Fødselspermisjon på Grønland

Mother with baby in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du lese om rett til permisjon ved fødsel og adopsjon på Grønland.

Når dere får barn, har dere som foreldre rett til permisjon fra jobben etter fødselen. Det samme gjelder hvis dere adopterer eller blir fosterforeldre. Det er imidlertid forskjell på lengden på permisjonen.

Du kan ikke jobbe eller ta ferie mens du har fødselspermisjon. Hvis du gjenopptar arbeidet eller tar ut oppspart ferie fra jobben, avbrytes permisjonen.

Permisjon ved fødsel

Moren

Som mor har du rett til fødselspermisjon fra 2 uker før forventet fødsel og inntil 15 uker etter fødselen. Ved tvillingfødsel kan du – avhengig av overenskomsten din – få forlenget permisjonen til 19 uker etter fødselen.

Har du en problematisk graviditet, eller vurderer legen din at jobben kan medføre risiko for din eller barnets helse, har du mulighet for å starte permisjonsperioden tidligere enn 2 uker før forventet fødsel. På samme måte kan permisjonen forlenges hvis barnet blir innlagt på sykehus i permisjonsperioden eller ikke blir utskrevet etter normal innleggelsesperiode etter fødselen.

Faren

Som far har du rett til permisjon 3 uker i løpet av de første 15 eller 19 ukene etter barnets/tvillingenes fødsel.

Permisjon ved adopsjon

Hvis du skal adoptere et barn, har du samme rett til permisjon som ved fødsel. Du kan imidlertid ikke ta permisjon 2 uker før forventet fødsel.

Skal dere adoptere et barn på Grønland, kan dere ta permisjon fra 1 uke før dere mottar barnet. Skal dere adoptere et barn fra utlandet, kan dere ta permisjon fra 3 uker før dere mottar barnet. Skal dere ha permisjon ved adopsjon fra utlandet, må adopsjonen være formidlet av en godkjent adopsjonsorganisasjon, eller det må dreie seg om familiegjenforening.

Rett til 1–3 ukers permisjon før dere mottar barnet, har dere bare hvis det er et barn dere ikke kjenner i forveien.

Etter at dere har mottatt barnet, har dere til sammen rett til 15 ukers permisjon ved ett barn, eller 19 ukers permisjon ved flere barn. Av disse kan dere ta 3 ukers permisjon sammen. Resten av permisjonen må dere fordele mellom dere.

Permisjon ved fosterbarn

Blir et barn under 3 år anbrakt i fosterfamilie for mer enn et år, kan kommunen innvilge en særskilt permisjon til fosterforeldrene i forbindelse med at de mottar barnet.

Blir et barn mellom 3 og 12 år anbrakt i fosterfamilie for mer enn et år, kan permisjonen vare opptil 2 uker.

Foreldrepermisjon

Umiddelbart etter fødselspermisjonen har dere til sammen rett til 21 ukers foreldrepermisjon – 25 uker ved tvillinger. Foreldrepermisjon kan holdes på skift av mor og far, men ikke samtidig av både mor og far. Ønsker man å ha fri sammen under foreldrepermisjonen, må den ene av foreldrene i stedet ta ferie.

Regler om foreldrepermisjon gjelder både ved fødsel og adopsjon.

 

Hvordan søker du om permisjon?

Du må fortelle arbeidsgiveren når du planlegger å ta fødselspermisjon.

Som kvinne må du informere arbeidsgiveren om planlagt fødselspermisjon senest 13 uker før forventet fødsel. Senest 12 uker etter fødselen må du fortelle arbeidsgiveren når du begynner på jobb igjen.

Som mann må du fortelle arbeidsgiveren om planlagt fødselspermisjon senest 4 uker før du forventer å ta permisjon. Det må skje i løpet av de første 12 ukene etter fødselen.

Har du rett til inntekt under fødselspermisjon?

Er du lønnsmottaker, arbeidsledig, under utdanning eller selvstendig, har du rett til å få ytelse under barsel. Det varierer hva du kan få utbetalt.

Les mer om foreldrepenger her:

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.