Katrín Jakobsdóttir (Hovedindlæg)

Upplýsingar

Gerð
Framsöguræða
Ræðunúmer
216
Speaker role
Islands kulturminister
Dagsetning

Ærede præsident. De nordiske kulturministre har på mødet i går, den 31. oktober, diskuteret en ny strategi for det nordiske kultursamarbejde. Kulturministrene har besluttet, at strategien skal gælde for 2013-2020, og at den skal bygges op omkring fem centrale temaer. Temaerne er: det bæredygtige Norden, det kreative Norden, det unge Norden, det digitale Norden og det interkulturelle Norden. Rygraden i strategien er evalueringen fra 2011 af det nordiske kultursamarbejde. Evalueringen slår fast, at strukturen udgør et godt udgangspunkt for at udvikle det nordiske kultursamarbejde, og at der ikke er behov for gennemgribende ændringer.

Den nye strategi for 2013-2020 markerer kulturområdets vilje til at samarbejde med andre sektorer såsom uddannelse, social- og sundhedsområdet og erhvervslivet for at bidrage til en gunstig samfundsudvikling de kommende år. Arbejdet med strategien har givet anledning til dialog med forskellige grupper inden for kultursektoren, Nordisk Råds Kultur- og Uddannelsesudvalg og Nordisk Kulturforum og programmerne, som administreres af KKN, amatørorganisationer, frivillige organisationer, nationale kulturer eller tilsvarende samt Nordisk Kunstnerråd med flere

Kulturministrene vil gerne takke Kultur- og Uddannelsesudvalget for bidraget til strategien og Olemic Thommessen for værdifulde indlæg under det kulturforum om strategien, der blev holdt i juni. Den dialog skal fortsætte og udvikles.

Strategien skal sikre, at samspillet mellem det nordiske og det nationale styrkes, og at der skabes en bedre sammenhæng mellem det nordiske kultursamarbejde og det samarbejde, som sker på kulturområdet uden for de officielle rammer. På denne måde udvikles kultursamarbejdet på et strategisk grundlag, og synergieffekter udnyttes.

Behovet for et bedre videngrundlag skal gå som en rød tråd gennem samtlige af strategiens temaer. Relevant forskning kan bidrage til øget viden om, hvordan centrale politiske, forvaltningsmæssige og sektorspecifikke udfordringer bedst kan mødes. Strategien skal være retningsgivende for institutioner og samarbejdsorganer inden for det nordiske kultursamarbejde.

Nordisk Ministerråds årlige budget og kultursektorens formandskabsprogram vil fungere som handlingsplan for strategien. Afrapportering om, hvordan arbejdet skrider frem med at realisere strategien, vil ske i det årlige møde med institutioner og samarbejdsorganer samt ved et årligt kulturforum.

Der skal gennemføres en midtvejsevaluering i 2016, som skal undersøge, hvordan arbejdet med at realisere strategiens målsætninger skrider frem, og om strategiens målsætninger og indhold stadig væk er relevante, eller om der er behov for justeringer.

De nordiske kulturministre ser frem til en fortsat god dialog og et godt samarbejde med Nordisk Råd. Tak.