Førskole og grundskole i Finland

Esi- ja perusopetus Suomessa
Her kan du læse om førskole og grundskole i Finland. I Finland varer grundskolen 9 år. Du kan også finde information om indskrivning til grundskolen.

Der er undervisningspligt for børn, som er permanent bosiddende i Finland. Undervisningspligten begynder det år, hvor barnet fylder 7 år, og ophører, når barnet fylder 18 år, eller når barnet har gennemført en ungdomsuddannelse eller en tilsvarende uddannelse på Åland eller i udlandet.

Børn, der opholder sig midlertidigt i landet, kan også deltage i undervisningen, men de er ikke omfattet af undervisningspligten.

Du kan læse mere på siderne Førskoleundervisning i Finland og Ungdomsuddannelser i Finland.

Der er undervisningspligt for børn, som er permanent bosiddende i Finland. Undervisningspligten begynder det år, hvor barnet fylder 7 år og slutter, når grundskolen er gennemført, eller 10 år efter undervisningspligten begyndte. Året inden undervisningspligten begynder, skal barnet deltage i førskoleundervisning.

Børnehaveklasse

Børn, som bor permanent i Finland, skal modtage førskoleundervisning i en børnehaveklasse eller en anden førskoleordning, året inden undervisningspligten begynder. Formålet med børnehaveklassen er at forberede barnet til de krav, der gælder i skolen.

Børnehaveklassen kan være finsk- eller svensksproget, men der findes ikke svensksprogede børnehaveklasser i alle områder.

Det er gratis at gå i børnehaveklasse. Hvis afstanden til børnehaveklassen er længere end 5 km, har barnet ret til gratis skoletransport.

Ret til grundskoleundervisning

Alle børn, som bor permanent i Finland, har pligt til at gennemføre grundskolens læreplan. Offentlige grundskoler er gratis. Barnet begynder som regel i grundskolen som 7-årig, men afhængigt af barnets udviklingsniveau kan det begynde et år tidligere eller senere. Grundskolen varer 9 år.

Utbildningsstyrelsen udarbejder principperne for læreplanen, som de lokale læreplaner baserer sig på.

Kommunerne har pligt til at tilbyde grundskoleundervisning for alle børn, som bor i kommunen. Din hjemkommune anviser en plads til det undervisningspligtige barn på den nærmeste skole. Det er også muligt at søge en plads på en anden skole end den nærmeste. De fleste grundskoler i Finland er offentlige, men der findes også private grundskoler.

I henhold til loven har barnet ret til gratis grundskoleundervisning, også selv om det ikke bor permanent i kommunen eller kommunen ikke barnets hjemkommune. Det er tilstrækkeligt, at opholdet i den finske kommune kan betragtes som almindelig bosætning. I praksis er der imellem de nordiske lande tale om ophold på mere end tre måneder, men mindre end et år.

Du kan læse mere om grundskolen på Utbildningsstyrelsens og infoFinland's sider.

Undervisningssprog i grundskolen

Undervisningen i grundskolen foregår på finsk eller svensk. Undervisningen kan også foregå på samisk, romani og tegnsprog. Du kan læse mere om svensksprogede skoler på svenskskole.fi.

I de største byer findes der internationale skoler, hvor undervisningen helt eller delvist gennemføres på engelsk eller et andet fremmedsprog. De internationale skoler er typisk privatskoler, og man skal derfor betale for undervisningen. Nogle af de offentlige grundskoler har også engelsksprogede klasser. Du kan læse mere om internationale skoler i Finland på ThisisFINLANDs sider.

Kan et barn få supplerende undervisning i finsk, svensk eller sit eget modersmål?

Ved behov har børn af forældre, som er flyttet til Finland fra udlandet, mulighed for at få undervisning i finsk eller svensk (finsk/svensk som andetsprog). Der kan også arrangeres modersmålsundervisning, hvis modersmålet ikke er finsk eller svensk. Du kan henvende dig til skolen eller kommunen for yderligere information. Læs mere om at støtte skoleelevens modersmål på Utbildningsstyrelsens sider.

Skolemad og skoletransport

Skoleelever har ret til et gratis varmt måltid i løbet af skoledagen. Nogle skoler tilbyder også et gratis mellemmåltid, men de fleste skoler tager betaling for mellemmåltidet. Hvis skoleeleven har brug for en særlig kost, skal der indsendes en kostplan, en liste over forbudte fødevarer eller en lægeerklæring til skolen. Hvis skoleeleven har brug en særlig kost af sundhedsmæssige årsager, kræves der en udtalelse fra en læge, en diætist eller en sundhedsplejerske. Du kan læse mere om skolemad på Utbildningsstyrelsens netsted.

Elever i grundskolen har ret til fri transport, hvis afstanden til skolen er længere end 5 kilometer. Alternativt kan der også ydes et økonomisk tilskud til elevens transport. Elever i grundskolen, som ikke længere er i den undervisningspligtige alder, har ikke ret til fri transport. Du kan læse mere om fri transport i Utbildningsstyrelsens skolekørselsguide.

Indskrivning til grundskolen

Kommunerne udsender en meddelelse om undervisningspligt i begyndelsen af det år, hvor barnet fylder 7 år. I meddelelsen henvises til den skole, som ligger tættest på barnets folkeregisteradresse. Forældrene kan også vælge en anden skole til deres barn. I så fald skal man indsende en ansøgning, og man er ikke garanteret en plads. Hvis man ønsker intensiv undervisning til sit barn, skal man som regel indsende en særlig ansøgning, og herefter skal barnet til en optagelsesprøve. Optagelse på private grundskoler sker også efter en separat ansøgning. Du kan læse mere på skolernes netsteder.

Forældrene skal indskrive deres barn til skolen via kommunens netsted eller en fysisk blanket. Du kan læse mere om indskrivning af dit barn til grundskolen på din bopælskommunes netsted. De finske kommuners kontaktoplysninger findes på Finlands Kommunförbunds netsted.

Hvis dit barn skifter skole i løbet af skoleåret, skal du både kontakte barnets nuværende skole og uddannelsesmyndigheden i den nye kommune. Du kan læse mere om at skifte skole i løbet af skoleåret på Suomi.fi.

Hvis dit barn flytter permanent til Finland, skal du både kontakte barnets nuværende skole og uddannelsesmyndigheden i den nye kommune. Hvis dit barn flytter midlertidigt til Finland, har barnet ret – men ikke pligt – til at deltage i grundskoleundervisningen. Du kan få mere information hos din midlertidige bopælskommune.

Morgen- og eftermiddagsaktiviteter

Morgen- og eftermiddagsaktiviteter henvender sig til elever i 1. og 2. klasse samt elever fra andre klassetrin, som modtager specialundervisning. Morgen- og eftermiddagsaktiviteterne består af trygge aktiviteter for eleverne før og efter skoledagen samt et mellemmåltid.

Kommunen har ansvaret for morgen- og eftermiddagsaktiviteterne. Kommunen kan arrangere aktiviteterne selv eller sammen med andre kommuner. Ydelserne kan også indkøbes hos andre aktører. Kommunerne er ikke forpligtede til at tilbyde morgen- og eftermiddagsaktiviteter.

Kommunen kan opkræve en månedlig afgift for deltagelse i morgen- og eftermiddagsaktiviteterne. Kommunen fastsætter afgiftens størrelse. Afgiften kan opkræves i de måneder, hvor barnet deltager i aktiviteterne, og der kan ikke opkræves andre afgifter for deltagelsen.

Du kan læse mere om morgen- og eftermiddagsaktiviteterne på Utbildningsstyrelsens netsted.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.