Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á sænsku.

Erkännande av föräldraskap för familjer med samkönade föräldrar

Sverige erkänner inte föräldraskap som har fastställts med stöd av samtycke i andra nordiska länder för den kvinna som inte fött barnet när ett samkönat par fått barn genom assisterad befruktning.

Upplýsingar

Raðtala
17-002
Viðkomandi land
Sverige
Málaflokkur
Övrigt
Hvaða land getur leyst málið?
Norden
Forgangsmál stjórnsýsluhindranaráðsins

När ett samkönat par får barn i Island, Sverige, Norge och Danmark genom assisterad befruktning kan föräldraskapet för den kvinna som inte fött barnet, det s.k. medmoderskapet, under vissa förutsättningar fastställas genom samtycke.

Island, Norge och Danmark erkänner under vissa förutsättningar medmoderskap som har fastställts genom samtycke i andra nordiska länder för barn som har tillkommit genom assisterad befruktning. Det är dock inte möjligt i Sverige. I Sverige behandlas samkönade och olikkönade föräldrar olika när det gäller erkännande av föräldraskapet. För olikkönade par erkänns faderskap som har fastställts med stöd av samtycke i andra nordiska länder för barn som tillkommit genom assisterad befruktning. Detta gäller dock inte för samkönade kvinnliga par, där medmodern hittills varit tvungen att adoptera barnet för att betraktas som dess förälder i Sverige, även om föräldraskapet framgår av den födelseattest som utfärdats för barnet i det andra nordiska landet.  En sådan situation medför en risk för barnet som formellt sett förlorar en förälder när familjen flyttar till något av dessa länder. Den förälder som inte fött barnet förlorar då också sin rätt till vårdnad över barnet.  En adoptionsprocess för att föräldraskapet ska vara giltigt i Sverige är dessutom administrativt och tidsmässigt krävande och kan upplevas som kränkande för den berörda familjen.

Status (september 2018) Sverige:

Från den 1 januari 2019 gäller att samtycke kan utgöra grund för föräldraskap i Sverige också efter behandlingar vid behöriga sjukvårdsinrättningar i utlandet, om den person som tillkommit genom behandlingen har rätt att ta del av uppgifter om donatorns identitet. Syftet med detta villkor är att säkra barnets rätt till information om sitt genetiska ursprung. Utländska föräldraskap/medmorskap erkänns fortfarande inte i Sverige, men den nya lagstiftningen möjliggörs ett enklare förfarande för många fall. Föräldraskapet för den kvinna som inte har fött barnet kommer – under förutsättning att en öppen donator använts – att kunna fastställs genom bekräftelse under medverkan av socialnämnden i stället för genom adoption. De nya reglerna är tillämpliga även för fastställande av föräldraskap för barn som har fötts före ikraftträdandet.

När det gäller hanteringen av frågorna i förhållande till övriga nordiska länder har det i vissa delar träffats överenskommelser mellan de nordiska länderna. Utvecklingen inom den internationella privaträtten följer i regel den utveckling som sker inom den nationella lagstiftningen i takt med att länder når samsyn kring olika frågor. Det kan därför finnas anledning att i Sverige titta närmare också på frågan om erkännande av utländska föräldraskap framöver.

Status (juni 2018) Finland:

Riksdagen har godkänt medborgarinitiativet om en moderskapslag (MI 3/2016 rd). Lagen träder ikraft 1 april 2019. Utgångspunkten i lagen är att ett utländskt beslut om moderskap erkänns i Finland utan särskild fastställelse. Detta gäller även moderskap som har fastställts med stöd av samtycke när föräldrarna är av samma kön och barnet har tillkommit genom assisterad befruktning.

Hverja snertir vandinn?

Familjer som består av mor, medmor och barn som flyttar till Sverige.

Tillaga að lausn

Att Sverige erkänner föräldraskap som har fastställts med stöd av samtycke i andra nordiska länder när föräldrarna är av samma kön och barnet har tillkommit genom assisterad befruktning.

Uppfært síðast:
Justitiedepartementet, Sverige 2.10.2018
Tengiliður