Färöiskt underhållsbidrag

To børn dufter til urter
Photographer
Andreas Omvik / Københavns Madhus
Om föräldrarna till ett barn inte bor ihop är den som inte försörjer barnet skyldig att betala ett underhållsbidrag (børnebidrag) till den andra föräldern.

Båda föräldrarna är skyldiga att försörja sina barn. Om föräldrarna till barnet inte bor ihop, till exempel på grund av skilsmässa, kan den förälder som inte bor med barnet bli skyldig att betala underhållsbidrag till den förälder som försörjer barnet.

Vad är underhållsbidrag?

Underhållsbidrag är ett bidrag som den ena föräldern betalar till den andra om föräldrarna inte bor tillsammans. Utgångspunkten är att ni som föräldrar själva ingår ett avtal om bidraget.

Underhållsbidrag ska betalas tills barnet fyller 18 år. Om barnet är över 18 år och studerar ska man i vissa fall betala utbildningsbidrag (uddannelsesbidrag) tills barnet fyller 24 år.

Den förälder som försörjer barnet kan dessutom ansöka om att få särskilda bidrag från den andra föräldern i samband med namngivning/dop, konfirmation eller liknande och andra särskilda händelser. Du kan läsa mer på familjerättens eller Familjufyrisitingins webbplats.

Om föräldrarna inte är överens om bidragets storlek

Om föräldrarna inte kan komma överens om bidraget kan Familjufyrisitingin fastställa beloppet. Familjufyrisitingin fastställer bidragsbeloppet bara om man ansöker om det.

Bidraget fastställs utifrån fasta ersättningsnivåer. Bidraget består av ett grundbelopp, ”vanlig barnavgift” eller ”normalbidrag”. Normalbidraget justeras varje år den 1 januari.

Om den förälder som betalar bidrag till den andra har en hög inkomst kan det bli aktuellt med ett förhöjt underhållsbidrag. Familjufyrisitingin beräknar det förhöjda bidraget bland annat utifrån bidragsbetalarens bruttoinkomst och antalet barn bidragsbetalaren har försörjningsplikt för.

Om bidragsbetalaren inte betalar i tid

Om bidraget inte betalas i tid kan du i vissa fall begära att Almannaverkið betalar ut underhållsbidraget i förskott.

Bidraget måste ha fastställts av Familjufyrisitingin för att Almannaverkið ska kunna betala ut bidraget i förskott. Almannaverkið kan inte betala ut bidraget i förskott om avtalet om bidrag är privat.

Om du vill ha hjälp från Almannaverkið att få ett bidrag utbetalt i förskott eller indrivet ska du kontakta Almannaverkið. Du hittar ansökningsblankett på www.av.fo. Bifoga bidragsbeslutet från Familjufyrisitingin eller en kopia av det privata avtal ni har gjort.

Om föräldrarna bor i var sitt land

Om bidragsbetalaren och bidragsmottagaren bor i olika nordiska länder ska ansökan om förskottsbetalning av underhållsbidrag skickas till myndigheten i det land där bidragsbetalaren bor. Om bidragsmottagaren bor på Färöarna och bidragsbetalaren bor i Danmark ska ansökan om fastställande av underhållsbidrag skickas till Familieretshuset i Danmark.

Om en av föräldrarna flyttar till ett annat nordiskt land

Det har ingen betydelse för bidraget om bidragsmottagaren eller bidragsbetalaren flyttar till ett annat nordiskt land.

Om det redan finns ett beslut om bidrag kan det drivas in på Färöarna om bidragsbetalaren bor i landet.

Om det inte finns något beslut om bidrag kan Familjufyrisitingin på Färöarna fastställa beloppet utifrån bidragsbetalarens inkomst. Detta gäller oavsett om det är bidragsmottagaren eller bidragsbetalaren som bor på Färöarna.

Skattereglerna i det land där bidragsbetalaren bor kan påverka bidragets storlek. Bidrag till ett barn som bor på Färöarna fastställs inte till ett lägre belopp än normalbidraget.

Om du har frågor ska du kontakta Familjufyrisitingin.

Ekonomiskt stöd för underhållsbidrag

Om du är skyldig att betala underhållsbidrag kan du ansöka om ekonomiskt stöd för underhållsbidrag. Ekonomiskt stöd kan endast beviljas om det betalda underhållsbidraget är högre än det årliga normalbidraget. Stöd ges därför inte när det handlar om normalbidrag för ett barn.

Det ekonomiska stödet utgör 40 procent av det totala beloppet, som du är skyldig att betala i underhållsbidrag, som överstiger normalbidraget för ett barn.

Ansökan om ekonomiskt stöd för underhållsbidrag ska skickas till Almannaverkið senast 1 juli avseende underhållsbidrag som betalats ut föregående år.

Familjufyrisitingin
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.