Wille Rydman (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
91
Notandi
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Dagsetning

Tack, värderade president! En gång till. De nordiska länderna är några av de mest digitaliserade i världen och Norden befinner sig i brytpunkten mot den fjärde industriella revolutionen. Faktorer som robotisering, 3D-tillverkning, autonoma fordon, big data och artificiell intelligens kommer att ha genomgripande konskvenser i denna process. Drivkraften för utvecklingen baseras på digitaliseringens alla möjligheter och påverkar hela samhället. Det skapar enorma möjligheter, men också sårbarheter.

De nordiska länderna utsätts dagligen för betydande cyberangrepp som kan skada samhällets robusthet och funktionalitet. Samarbetet kring informationssäkerhet och cyberförsvar måste stå i centrum om Norden ska kunna vidmakthålla tätpositionen inom digitaliseringen. Detta samarbete bör ta sin utgångspunkt i den nordiska solidaritetsförklaringen från år 2011.

Solidaritetsförklaringen specificerar cyberangrepp som ett område där de nordiska länderna ska komma till varandras undsättning i händelse av ett angrepp eller en katastrof. Det förpliktigar till ett djupare operationaliserat samarbete länderna emellan i syfte att bättre kunna förebygga, försvåra, förhindra och hantera omfattande cyberangrepp. Det är också viktigt att samarbetet med att trygga samhällets informations- och cybersäkerhet bedrivs så att grundläggande samhällsvärden såsom skydd för personlig integritet tillvaratas.

Inom ramen för Nordefco bedrivs sedan några år tillbaka ett samarbete kring cyberförsvar. Under de senaste åren har de nordiska länderna byggt upp nationella så kallade computer emergency respons team CERT. Syftet är att förebygga och hantera nationella cyberangrepp. Dessa enheter bedriver numera vissa gemensamma utbildningar, övningar och utbjuder lägesbilder kring hot och risker i cybermiljön på nordisk basis. Genom en ökad samverkan mellan de nordiska länderna kan den gemensamma förmågan att hantera hot och risker i cybermiljön förstärkas.

Estland, Lettland och Litauen är också starkt präglade av digitaliseringen. Framförallt Estland vidmakthåller en världsledande position på cyberområdet och landet var utsatt för ett omfattande cyberangrepp under 2007 i samband med den så kallade bronsstatykrisen. Kompetensen i Estland befästs även av att Nato Cooperativ Cyber Defence Center of Excellence ligger i Tallinn. De nordiska länderna bör därför inom ramen för Nordefco sträva efter att även integrera Estland, Lettland och Litauen i samarbetet kring cyberförsvar.