Suomesta opintotukea.

Ateriatuki

Kaikki Suomessa opiskelevat ovat oikeutettuja ateriatukeen. Ateriatuen avulla opiskelijaruokaloiden hinnat pysyvät edullisina. Alennettu hinta myönnetään opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä opiskelijaruokaloiden kassalla.

Myös ulkomailta opintotukensa saavat opiskelijat ovat oikeutettuja ateriatukeen.

Suomen opintotuki

Suomalaista opintotukea myönnetään peruskoulun jälkeisiin päätoimisiin opintoihin. Opintotuki koostuu

  • opintorahasta ja
  • valtion takaamasta opintolainasta.

Opintotukea haetaan Suomessa Kelalta.

Suomessa asuvan opiskelijan asumisen tukimuoto on 1.8.2017 alkaen yleinen asumistuki. Joissain tilanteissa opintotukeen kuuluu myös asumislisä. Lisätietoja Kelalta.

Opintotuen myöntämisen perusteet

Opintotuen myöntämisen yleiset perusteet ovat:

  • oppilaitoksen opiskelijaksi hyväksyminen
  • päätoiminen opiskelu
  • opinnoissa edistyminen sekä
  • taloudellisen tuen tarve.

Lukuvuoden normaalit tukikuukaudet ajoittuvat elo-toukokuun välille. Kesäopintoja varten opintotukea on haettava erikseen.

Opiskelijan tulorajat

Opintotukea saavia koskevat tietyt tulorajat eli paljonko opintotuen lisäksi saa ansaita. Tämä pitää huomioida, jos työskentelee opintojen ohella. Mikäli tulorajat ylittyvät, peritään osa opintotuesta takaisin.

Suomen opintotuki ulkomaille

Suomalaisen opintotuen voi tietyin ehdoin saada myös, jos suorittaa osan tutkinnosta tai koko tutkinnon ulkomaisessa oppilaitoksessa. Ulkomailla suoritetun opiskelun tai harjoittelun on liityttävä Suomessa suoritettuun tutkintoon, tai tutkinnon on vastattava Suomessa tuettuja opintoja. Toisin kuin Suomessa opiskelevat, ulkomailla opiskelevat voivat saada opintotuen asumislisää asumiskulujen kattamiseksi.

Kokonaan ulkomailla suoritettuun tutkintoon voivat saada opintotukea pääsääntöisesti vain Suomen kansalaiset. Tietyissä tapauksissa tämä on mahdollista kuitenkin myös ulkomaiden kansalaisille.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.