Finskt studiestöd

Opintotuki Suomessa
Fotograf
Mathieu Stern on Unsplash
Här kan du läsa om finskt studiestöd, det vill säga studiepenning (studiebidrag) och studielån, samt om andra stöd för studenter. Du kan också läsa om stöd som du kan få om du blir sjuk eller får barn under studietiden.

Syftet med studiestödet är att trygga din försörjning under studietiden. På vissa villkor kan man också få finskt studiestöd utomlands. Studiestödet administreras i Finland av Folkpensionsanstalten (FPA). Utöver studiestödet kan studerande ha rätt till andra förmåner, såsom allmänt bostadsbidrag och, beroende på läroanstalten, måltidsstöd eller skolresestöd.

Om du är vuxenstuderande kan du läsa om vuxenstuderandens förmåner på sidan Vuxenutbildning i Finland.

Om du studerar på Åland, kolla in sidan Det åländska studiestödet.

Vad består studiestödet av och hur mycket får man?

I Finland kan du få studiestöd för att finansiera dina studier. Studiestödet består av studiepenning, studielån som garanteras av staten och i vissa fall bostadstillägg.

Studiepenning

Studiestödets storlek beror på din ålder, din läroanstalt, ditt boende, ditt civilstånd och om du har barn. Läs mer om studiepenning på FPA:s webbplats. Du kan också använda räknaren för studiestöd för att kontrollera om du kan få studiestöd och hur mycket du kan få.

Studiepenningen är skattepliktig inkomst. Men om du inte har några andra inkomster än studiepenningen behöver du inte betala skatt på den. Läs mer på FPA:s webbplats.

Studielån

Studielånet är ett statligt garanterat lån som ska återbetalas. Om FPA beviljar dig lånegaranti behöver du ingen annan säkerhet för lånet. Du kommer överens om räntan för studielånet och återbetalningsplanen med din bank.

Läs mer på FPA:s webbplats.

Bostadstillägg

Du som bor i hyresbostad i Finland kan få allmänt bostadsbidrag. Läs mer på sidan Bostadsbidrag i Finland.

Studiestödets bostadstillägg kan beviljas endast till dig som bor i hyresbostad utomlands eller på Åland samt till dig som studerar i Finland på en avgiftsbelagd linje vid folkhögskola, idrottsutbildningscenter eller Sameområdets utbildningscentral och bor på skolans internat. Läs mer på FPA:s webbplats.

Har du rätt till studiestöd?

Du kan få studiestöd för dina studier efter grundskolan. Du kan också få studiestöd för grundläggande vuxenutbildning. Du kan få studiestöd om du studerar på heltid, gör framsteg i dina studier och behöver ekonomiskt stöd. Om du arbetar vid sidan av studierna, observera att din inkomst påverkar hur många månader du kan få studiestöd för. Läs mer på FPA:s webbplats.

Villkoren för att få studiestöd är olika för högskolestudier och studier på andra stadiet, det vill säga gymnasie- och yrkesutbildning. Du kan få studiestöd för utlandsstudier om studierna motsvarar studier som berättigar till studiestöd i Finland eller ingår i studier som avläggs i Finland. Du kan också få studiestöd om du är finsk medborgare, bor utomlands och studerar vid en finsk läroanstalt. Läs mer på FPA:s webbplats.

Om du kommer till Finland från ett annat nordiskt land för att studera får du i regel studiestöd från hemlandet. Om du inte är finsk medborgare kan du få studiestöd från Finland endast om du vistas stadigvarande i Finland av någon annan anledning än studier, till exempel på grund av arbete, familjeband eller återflyttning. Om du har blivit antagen till en utbildning i Finland innan du folkbokfört dig i landet och inte har någon annan grund till att vistas i landet kan du inte få studiestöd från Finland.

Läs mer på FPA:s webbplats. Om du inte kan få finskt studiestöd, ta reda på reglerna i ditt hemland.

Hur ansöker du om studiestöd?

Du kan ansöka om studiestöd när du har bekräftat din studieplats. Skicka ansökan elektroniskt i MittFPA eller fyll i, skriv ut och posta ansökan med bilagor till FPA. Läs mer på FPA:s webbplats.

Hur länge kan du få studiestöd?

