Tollregler i Norge

Tollregler i Norge
Her kan du lese om tollregler som gjelder når du tar med flyttegods og varer til Norge.


Det er regler for hva du kan ta med deg tollfritt og ikke når du skal flytte til Norge eller når du ankommer til Norge fra utlandet. Under kan du lese om tollregler ved flyttegods, og varer som har spesielle regler for innførsel. 

Innførsel av flyttegods

Har du bodd i utlandet sammenhengende i minst ett år, kan du innføre det meste av flyttegodset ditt toll- og avgiftsfritt. Du kan innføre flyttegodset ditt uten å betale toll og avgifter hvis

  • du har oppholdt deg i utlandet sammenhengende i minst ett år
  • du har eiet og brukt gjenstandene under oppholdet i utlandet, og du fortsatt skal bruke dem i Norge
  • du innfører flyttegodset i forbindelse med flytting til Norge.

For noen ting må du utfylle en erklæring for innførsel av flyttegods og levere til Tolletaten.

Varer med spesielle innførselsregler

Noen varer har spesielle innførselsregler. Her følger en oversikt:

Biler og andre motorkjøretøy 

Er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting.

Fritidsbåt 

Kan du innføre toll- og avgiftsfritt på visse vilkår. Du må ha bodd i utlandet i minst fem år, og båten må ikke være over 15 meter lang. Du må ha eiet og brukt båten i minst ett år i utlandet. Båten må innføres senest ett år etter din innreise til Norge. Båten må være til personlig bruk, og den kan derfor ikke selges i løpet av de to første årene etter innførselen uten at toll- og avgiftsfritaket bortfaller. Du må legge frem skriftlig søknad om fritak.

Yrkesutstyr 

Er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting og må fortolles.

Matvarer 

Er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting og må fortolles. En del matvarer er det også egne regler for å innføre.

Alkohol og tobakk 

Er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting. Dersom du reiser sammen med flyttegodset, kan du imidlertid ta med samme tollfrie kvote som andre reisende. I alle andre tilfeller må alkohol og tobakk deklareres ved ankomst til Norge, og du må betale toll og avgifter.

Våpen

Må du ha tillatelse fra Politiet for å innføre.

Planter 

Det er restriksjoner ved innførsel av planter.

Nye gjenstander 

Må du betale toll og andre avgifter for

Legemidler

Kommer du til Norge fra et annet EØS-land, kan du til personlig forbruk ta med legemidler som tilsvarer maksimum ett års forbruk. Det kan hende du må dokumentere at legemiddelet er skrevet ut til deg personlig. Eksempler på slik dokumentasjon kan være informasjon på pakningens etikett, resept eller annen legeerklæring.

Valuta

Hvis du skal ha med deg valuta tilsvarende mer enn 25 000 kroner til eller fra Norge, må du melde ifra til Tolletaten.

Radio- og fjernsynsmateriell 

Har du med fjernsynsmateriell og video med tuner må dette føres opp på flyttegodserklæringen. Det skal også betales kringkastingsavgift (lisens) for dette.

Innførsel og utførsel til og fra Svalbard

Svalbard er ikke omfattet av EØS-avtalen, noe som gjør at det er strenge bestemmelser for å sende eller ta med dyr og dyreprodukter fra Svalbard til fastlandet. I tillegg er det rabies på Svalbard, mens fastlands-Norge er rabiesfritt.

For å ta med hund til Svalbard kreves tillatelse fra Mattilsynet. Tillatelsen gis for ett år om gangen. Det gis ikke tillatelse til å ta med katt og ilder til Svalbard. Det kreves ikke tillatelse for å ta med kanin, hamster, hetterotte, burfugl, akvariefisk og lignende til og fra Svalbard. Ta kontakt med Mattilsynet hvis du har spørsmål knyttet til dette.

Det er forbudt å innføre kjøtt og kjøttprodukter fra Svalbard til fastlandet. Viltkjøtt fra jakt på Svalbard er unntatt fra forbudet på visse vilkår. Forbudet mot å innføre kjøtt og kjøttprodukter fra Svalbard til fastlandet gjelder også kjøtt som kan kjøpes i butikkene.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.