Grunnskole på Grønland

Foto: Barn, Nuuk centrum, Grönland
Fotograf
Mats Bjerde
Her kan du lese om den grønlandske grunnskolen.

På Grønland er det ti års undervisningsplikt. Derfor må alle barn mellom 6 og 16 år motta undervisning i ti år. Den grønlandske folkeskolen er gratis for alle som bor i landet. Folkeskolen avsluttes med en prøve samt evaluering som er adgangsgivende til videregående opplæring.

Undervisningsplikt

På Grønland er det ikke skoleplikt, men derimot undervisningsplikt. Det betyr at foreldre har plikt til å sørge for at barna deres får undervisning fra 1. august det året de fyller seks år. Barna skal motta ti års undervisning, men foreldrene bestemmer selv om det skal foregå på folkeskolen eller som hjemmeundervisning.

Grønland er et stort land, og det er langt mellom byer og bygder. Det kan være tilfeller der familier bor så langt borte fra nærmeste skole – for eksempel foreldre som arbeider som sauebønder – at de i stedet velger å ansette en person som kan ivareta undervisning i hjemmet. Hvis undervisningen foregår i hjemmet, må det godkjennes av kommunestyret, som også holder løpende øye med hjemmeundervisningen.

Folkeskolen

Det finnes gratis folkeskoler i alle byer og bygder på Grønland, men det er ikke alle skoler som tilbyr undervisning gjennom hele skoleforløpet (se avsnitt om bygdeskoler).

Folkeskolen er delt opp i tre trinn:

  • Yngstetrinnet: Et treårig trinn for de yngste barna, 1.–3. klasse
  • Mellomtrinnet: Et fireårig trinn for de mellomste barna, 4.–7. klasse
  • Eldstetrinnet: Et treårig trinn for de eldste barna, 8.–10. klasse

Etter både yngste og mellomste trinn skal alle barn testes for å se om de har lært det de skal, og for at lærerne skal kunne tilpasse undervisningen. Etter eldstetrinnet er det avsluttende prøver og en evaluering, og deretter får eleven et avgangsbevis. Det kan bli avgjørende for videre utdanning hvilke resultater eleven oppnår ved den avsluttende evalueringen etter 10. klasse. 

Den avsluttende evalueringen består av:

  • vitnemål og standpunktkarakterer
  • elevens egen vurdering
  • prøver i grønlandsk, dansk, engelsk og matematikk
  • presentasjon av en prosjektoppgave

Det er også mulig å ta 10. klasse på etterskole på Grønland eller i Danmark. Elever kan i sjeldne tilfeller gå ut av skolen etter ni år hvis foreldrene ber om det. Det er det bare få elever som gjør. De fleste elever på Grønland avslutter folkeskolen etter 10. klasse.

Bygdeskoler

På mange mindre steder og i bygder tilbyr folkeskolen bare undervisning opp til eldstetrinnet. Derfor må barna reise til større byer for å gjøre ferdig skolegangen, typisk etter 7. klasse.

Barn som er nødt til å flytte fra familien for å bli ferdige med skolen, blir innkvartert på et elevhjem som hører til skolen de skal gå på. På elevhjemmet er det voksne som har ansvaret for å passe på barna mens de bor der. Det er gratis å bo på elevhjemmene, som er med full forpleining.

Friskoler

Langt de fleste grunnskolene på Grønland er kommunale folkeskoler. Det finnes imidlertid en privat, foreldredrevet friskole i Nuuk.

Etterskoler og fagskoler

En etterskole er en mulighet for elever mellom 14 og 18 år, der de kan ta ett eller flere av de siste årene av grunnskolen. En etterskole er en kostskole, og de unge bor, spiser og mottar undervisning på skolen. Det er ikke gratis å gå på etterskole.

På Grønland finnes det etterskoler i Maniitsoq og Qasigiannguit.

Etterskole i Danmark og Norden

Mange grønlandske unge velger å reise til Danmark for å ta et eller to år på etterskole. I slike tilfeller er det mulig for foreldrene å søke om støtte til etterskoleoppholdet

Under oppholdet i Danmark skal elevene ha en kontaktfamilie som kan støtte den unge på samme måte som den unges egen familie ville gjøre. Kontaktfamilien forplikter seg til å delta første skoledag og på foreldremøter, å være vertsfamilie under ferie og sykdom, m.m.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.