Nordisk nettverk for voksne med senskader etter seksuelle overgrep

19.04.16 | Nyhet
Bente Stein Mathisen
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordisk råd har fått gjennomslag for å etablere et nettverk for voksne med senskader etter seksuelle overgrep.
– Denne gruppen får ikke nok hjelp i dag, derfor er vi glade for at de nordiske helse- og sosialministerne skal drøfte iverksettelsen av et nordisk nettverk med aktører fra den offentlige, private og frivillige sektor, sier leder for utvalget for velferd i Norden, Bente Stein Mathisen (H) fra Norge.

- Helsemyndighetene tar ikke tilstrekkelig ansvar for mennesker med senskader etter seksuelle overgrep. Dette dreier seg tross alt om 5-10 % av befolkningen i Norden, sier Bente Stein Mathisen.

Nordisk samarbeid og erfaringsutveksling kan gi et viktig bidrag til bedre nasjonale tiltak, økt kompetanse og forskning.

- Det er en mangel på koordinert innsats både nasjonalt og internasjonalt på dette området. Et nettverk vil stimulere til en nordisk nytteverdi, og en synergi mellom forskning, entreprenørskap, det offentlige samfunn og tredje sektor som gir resultater nasjonalt. Vi ser mange gode enkeltinnsatser, men mangler arenaer for erfaringsutveksling, sier Stein Mathisen.

Denne gruppen får ikke nok hjelp i dag, derfor er vi glade for at de nordiske helse- og sosialministerne skal drøfte iverksettelsen av et nordisk nettverk med aktører fra den offentlige, private og frivillige sektor.

Et alvorlig samfunnsproblem

Seksuelle overgrep i barndommen medfører vanskeligheter i voksenlivet. De fleste som har vært utsatt får psykiske og sosiale problemer som påvirker livskvaliteten. Noen får så store vanskeligheter at de ikke mestrer å ta en utdannelse, være i arbeid eller bygge trygge relasjoner til andre mennesker. Noen utvikler rusmisbruk, spiseforstyrrelser, psykiske-, psykosomatiske- eller fysiske lidelser.

Mer om konsekvenser av misbruk i barndommen:

Skadene etter overgrep i barndommen har ikke bare følger for enkeltindivider, det er også et alvorlig samfunnsproblem. Å gi denne gruppen kvalifisert hjelp så tidlig som mulig er ikke bare viktig for å forhindre og minske lidelse, det er også god samfunnsøkonomi.

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd

 

  • å etablere et nettverk med fokus på voksne med senskader etter seksuelle overgrep, som består av aktører med solid kompetanse innenfor feltet fra det offentlige, private og frivillig sektor, som skal møtes en gang i året for å stimulere til en nordisk nytteverdi, og en synergi mellom forskning, entreprenørskap, det offentlige samfunn og tredje sektor

 

  • å lage en rapport om "Grønlandsmodellen-Rejseholdet", med bakrunnen for modellen, og formidle arbeidsmetoder og igangsatte tiltak og forslag til nødvendige justering for mulige tilpasninger til andre nordiske land

 

 

  • å sette overgrepsproblematikk som omhandler barn og voksne inn på Nordens Velferdssenters ansvarsområde og programutvikling for helse- og sosialområdet i Norden

 

 

  • å utvikle utdanningsprogrammer tilpasset forskjellige yrkesgrupper som arbeider med barn og unge med seksuelle overgreps erfaringer og voksne med senskader, for å styrke generelle folkehelseprogrammer i Norden

 

 

  • å styrke forskning; grunnforskning, utøvende forskning, excellence forskning i de nordiske institusjonene for å sikre at de politiske beslutningene blir kunnskapsbasert på alle områder med behandling og andre tiltak overfor barn og unge som er utsatt for seksuelle overgrep og voksne med senskade.