Grundläggande utbildning i Finland

Esi- ja perusopetus Suomessa
Här kan du läsa om den grundläggande utbildningen i Finland, det vill säga om grundskolan. I Finland är grundskolan är nioårig. Här kan du också läsa om hur du ansöker till grundskolan.

Alla barn som är fast bosatta i Finland har läroplikt. Läroplikten börjar det år barnet fyller 7 år och upphör när barnet fyller 18 år eller har avlagt studentexamen eller yrkesexamen eller motsvarande utbildning på Åland eller utomlands.

Barn som tillfälligt vistas i landet kan också delta i undervisningen, men de har ingen läroplikt.

Information om förskoleundervisning hittar du på sidan Förskoleundervisning i Finland och information om utbildning efter grundskolan på sidan Gymnasium och yrkesutbildning i Finland.

Alla barn som är fast bosatta i Finland har läroplikt. Läroplikten börjar det år barnet fyller sju år och upphör när den grundläggande utbildningens lärokurs är slutförd eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Året innan läroplikten börjar ska barnet delta i förskoleundervisning.

Rätt till grundläggande utbildning

Alla barn som är fast bosatta i Finland är förpliktade att inhämta den grundläggande utbildningens lärokurs. De offentliga grundskolorna är avgiftsfria. I regel börjar man i grundskolan när man fyllt sju år, men beroende på barnets utvecklingsnivå kan man tidigare- eller senarelägga skolstarten med ett år. Grundskolan är nioårig.

Utbildningsstyrelsen utarbetar läroplansgrunderna som de lokala läroplanerna grundar sig på.

Kommunerna är skyldiga att ordna grundläggande utbildning för alla barn som bor i kommunen. Boendekommunen anvisar barnet en plats i en närliggande skola. Man kan även söka till en annan skola. I Finland är de flesta grundskolor offentliga, men det finns även privata skolor.

Enligt lagen har barnet rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning, även om barnet inte är fast bosatt i kommunen eller kommunen inte är barnets hemkommun. För att rätten ska gälla är det tillräckligt att vistelsen i den finska kommunen kan betraktas som bosättning. I praktiken är en sådan vistelse mellan de nordiska länderna på mer än tre månader men mindre än ett år.

Läs mer om grundskolan på Utbildningsstyrelsens webbplats och på infoFinland.fi.

Vilket språk kan man gå grundskolan på?

Man kan gå grundskolan på finska eller svenska. Undervisningen kan också ges på samiska, romani eller teckenspråk. Läs mer om svenskspråkiga skolor på svenskskola.fi.

I de större städerna finns det internationella skolor där undervisningen sker helt eller delvis på engelska eller ett annat främmande språk. De internationella skolorna är ofta privata skolor där undervisningen är avgiftsbelagd. Det finns även offentliga grundskolor som har engelskspråkiga klasser. Läs mer om internationella skolor i Finland på webbplatsen this is Finland.

Kan barn få extraundervisning i finska, svenska eller sitt eget modersmål?

Barn som flyttat till Finland från ett annat land har möjlighet att vid behov få undervisning i finska eller svenska, alltså finska eller svenska som andra språk. Eleven kan även få undervisning i det egna modersmålet om det är något annat än finska eller svenska. Kontakta din skola eller din kommun för mer information. Läs mer om att stödja elevens modersmål på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Skolmåltider och skolskjuts

Eleven har rätt till en kostnadsfri varm måltid under skoldagen. Vissa skolor erbjuder också gratis mellanmål, men de flesta skolor tar betalt för mellanmål. Om eleven behöver specialkost måste en kostplan, en lista över förbjudna livsmedel eller ett läkarintyg lämnas in till skolan. Om eleven behöver specialkost på grund av hälsoskäl krävs ett utlåtande från läkare, dietist eller sjuksköterska. Läs mer om skolmåltider på Utbildningsstyrelsens webbplats.

 

Elever i grundskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts om resan till skolan är längre än fem kilometer. Alternativt kan ett bidrag beviljas för elevens skolskjuts. Elever som går i grundskolan efter läropliktsåldern har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts. Läs mer om kostnadsfri skolskjuts i Utbildningsstyrelsens skolreseguide.

Hur söker man till grundskolan?

Kommunen skickar ett meddelande om läroplikt i början av det år då barnet fyller sju år. Meddelandet om läroplikt omfattar barnets närskola, som fastställs utifrån barnets hemadress. Föräldrarna kan också välja en annan skola för sitt barn, men dem måste man söka till, och det är inte säkert att det går att få en plats. Intensifierad undervisning måste man vanligtvis söka till separat genom inträdes- och lämplighetsprov. Privata grundskolor söker man till separat. Mer information hittar du på skolans webbplats.

Föräldrar anmäler sina barn antingen på kommunens webbplats eller genom en pappersanmälan. Du hittar mer information om hur du anmäler ditt barn till grundskolan på din hemkommuns webbplats. Kontaktinformation till kommunerna i Finland hittar du på Kommunförbundets webbplats.

Om ditt barn byter skola mitt under läsåret ska du kontakta både barnets nuvarande skola och utbildningsmyndigheten i den nya kommunen. Läs mer om att byta skola mitt under läsåret på Suomi.fi.

Om ditt barn flyttar till Finland permanent ska du kontakta både barnets nuvarande skola och utbildningsmyndigheten i den nya kommunen i Finland. Om ditt barn flyttar till Finland tillfälligt har barnet rätt – men inte skyldighet – att delta i grundläggande undervisning. Kontakta din tillfälliga hemkommun.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever är avsedd för elever i årskurs 1 och 2 samt för elever i andra årskurser som deltar i specialundervisning. Morgon- och eftermiddagsverksamheten erbjuder trygga aktiviteter för barn före och efter skoldagen, och ett mellanmål för barn som deltar i den.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Kommunen kan anordna verksamheten själv eller i samarbete med andra kommuner, eller så kan den köpa in tjänsterna. Kommunerna har ingen skyldighet att erbjuda morgon- eller eftermiddagsverksamhet.

En månadsavgift fastställd av kommunen kan tas ut för deltagande i morgon- och eftermiddagsverksamhet. Avgiften kan tas ut för de månader då barnet deltar i verksamheten. Inga andra avgifter kan tas ut för deltagande i verksamheten.

Läs mer om morgon- och eftermiddagsverksamhet på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.