Ytelser til etterlatte i Finland

Omaisen kuolema Suomessa
På denne siden kan du lese om finske ytelser til etterlatte, det vil si etterlattepensjon og barnepensjon. Reglene gjelder også for Åland.

Har du mistet en pårørende, kan du få familiepensjon fra Folkpensionsanstalten (FPA), fra en arbeidspensjonsanstalt og for eksempel også fra et trafikkforsikringsselskap. Familiepensjonene støtter familien økonomisk.

Hvis den avdøde var forsikret i Finland, kan familiepensjonen utbetales til enke/enkemann eller barn også om de bor i utlandet.

Etterlattepensjon

Familiepensjon kan du få fra FPA og fra arbeidspensjonssystemet. Etterlattepensjon fra FPA og arbeidspensjonssystemet kan du motta samtidig, og de kan også innvilges til samboere.

Etterlattepensjon fra FPA består av en begynnelsespensjon og en fortsettelsespensjon, som avsluttes senest når du fyller 65 år. Les mer på FPAs sider.

Arbeidspensjonanstaltene utbetaler etterlattepensjon uten aldersgrense, men  etterlattepensjon som utbetales på grunnlag av dødsfall som har inntruffet i 2022 eller senere, er tidsbegrenset hvis den etterlatte er født 1975 eller senere. Etterlattepensjonen fra arbeidspensjonsanstaltene baserer seg på arbeidspensjonen ektefellen hadde opptjent som arbeidstaker eller næringsdrivende, men dine egne inntekter kan redusere størrelsen på pensjonen. Les mer på nettsiden Tyoelake.fi.

Barnepensjon

FPA betaler barnepensjonens grunnbeløp og kompletteringsbeløp til barn under 18 år. En ungdom som studerer, fortsetter å motta grunnbeløpet fra FPA til han eller hun fyller 21 år. Dette kalles også studiepensjon. Les mer på FPAs sider.

Arbeidspensjonsanstaltene innvilger barnepensjon til barn under 20 år. Pensjonen baserer seg på arbeidspensjonen den foresatte hadde opptjent. Les mer på nettsiden Tyoelake.fi.

Andre forsikringer

Enke/enkemann og barn kan også få familie- eller forsørgelsespensjon gjennom ulykkes-, trafikk-, militærulykkes-, militærskade- og pasientskadeforsikring. Enke/enkemann og barn kan også få et engangsbidrag gjennom gruppelivsforsikring dersom avdøde var yrkesaktiv da døden inntraff. Les mer på FPAs sider.

Dersom avdøde hadde privat pensjonsforsikring eller livsforsikring, kan etterlatte også få økonomisk støtte fra forsikringsselskapet når ektefelle eller foresatt dør. Henvend deg til forsikringsselskapet for ytterligere informasjon.

Familiepensjoner fra utlandet

Hvis avdøde jobbet i et annet nordisk land da døden inntraff, kan enke/enkemann og barn ha rett til familiepensjon også fra dette landet. Les mer under.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.