Grønlandsk barnetrygd

Grønlandsk børnetilskud
Her kan du lese om grønlandsk barnetrygd.

På Grønland gis det barnetrygd til familier. Det er imidlertid ikke alle familier som har rett til barnetrygd.

Hva er grønlandsk barnetrygd?

Barnetrygden er en ytelse som skal støtte forsørgelsen av barnet, og barnetrygden skal derfor brukes på barnet.

Om du har rett til grønlandsk barnetrygd, avhenger av din inntekt som forelder, og størrelsen på barnetrygden justeres også etter inntekten din. I utgangspunktet er det lavinntektsfamilier som tilbys barnetrygd.

Hvilke betingelser må oppfylles for å få grønlandsk barnetrygd?

For å motta barnetrygd må følgende betingelser være oppfylt:

  • Barnet må være under 18 år
  • Barnet må ha dansk statsborgerskap
  • Barnet må ha folkeregisteradresse på Grønland
  • Barnet kan ikke være anbrakt utenfor hjemmet
  • Barnet kan ikke være gift

Hvordan søker du?

På Grønland kan du ikke søke om barnetrygd, da den automatisk vil bli utbetalt basert på årsinntekten din. Barnetrygden følger automatisk med hvis du bytter kommune.

Hvis du nettopp har flyttet til Grønland, vil du etter folkeregistrering få utbetalt barnetrygd hvis du er berettiget til det.

Når barnet fyller 18 år, vil du ikke motta barnetrygd lenger.

Hvis forholdene dine endrer seg, for eksempel hvis du blir gift eller skilt, blir sykmeldt eller går av med pensjon, har du plikt til å opplyse det til kommunen.

Hvis du flytter til utlandet

Du kan bare få grønlandsk barnetrygd hvis du bor og har folkeregisteradresse på Grønland. Du kan derfor ikke ta med deg barnetrygden hvis du flytter fra Grønland.

Du kan imidlertid fortsatt få utbetalt barnetrygd selv om barnet ditt ikke bor på Grønland, for eksempel hvis barnet går er på etterskole eller er på midlertidig utenlandsopphold.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.