Håkan Svenneling (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
284
Speaker role
Udvalget for Vækst og Udvikling i Nordens talsperson
Dagsetning

Fru president! Jag ska för utskottens räkning föredra förslaget till betänkande gällande digitalisering. Förslaget bygger på att vi har haft en gemensam beredning mellan mitt utskott, tillväxt och utveckling, utskottet för kunskap och kultur och utskottet för välfärd. Det har från början varit tre olika medlemsförslag från tre olika partigrupper som har förts samman till ett gemensamt betänkande. Vi hade ett gemensamt antagande vid vårt möte på Island.

Jag tycker att det är bra att vi från Nordiska rådet sida möter upp med politiska krav när det nu samtidigt har bildats ett ad-hoc-ministerråd för digitalisering kallat NR Digital. I april i år antog Nordiska ministerrådet tillsammans med sina baltiska kollegor en deklaration om digitalisering i samband med en konferens i Oslo. Det känns bra att det under det svenska presidentskapet i Nordiska ministerrådet nu kommer att följas upp med en ny konferens; jag tror att det blir i april 2018.

Fungerande datakommunikationer är avgörande för att man ska kunna delta i den utveckling och digitalisering som pågår i vårt samhälle. Men om inte utbyggnaden sker till alla kommer det att skapas en digital klyfta där några inte får hänga med. Det är oftast i gles- och landsbygd, där marknadens aktörer inte har samma incitament att driva på utvecklingen. Därför måste också det offentliga ta ett stort ansvar för att alla ska få tillgång till en fungerande datakommunikation.

Samtidigt är det viktigt att den ökande digitalisering sker på ett sådant sätt att den gynnar såväl den enskilde individen som samhället i stort. Det har inte minst sommarens skandal vid den svenska Transporstyrelsen visat. Vi står troligtvis vid en brytpunkt där digitaliseringen snart kommer att vara en naturlig del av vår välfärd för att säkerställa god hälsovård och god sjukvård, så kallad e-hälsa. Precis som beskrivs i betänkandet kommer 5G-tekniken att ha en avgörande betydelse för detta.

Det är också viktigt att den ökande digitaliseringen sker på ett användarvänligt sätt där medborgarna sätts i fokus. Det är inte alla delar av befolkningen som kan hantera olika digitala system. Därför kan inte digitaliseringen genomföras med tvång utan måste ses som en möjlighet till ökad service. God service ska kunna ges på flera sätt. Även inom utbildning kommer digitaliseringen att ha en ökad betydelse. Digitaliseringens frågor måste prioriteras, och en ökad öppenhet för det arbete som redan sker vid universiteten behöver ske genom en digitalisering. Vem hade till exempel hört talas om TED talks för fem år sedan?

Utskottet ser positivt på Nordiska ministerrådets deklaration om att Norden och Baltikum ska vara digitalt ledande samt på beslutet om att etablera ett ministerråd. Det är utskottets uppfattning att de tio att-satserna i de tre medlemsförslagen konkretiserar och stöder ministerrådets deklaration om digitalisering. Därutöver hoppas och tror utskotten att goda nordiska digitala lösningar bör kunna lägga till rätta ett ökat nordiskt inflytande på utvecklingen inom EU och i resten av världen.

Därmed yrkar jag bifall till betänkandets tio punkter.