Videregående opplæring i Finland

Lukio ja ammatillinen koulutus Suomessa
Her kan du lese om videregående opplæring, altså utdanning etter grunnskolen, i Finland.

Den som har gjennomført grunnskole eller tilsvarende, kan søke om opptak på gymnas eller yrkesutdanning.

Du søker om opptak i Finland via fellesopptaket på siden Studieinfo.fi. Også hvis du har gjennomført grunnskolen eller tilsvarende i utlandet, kan du søke om opptak til videregående opplæring i Finland. På Åland gjennomføres det eget opptak.

Du kan få studiestøtte til utdanning etter grunnskolen. Elever som kommer fra andre nordiske land, får som regel studiestøtte fra hjemlandet. Det kan også finnes andre tilbud til elevene, bl.a. et gratis varmt måltid.

Gymnas

Finske gymnaser tilbyr allmenndannende utdanning. Gymnasstudiene varer gjennomsnittlig i tre år, og skolegangen avsluttes med en nasjonal eksamen (studentexamen). Etter gymnaset kan man fortsette med studier på yrkeshøyskole eller universitet.

Gymnasene kan være offentlige eller private, men skolegangen er alltid gratis. Lærebøker og annet materiell må imidlertid eleven skaffe selv. På voksengymnas betaler man avgift for å gjennomføre enkeltstående kurs, men å gjennomføre et helt gymnasstudium er gratis.

Gymnasene tilbyr vanligvis undervisning på finsk eller svensk. I de største byene er det også internasjonale gymnaser der du kan gjennomføre studiene på for eksempel engelsk, tysk eller fransk.

Yrkesutdanning

Grunnleggende yrkesutdanning kan gjennomføres som yrkesrettet grunnutdanning, frittstående eksamen eller læreavtaleutdanning. For unge som har avsluttet grunnskolen, vil alternativet som regel være grunnutdanning i form av dagstudier. Voksne kan gjennomføre en grunnleggende yrkesutdanning som frittstående eksamen ved siden av arbeidet.

I tillegg til yrkesstudiene omfatter utdanningen også en viss grad av felles allmenndannende fag, valgfag og vanligvis perioder med læring i arbeid. Ved siden av yrkesfaglige studier for unge kan en også ta gymnasfag eller "studentexamen".

Den som har avlagt yrkesfaglig eksamen, kan også søke om opptak til høyere utdanning på yrkeshøyskole eller universitet.

Yrkesutdanning for unge med start om høsten, søker du om opptak til på våren via det statlige fellesopptaket på adressen Studieinfo.fi. Også i januar er det studiestart for noen yrkesutdanninger. Du søker via tjenesten Studieinfo.fi, men søknadsfristen varierer fra utdanning til utdanning.

Yrkesutdanning tilbys både på finsk og svensk. Ikke alle utdanninger tilbys på svensk. Yrkesutdanning på engelsk forekommer i liten grad, og man søker som regel ikke via fellesopptaket, men direkte til utdanningsinstitusjonen.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.