Torgeir Knag Fylkesnes (Hovedindlæg)

Upplýsingar

Gerð
Framsöguræða
Ræðunúmer
258
Speaker role
Venstresocialistiske Grønne Gruppes talsperson
Dagsetning

Den venstresosialistiske grønne gruppen støtter også initiativet, og det er et spennende initiativ, som på mange måter prøver å gi seg i kast med noen av de store utfordringene som er i vår tid – kanskje noen av de store trendene som er i vår tid. Vi kjenner godt til den sterke urbaniseringen som skjer i hele verden, og som også foregår i våre land. Vi vet også at på institusjonsnivå, enten det er skole, helse eller andre områder, skjer det en økende spesialisering. Man blir mer kunnskapsintensive, og også der peker ting mot og beveger seg mer i retning av by, at byen er det eneste stedet som kan romme og være vertskap for sterke helsetjenester og utdanning.

Det samme ser vi i privat sektor, det er samme type utvikling der, hvor hovedkontorene ofte er langt unna der aktiviteten faktisk skjer. Dette har ført til en form for idé om at «big is best», det store er alltid best. Jeg tror at vi som nordiske land – hvis vi tenker nøye etter – faktisk består av veldig mange små land. Vi bor hovedsakelig på mange små steder, og vi kan aldri bli best på å være store, men vi kan være best på å være små og på samarbeid. Vi må finne styrken i de små samfunn, styrken som ligger i å utnytte ressursene i grisgrendte strøk – med det det krever av handlekraft, ansvar og styrke.

Jeg tenker at dette er et prosjekt som det er interessant å følge med på i fortsettelsen, og dette er en diskusjon som griper inn i nasjonalpolitikken på ulike nivå. Men det kan være bra å få det tematisert også i det nordiske samarbeidet.