Innførsel av kjæledyr og husdyr til Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen
Her finner du informasjon om hva du må gjøre hvis du har tenkt å innføre kjæledyr eller husdyr til Finland.

Hunder, katter og ildere

Disse kravene gjelder innførsel av hunder, katter og ildere fra EU-land samt Sveits, Norge og Island. Kravene gjelder bare for kjæledyr som transporteres i følge med den reisende, og som ikke skal selges eller overlates til en ny eier. Kravene gjelder for husdyr som reiser til, flytter til, oppholder seg midlertidig i eller reiser via Finland.

Finland har ingen restriksjoner på innførsel knyttet til katte- og hunderaser. Finlands forordning om fremmede arter forbyr imidlertid innførsel av krysninger av tamhund og ulv / annen art i hundefamilien samt krysninger av tamkatt og annen art i kattefamilien. Ytterligere informasjon i loven om fremmede arter.

1. ID-merking

Kjæledyr skal være identitetsmerket med individuell mikrochip. Tatoveringsmerking godkjennes bare på visse vilkår. Du kan lese mer om disse på Ruokavirastos nettside. Dyret må være identitetsmerket før det blir vaksinert mot rabies.

2. Rabiesvaksine

Dyret skal være vaksinert mot rabies.

Dyret må være identitetsmerket før det blir vaksinert mot rabies. Vaksinen må gis minst 21 døgn før dyret føres inn i landet. Ved fornyet vaksinering kreves det ikke 21 døgns karenstid hvis vaksinen er gitt før gyldighetstiden for den forrige vaksinen er utløpt.

Den forrige vaksinen skal være ført opp i husdyrpasset eller et annet vaksinebevis. Veterinæren angir siste gyldighetsdag for vaksinen i kjæledyrpasset.

Hvis en hundevalp, kattunge eller ildervalp på under 12 uker innføres direkte fra et EU-land, kreves det ikke vaksine. For hundevalper på under 12 uker må imidlertid eieren skrive under på en erklæring om at valpen ikke har vært i kontakt med villdyr. Modell for erklæringen finnes på Ruokavirastos nettside. Innførsel av hundevalper, kattunger og ildervalper under 12 uker fra land utenfor EU (bl.a. Norge, Island og Sveits) er imidlertid forbudt. Kravene ved innførsel fra disse landene finnes på Ruokavirastos nettside.

3. Medisin mot bendelorm

Det kreves ikke medisinering mot ekinokokkose hvis en hund kommer direkte til Finland fra Norge. Hunder som innføres fra andre nordiske land, må gis medisin mot bendelorm som forårsaker ekinokokkose. Medisinen må gis av veterinær i et land utenfor Finland 1–5 døgn før grensen til Finland krysses, eller i henhold til 28-døgnsregelen. I så fall skal kjæledyret medisineres før reisen minst to ganger med høyst 28 døgns mellomrom i et EU-land eller i land som kan likestilles med EU-land, og deretter gjentas behandlingen regelmessig med høyst 28 døgns mellomrom så lenge reisen mellom landene varer. Siste medisinering må utføres i dyrets hjemland når reisen er avsluttet. Hvis det tas lengre pause mellom behandlingene, må medisineringen begynne forfra igjen.

Hvis hunden behandles etter 28-døgnsregelen, skal dette oppføres i kjæledyrpasset under punktet om ekinokokkosebehandling. Opplysningene skrives på finsk eller svensk eller engelsk. Ytterligere informasjon fås hos Ruokavirastos nettside.

Katter og ildere trenger ikke medisineres.

4. Kjæledyrpass

Ved reiser innenfor EU-området skal kjæledyret ha et EU-kjæledyrpass utstedt av en autorisert veterinær. I EU-landene kan passet kjøpes av veterinæren som behandler dyret. Land som følger EUs forordninger og prosedyrer (bl.a. Norge, Island og Sveits) kan bruke et såkalt tredjelands kjæledyrpass, som er godkjent reisedokument også utenfor EU.

Når veterinæren utsteder passet, sjekker han eller hun at dyret er identitetsmerket, og at det er vaksinert mot rabies. Kjæledyrpasset er gyldig hele dyrets levetid. Veterinæren skriver også opp annen vaksineinformasjon i passet samt informasjon om ekinokokkosemedisinering.

Ytterligere informasjon om gjeldende regler og begrensninger får du på Ruokavirastos nettside.

Innførsel av dyr uten ledsager

Hvis dyret sendes til Finland uten ledsager, må en dyrlege godkjent av relevant myndighet i avreiselandet utføre en såkalt klinisk undersøkelse av dyret, der man forsikrer seg om at dyret er friskt og kan reise alene. Undersøkelsen gjennomføres maksimum 48 timer før reisen, og registreres i kjæledyrpasset.

Ytterligere informasjon om ulike reisemåter samt bl.a. om maksimalt antall dyr som kan innføres for å være med på konkurranser eller utstillinger, finnes på Ruokavirastos nettsider. Ytterligere informasjon om innførsel kan du få via e-post fra adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi.

Andre kjæledyr

Innførsel av kaniner og gnagere (marsvin, rotter, mus, hamstere, chinchillaer osv.), akvariefisker, reptiler, skilpadder og amfibier er tillatt uten importtillatelse eller veterinærattest hvis de er kjæledyr og ikke skal selges eller videreformidles i Finland. Import av sjeldne eller truede dyrearter krever imidlertid tillatelse.

Ved innførsel av minigriser, andre avls- og husdyr samt fugler for kommersielt salg kreves det at man er registrert som importør. Eviras innførselsregistrering er avgiftsbelagt, og en må søke i god tid før planlagt innførsel.

Ytterligere informasjon på Ruokavirastos nettsider.

Hester

For hester som er registrert i Finland, Sverige, Norge eller Danmark og som reiser mellom de nordiske landene i forbindelse med konkurranser, kreves det ingen separat helseattest (det finske Jord- og skogbruksdepartementets forordning 1033/2013) under forutsetning av at:

  1. hesten føres over landegrensen for å delta i en konkurranse, tidligst fem dager før konkurransen begynner og senest fem dager etter at konkurransen er slutt;
  2. hesten før konkurransen er tildelt bekreftelse på at den er påmeldt til konkurransen;
  3. hesten etter konkurransen er tildelt bekreftelse på at hesten har deltatt i konkurransen;
  4. bekreftelsen i punkt 3 er utstedt av veterinæren som har tilsyn med konkurransen, eller, dersom konkurransen ikke krever veterinærtilsyn, av konkurransens hoveddommer;
  5. hesten er utstyrt med identitetsdokument (hestepass), samt at
  6. hesten oppfyller de allmenne lovfestede helsekravene.

 For hester som innføres til Finland i annen hensikt enn konkurransedeltakelse, kreves det helseattest. Veiledning finner du på Ruokavirastos nettsider.

Andre husdyr

--> Informasjon om innførsel av andre husdyr finnes på Ruokavirastos nettsider. Innførsel av visse dyrearter begrenses av lovgivning om fremmede arter.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.