Den maximala stödtiden är olika för högskolestudier och studier på andra stadiet. Om du studerar för att avlägga en högskoleexamen beror din maximala stödtid på examens omfattning och när du inlett dina första högskolestudier. Du kan få studiestöd för studier på andra stadiet för den tid som motsvarar studiernas omfattning, så länge studierna är på heltid. Läs mer på FPA:s webbplats.

Hur många stödmånader du kan ha under ett läsår beror också på var du studerar. Du kan få studiestöd för högskolestudier i nio månader per läsår och för gymnasiestudier i tio månader per läsår. Stödmånaderna är augusti/september–maj. Du kan dock ansöka om stöd för en kortare tid, eller en längre tid om du studerar även på sommaren. Läs mer på FPA:s webbplats.

När ska studielånet betalas tillbaka?

Återbetalningen av studielånet börjar vanligen cirka 1,5–2 år efter att utbetalningen av studiestödet har upphört. Du kan börja betala tillbaka tidigare om du vill.

Låntagaren kommer överens om återbetalningen med banken.

Statsgarantin för studielån gäller i 30 år från den första utbetalningen. Läs mer på FPA:s webbplats.

Övriga stöd till studerande

Högskolestudenter har rätt till måltidsstöd, studentrabatter, studielånsavdrag i beskattningen och arbetspension för avlagd examen. Elever på andra stadiet kan få skolresestöd. Läs mer nedan.

Andra stöd för högskolestudenter

Högskolestudenter får rabatt på studentmåltider. Läs mer på FPA:s webbplats.

Information om andra rabatter som du kan få med ditt studiekort samt om stipendier för dina studier hittar du på sidan Guide: Studera i Finland.

Som högskolestudent kan du också få studielånsavdrag i beskattningen om du avlägger högskoleexamen inom tidsfristen. Läs mer på FPA:s webbplats.

Dessutom tjänar du in arbetspension för studier som leder till en högskoleexamen. Läs mer på Arbetspension.fi.

Andra stöd för elever på andra stadiet

För studier på andra stadiet kan du dessutom få skolresestöd om skolresan är minst tio kilometer. Läs mer på FPA:s webbplats.

Dessutom tjänar du in arbetspension för studier som leder till en grundläggande yrkesexamen. Läs mer på Arbetspension.fi.

Vad händer om du blir sjuk eller får barn?

Om du blir sjuk kan du vara sjukledig. Om du är gravid eller har fått barn kan du vara berättigad till föräldraförmåner och försörjarförhöjning. Läs mer nedan.

Sjukledighet under studierna

Om du inte kan studera på grund av sjukdom kan du vara sjukledig. Då kan du få sjukdagpenning i stället för studiestöd. Du kan inte få studiestöd och sjukdagpenning samtidigt. När FPA beviljat dig sjukdagpenning dras ditt studiestöd in automatiskt. Sjukdagpenning som betalas till arbetsgivaren är dock inget hinder för studiestöd.

När sjukledigheten är slut och du fortsätter dina heltidsstudier ska du meddela FPA. Om ditt studiestöd dragits in helt under sjukledigheten måste du ansöka på nytt.

Om du har sjukdagpenning kan du studera i liten skala under sjukdagpenningsperioden. Det är tillåtet att studera cirka 40 procent jämfört med normala studier på heltid. Läs mer på FPA:s webbplats.

Graviditet och föräldraskap under studierna

Om du är gravid under dina studier kan du få graviditetspenning. Graviditetspenning betalas ut för 40 vardagar. Du kan också få moderskapsunderstöd antingen i form av en moderskapsförpackning eller en skattefri penningsumma på 170 euro.

Utöver studiestödet kan du få föräldrapenning om du studerar på heltid. I sådana fall får du föräldrapenning till minimibelopp. Om du inte får studiepenning får du föräldrapenning till fullt belopp.

Om du får bostadsbidrag och får barn bör du kontrollera att du har rätt bostadsbidrag. Bostadsbidraget betalas till hushållet gemensamt, så bidragsbeloppet kan ändras när hushållet blir större.

Utöver studiepenningen kan du få en försörjarförhöjning om du är vårdnadshavare till ett barn under 18 år. Varken antalet barn eller hos vem barnet bor påverkar försörjarförhöjningen. Du kan inte ansöka om försörjarförhöjning, utan FPA beviljar förhöjningen automatiskt i samband med studiepenningen då uppgifter om vårdnaden finns i befolkningsregistret.

Att du får studiestöd påverkar inte din möjlighet att få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd.

Läs mer om stöd i samband med graviditet och föräldraskap nedan.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.