Grønlandske foreldrepenger

Mother with baby in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du lese om de grønlandske reglene for permisjon og foreldrepenger i forbindelse med fødsel eller adopsjon.

Reglene for foreldrepenger gjelder både ved fødsel og adopsjon. Hvis du vil vite mer om rettigheter og regler for fødselspermisjon, se her:

Har du rett til foreldrepenger på Grønland?

Når du tar fødselspermisjon, har du rett til å motta foreldrepenger som en økonomisk hjelp rundt fødselen.

For å ha rett til å motta grønlandske foreldrepenger, må du:

  • ha folkeregisteradresse på Grønland
  • ikke motta lønn fra arbeidsgiveren under permisjonen
  • ha jobbet minst én time de siste 13 ukene
  • oppfylle betingelsene i barsellovgivningen

Hvor mye du får utbetalt, avhenger av om du er lønnsmottaker, arbeidsledig, under utdanning, selvstendig eller bor sammen med en selvstendig.

Foreldrepengene utbetales hver 14. dag og er skattepliktige.

Hvis du er lønnsmottaker

Du har rett til foreldrepenger som lønnsmottaker hvis du har vært tilknyttet arbeidsmarkedet de 13 ukene før fødselspermisjonen. Det gjelder hvis du har jobbet, hatt ferie, deltatt på arbeidskurs eller fått arbeidsmarkedsytelse.

Er du offentlig ansatt, kan du har ett til lønn under svangerskapet, avhengig av din overenskomst. Du kan kontakte fagforeningen din hvis du vil vite hva du har rett til.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende

Er du eller din ektefelle eller samboer selvstendig næringsdrivende, gjelder særskilte regler.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende og vil motta foreldrepenger under fødselspermisjonen, må du innstille næringsvirksomheten eller overlate den til andre i perioden.

Er du medhjelpende ektefelle eller samboer til en selvstendig næringsdrivende, må du unngå å være medhjelpende i næringsvirksomheten i permisjonstiden.

Hvis du har lønnet arbeid ut over å være selvstendig næringsdrivende, har du rett til foreldrepenger etter reglene for både lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende.

Hvis du er student

Hvis du ikke har rett til SU (statens utdanningsstøtte), praksisstøtte eller praksislønn under fødselspermisjonen, vil du derimot ha rett til et foreldrepengebeløp tilsvarende din SU, praksisstøtte eller praksislønn, inkl. et barnetillegg pr. barn du har forsørgelsesplikt for.

Hvis du er under offentlig forsørgelse

Hvis du mottar SU, sosialhjelp eller uføretrygd, har du ikke rett til foreldrepenger.

Hvordan søker du om foreldrepenger?

Hvis du vil søke om foreldrepenger, kan du gjøre det via Sullissivik (borgerservice). Det må du gjøre senest 5 måneder etter at din lønn, SU eller andre inntekter har opphørt på grunn av permisjon.

Du kan også henvende deg til kommunen, ditt lokale borgerservicesenter eller bygdekontor.

Hvis du flytter til et annet nordisk land før eller under fødselspermisjonen

Hvis du har rett til grønlandske foreldrepenger når du begynner på fødselspermisjonen, kan du ta med deg foreldrepengene hvis du flytter til et annet nordisk land i permisjonsperioden.

Hvis du flytter til et annet nordisk land før permisjonsperioden begynner, må du kontakte de lokale myndighetene i kommunen du flytter til, for å sikre deg at du er berettiget til fødselspenger eller lignende ytelse.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.