325. Arja Juvonen (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
325
Notandi
Speaker role
Nordisk Frihed, Udvalget for Velfærd i Nordens talsperson
Dagsetning

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät läsnäolijat! Esittelen tässä tähän mietintöön palomiesten syöpäkuolleisuus ja tiettyjen syöpien luokittelu ammattitautina, valiokunnan hyväksymät että-lauseet.

”Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että se laatii pohjoismaisen tutkimuskoosteen eri ammattiryhmien (palomiehet mukaan lukien) alttiudesta syöpäsairauksiin tavoitteena saada kokonaisvaltaisempi kuva alan tutkimuksesta.

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, että ne kehittävät työterveyshuoltoa ja työkäytäntöjä, jotta työntekijöiden altistumista syöpää aiheuttaville aineille voidaan vähentää ja seurata.”

Arvoisat läsnäolijat! Tämän esityksen lähtökohtana olivat palomiehet ja heidän ammattisairautensa, mutta näitä että-lauseita on laajennettu myös yleisesti koskemaan muita ammattiryhmiä. Tiedän, että seuraava esittelijä puhuu täällä palomiehen roolissa, mutta itse haluan nostaa myös hoitoalan ja hoitajat esille tämän asian yhteydessä.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan vuorotyö voi altistaa syöpäsairauksille ja esimerkiksi yötyöllä on tutkittu olevan yhteyttä sille, että syöpäsairaus voi olla mahdollista. Pidänkin erittäin hyvänä, että tutkimustietoa jaetaan ja erilaista tietoa saadaan.

Näen, että tämä esitys on erittäin kannatettava.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade ordförande, bästa åhörare! Jag presenterar att-satserna som utskottet godkänt i detta betänkande om brandmäns cancerdödlighet och vissa cancers klassificering. "Utskottet för välfärd i Norden föreslår att  Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att sammanställa en samlad nordisk forskningsstudie kring olika yrkesgrupper (inklusive brandmän) och cancersjukdomar i syfte att ge en mer heltäckande bild av forskningen inom detta område Nordiska rådet rekommenderar De nordiska regeringarnaatt utveckla företagshälsovården och arbetsrutiner så att arbetstagares exponering för cancerframkallande ämnen reduceras och övervakas." Ärade åhörare! Utgångspunkten för detta förslag var brandmännen och deras yrkessjukdomar, men att-satserna har utvidgats till att allmänt gälla också andra yrkesgrupper. Jag vet att nästa talare kommer att tala i egenskap av brandman, men jag vill själv betona vårdsektorn och vårdarna i detta sammanhang. Färska undersökningar på området visar att skiftarbete kan exponera arbetstagare för cancersjukdomar och att till exempel nattarbete har ett samband med eventuella cancersjukdomar. Jag tycker det är mycket bra att vi utbyter forskningsdata och information. Jag välkomnar varmt detta förslag.