Johanna Karimäki (Replik)

Upplýsingar

Gerð
Andsvar
Ræðunúmer
81
Speaker role
Midtergruppen
Dagsetning

Arvoisa puheenjohtaja! Kiitos puhujalle hyvästä ja tärkeästä puheenvuorosta. Pidän arvokkaana sitä, että tämä aloite on tehty. Lasten ja nuorten hyvinvointi on yksi tärkeimmistä asioista, mitkä meidän tulee hoitaa kuntoon. Esimerkiksi Suomessa suurin syy työkyvyttömyyteen on nuorten aikuisten mielenterveysongelmat. Toisaalta kuulimme tänään Osaaminen ja kulttuuri -valiokunnassa, että suurin syy koulupudokkuuteen Ruotsissa on koulukiusaaminen. Haluan vielä nostaa sen näkökulman esiin, että Suomessa on viime aikoina tullut esiin se havainto, että omaiset haluaisivat vahvemmin olla mukana mielenterveystyössä ja tukemassa läheisiään ja että varhaisen, matalan kynnyksen palveluita on oltava saatavilla nuorelle, ennen kuin ongelmat todella kärjistyvät.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade ordförande! Jag vill tacka talaren för ett bra och viktigt anförande. Jag sätter stort värde på att detta förslag har gjorts. En av våra viktigaste uppgifter är att värna om barns och ungas välfärd. Mentala problem bland unga vuxna är den vanligaste orsaken till att finländare blir arbetsoförmögna. Dessutom hörde vi i dag i Utskottet för kunskap och kultur att mobbning är huvudorsaken till avbruten skolgång i Sverige. Jag vill ta upp en observation som vi gjort i Finland på senare tid, att familjerna i större utsträckning vill delta i arbetet för mental hälsa och stöda sina nära och kära samt att unga måste ha tillgång till stödtjänster med låg tröskel innan problemen tillspetsas.