Førskole og grunnskole i Finland

Esi- ja perusopetus Suomessa
Her kan du lese om førskoleundervisning og grunnskole i Finland. I Finland varer grunnskolen ni år og førskoleundervisningen ett år.

Barn som er permanent bosatt i Finland, har skoleplikt. Skoleplikten starter det året barnet fyller sju år, og avsluttes når barnet har fullført grunnutdanningen, eller ti år etter at barnet begynte på skolen. I året før skoleplikten inntreffer, skal barnet delta i førskoleundervisning.

Førskoleundervisning

Barn som er permanent bosatt i Finland skal året før skoleplikten inntreffer, delta i den ettårige førskoleundervisningen eller annen virksomhet som sørger for at målene for førskoleundervisningen oppnås. Hensikten med førskoleundervisningen er å bedre barnets læringsforutsetninger.

Førskoleundervisningen kan være finsk- eller svenskspråklig, men det er ikke alle steder som tilbyr svenskspråklig førskoleundervisning.

Førskoleundervisningen er gratis. Dersom skoleveien er lengre enn fem kilometer, har barnet rett til gratis transport.

Grunnskole

Alle barn som bor permanent i Finland, har plikt til å gjennomføre grunnskolen. Offentlige grunnskoler er gratis.

Vanligvis begynner man på grunnskolen når man er sju år gammel, men avhengig av barnets utviklingsnivå kan starten framskyndes eller utsettes med ett år. Grunnskolen varer i ni år.

Bostedskommunen tildeler den skolepliktige elevplass i en skole i nærområdet. En kan også søke om plass på en annen skole.

Hvilke språkalternativer tilbys?

Grunnskolespråket er som regel finsk eller svensk. Undervisningsspråket kan også være samisk, romani eller tegnspråk.

I de største byene er det internasjonale skoler der barnet kan gjennomføre hele skolegangen på engelsk eller et annet fremmedspråk. De internasjonale skolene er ofte privatskoler der man betaler for undervisningen. Også noen offentlige grunnskoler har engelskspråklige klasser.

Kan barnet få tilleggsundervisning i finsk, svensk eller sitt eget morsmål?

Barn som har flyttet til Finland fra utlandet, har mulighet for å få finsk- eller svenskundervisning (finsk/svensk som annetspråk) hvis det er behov for det. Det kan også organiseres morsmålsundervisning dersom morsmålet er et annet enn finsk eller svensk. Be skolen eller kommunen om ytterligere informasjon.

Skolemat og skoletransport?

Elevene har rett til et gratis varmt måltid i løpet av skoledagen. I visse tilfeller kan barnet ha rett til gratis skoleskyss.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.