Førskole og grunnskole i Finland

Esi- ja perusopetus Suomessa
På denne siden finner du informasjon om grunnopplæring i Finland, altså om grunnskolen. I Finland er grunnskolen niårig.

Barn som er permanent bosatt i Finland, har læreplikt. Læreplikten begynner det året barnet fyller sju år, og tar slutt når den lærepliktige fyller 18 år eller har avlagt finsk studenteksamen eller yrkeseksamen, eller tilsvarende utdanning på Åland eller i utlandet.

Også barn som oppholder seg midlertidig i landet, kan delta i undervisningen, men de har ikke læreplikt.

Informasjon om førskoleundervisning finner du på siden Førskoleundervisning i Finland, og informasjon om utdanning etter grunnskolen finner du på siden Videregående opplæring i Finland.

Rett til grunnopplæring

Alle barn som bor permanent i Finland, har plikt til å gjennomføre grunnskolens læreplan. Offentlig grunnskole er gratis. Vanligvis begynner man på grunnskolen når man er sju år gammel, men avhengig av barnets utviklingsnivå kan starten framskyndes eller utsettes med ett år. Grunnskolen er niårig.

Utbildningsstyrelsen utarbeider grunnlaget for læreplanen som de lokale læreplanene utarbeides etter.

Kommunene har plikt til å organisere grunnopplæring for barna som bor i kommunen. Bostedskommunen tildeler barnet elevplass i en skole i nærområdet. En kan også søke om plass på en annen skole. I Finland er de fleste grunnskolene offentlige, men det finnes også private grunnskoler.

Etter loven har barn rett til å få gratis grunnopplæring selv om de ikke bor permanent i kommunen eller om kommunen ikke er barnas hjemkommune. Det holder at oppholdet i en finsk kommune kan betraktes som å bo. Mellom nordiske land gjelder dette i praksis for opphold på mer enn tre måneder og mindre enn et år.

Les mer om grunnskolen på Utbildningsstyrelsens og infoFinlands nettsider.

Hvilke språkalternativer tilbys?

Grunnskolespråket er som regel finsk eller svensk. Undervisningsspråket kan også være samisk, romani eller tegnspråk. Les mer om svenskspråklige skoler på nettsiden svenskskola.fi.

I de største byene er det internasjonale skoler der barnet kan gjennomføre hele skolegangen på engelsk eller et annet fremmedspråk. De internasjonale skolene er ofte privatskoler der man betaler for undervisningen. Det finnes også noen offentlige grunnskoler som har engelskspråklige klasser. Les mer om internasjonale grunnskoler i Finland på nettsiden This is Finland.

Kan barnet få tilleggsundervisning i finsk, svensk eller sitt eget morsmål?

Barn som har flyttet til Finland fra utlandet, har mulighet for å få finsk- eller svenskundervisning, altså finsk/svensk som annetspråk, hvis det er behov for det. Det kan også organiseres morsmålsundervisning dersom morsmålet er et annet enn finsk eller svensk. Be skolen eller kommunen om ytterligere informasjon. Les mer om støtte til elevens eget morsmål på Utbildningsstyrelsens side.

Skolemat og skoleskyss

Elevene har rett til et gratis varmt måltid i løpet av skoledagen. Enkelte skoler tilbyr også et gratis mellommåltid, men de fleste skoler tar betalt for dette. Hvis barnet har en spesialdiett, må en kostplan, en liste over forbudte matvarer eller en legeattest leveres til skolen. Hvis dietten har en helsemessig årsak, kreves det uttalelse fra lege, ernæringsfysiolog eller sykepleier. Les mer om skolemat på Utbildningsstyrelsens sider.

Grunnskoleelever har rett til gratis skoleskyss hvis reisen til skolen er lengre enn fem kilometer. Som et alternativ kan det innvilges støtte til skoleskyss. Elever som går på grunnskolen etter lærepliktsalderen, har ikke rett til gratis skoleskyss. Les mer om gratis skoleskyss i Utbildningsstyrelsens skoleskyssguide.

Hvordan søker man plass i grunnskolen?

Kommunen sender melding om læreplikt i begynnelsen av året da barnet fyller sju år. Lærepliktmeldingen oppgir barnets nærskole, som fastsettes ut fra barnets hjemmeadresse. Foreldrene kan også velge en annen skole for barnet, men da må de søke, og det er ikke sikkert det er mulig å få plass. Intensivert undervisning må man vanligvis søke til separat med opptaks- og egnethetsprøver. Private grunnskoler søker man til separat. Du finner mer informasjon på skolens hjemmeside.

Foreldre melder barnet inn enten digitalt via kommunens nettside eller med melding på papir. Du finner mer informasjon om hvordan du melder barnet inn til grunnskolen, på hjemkommunens hjemmeside. Kontaktopplysninger for finske kommuner finner du på Kommunförbundets nettsider.

Hvis barnet skal bytte skole i løpet av skoleåret, tar du kontakt med både barnets nåværende skole og utdanningsansvarlig instans i den nye kommunen. Les mer om å bytte skole i løpet av skoleåret på Suomi.fi.

Hvis barnet flytter til Finland permanent, tar du kontakt med både barnets nåværende skole og utdanningsansvarlig instans i den nye kommunen. Hvis barnet flytter midlertidig til Finland, har det rett – men ikke plikt – til å delta i grunnopplæringen. Ta kontakt med din midlertidige bostedskommune.

Morgen- og ettermiddagsvirksomhet

Morgen- og ettermiddagsvirksomheten for skoleelever er ment for elever i 1. og 2. klasse samt for elever i andre klasser som deltar i spesialundervisning. Morgen- og ettermiddagsvirksomheten tilbyr trygge aktiviteter for barna før og etter skoledagen, og barna som deltar, får tilbud om et mellommåltid.

Det er kommunen som har ansvar for morgen- og ettermiddagsvirksomheten. Kommunen kan organisere virksomheten selv eller i samarbeid med andre kommuner, eller den kan kjøpe inn tjenestene. Kommunene har ikke plikt til å tilby morgen- og ettermiddagsvirksomhet.

Kommunen kan fastsette en månedsavgift som kreves inn for deltakelse på morgen- og ettermiddagsvirksomheten. Avgiften kan kreves inn for månedene da barnet deltar i virksomheten, og det kan ikke kreves annen betaling for å være med.

Les mer om morgen- og ettermiddagsvirksomhet på Utbildningsstyrelsens sider.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.