Arto Pirttilahti (Replik)

Upplýsingar

Gerð
Andsvar
Ræðunúmer
86
Dagsetning

Ärade president! Lämpimät kiitokset Helle Thorning-Schmidtille. Se oli erinomainen esitys, ja minä haluan keskiryhmien puolesta toivottaa onnea Tanskalle tulevalle puheenjohtajakaudelle tässä hallitusten välisessä työssä. Me tarvitsemme myös tänne poliittisia päätöksiä, jotta me saamme toteutettua kaikki ne ajatukset, mitkä tähän liittyvät. Toivon, että kaikki me tässä salissa olevat puolueryhmät lähtisimme myös vahvasti tukemaan näitä tavoitteita.

Keskiryhmät näkevät, että juuri tämän kriisin ja keskinäisen taloustilanteen havainnointi on aivan erinomainen lähtökohta näille, se, että me tulisimme säilyttämään pohjoismaisen hyvinvointiyhteistyön, mutta tässä on hyvin yhdistynyt myös se, että me tarvitsemme lisää työtä, työpaikkoja, ja tarvitsemme niitä myös lähelle.

Hyvä lähtökohta on lähteä juuri vihreästä taloudesta, lähitaloudesta liikkeelle, ja tähän on hienosti myös yhdistetty ihminen. Ihminen on siinä keskiössä, kun puhumme näistä yhdistyksistä, yhteistyöstä, yhteisöllisyydestä, kyläyhteisöstä, ja kun näistä lähdemme liikkeelle, niin me tarvitsemme kaikki voimat, jotta voimme tehdä uusia työpaikkoja. Näen siinä niin julkisen sektorin, yhtä lailla yksityisen sektorin kuin kolmannenkin sektorin yhteistyön tiivistämisen tärkeyden, jotta me voimme myös meidän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumme järjestää.

Rajaesteet ovat byrokratiaa, ja näen, että meidän, Pohjoismaiden neuvoston ja hallitusten, tulisi lähteä vahvasti mukaan niihin talkoisiin niin, että madallettaisiin myös omien valtioidemme byrokratiatasoa, jotta ne rajalla eivät kohtaisi liian kovasti.

Vaikka kaikki Pohjoismaat eivät olekaan EU:ssa mukana, niin näen myös tämän yhteistyön EU:n suuntaan olevan tärkeä, sen, kuinka proaktiivisesti vaikutamme komissioon, millä tavalla Pohjoismaat tulevat ottamaan implementoinnissa nämä eurooppalaiset erilaiset EU:n säännökset, mutta myös siinä regulaatiossa meillä on kyllä varaa huomattavasti keventää.

Nämä innovaatiot kuuluvat ilman muuta kasvuun ja kasvun kehittämiseen. Näen ne siellä todellakin hyviksi, esimerkkinä juuri vihreään talouteen ja energiaan liittyvät asiat. Myös opetusala on hyvin tässä huomioitu.

Sitten tämä arktinen mahdollisuus, mikä meillä on. Keskiryhmät ovat tehneetkin esityksiä tästä arktisesta ulottuvuudesta, muun muassa kestävät pelisäännöt kaivannaisteollisuudelle. Se, että voimme hyödyntää pohjoisia luonnonvaroja, mutta kestävällä tavalla, on varmaan suuri haaste meille kaikille valtioille, joita me tässä salissa edustamme.

Toivotan lämpimästi onnea Tanskan puheenjohtajakaudelle. Tanska ei tässä yksin pärjää, jos eivät kaikki Pohjoismaat ole mukana.

Skandinavisk oversettelse

Ärade president! Ett varmt tack till Helle Thorning-Schmidt. Det var en utmärkt presentation och jag vill för mittengruppens del önska Danmark lycka till med det kommande ordförandeskapet i samarbetet mellan regeringarna. Vi behöver också politiska beslut för att kunna förverkliga alla de idéer som ansluter till detta. Jag hoppas att alla partigrupper här i salen kan ge detta mål sitt starka stöd. 

Mittengruppen anser att våra iakttagelser av krisen och det ekonomiska läget är en utmärkt utgångspunkt för att bevara det nordiska välfärdssamarbetet, men det hör nära ihop med att vi behöver mer arbete, arbetsplatser, och vi behöver dem också nära oss.  

En bra utgångspunkt är den gröna ekonomin, den lokala ekonomin, och människan har också beaktats väl. Människan är i fokus då vi talar om föreningarna, samarbetet, gemenskapen, bygemenskapen, och då vi utgår ifrån dessa behöver vi alla våra resurser för att skapa nya arbetsplatser. Jag finner det viktigt att intensifiera samarbetet mellan såväl den offentliga, privata som tredje sektorn för att vi ska kunna ordna servicen i social- och hälsovården. 

Gränshinder är byråkrati och jag anser att vi, Nordiska rådet och regeringarna, bör arbeta hårt för att minska byråkratin också i våra egna stater så att kontrasten inte är för stor vid gränserna. 

Trots att alla nordiska länder inte är med i EU finner jag samarbetet i EU-frågor viktigt, hur proaktivt vi påverkar kommissionen, hur de nordiska länderna implementerar olika EU-bestämmelser, men vi har råd att minska på den regleringen avsevärt. 

Dessa innovationer hör utan vidare till tillväxten och utvecklingen av tillväxten. Jag anser att de är mycket bra, till exempel frågorna som gäller grön ekonomi och energi. Också undervisningssektorn har beaktats väl.

Sedan denna arktiska möjlighet som vi har: Mittengruppen har lagt fram förslag om den arktiska dimensionen, bland annat hållbara spelregler för gruvindustrin. Det är säkert en stor utmaning för alla oss stater som är representerade här i salen att nyttja naturresurserna i Norden, men på ett hållbart sätt. 

Varma lyckönskningar till Danmark inför ordförandeskapet. Danmark klarar sig inte ensamt om inte alla nordiska länder är med.