Nordisk råd vil fordype krise- og forsvarssamarbeidet

28.11.17 | Nyhet
President Michael Tetzschner
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
De nordiske landene bør styrke sitt forsvarssamarbeid og se på mulighetene for å fordype samarbeidet om totalforsvar, beredskap og kriseplanlegging. Det mener Den konservative gruppen i Nordisk råd, og får støtte av rådets presidium.

Presidiet godkjente gruppens forslag på et møte i København 28. november. Ifølge forslaget bør de nordiske landene lage en oversikt over hvilke ressurser i sivilforsvaret som kan utnyttes i fellesskap, og hvilke områder som skal prioriteres. Landene bør også se på hvordan samarbeidet kan utvikles dels mellom de nordiske forsvarsmaktene og dels mellom de nordiske politimaktene.

Dessuten vil Den konservative gruppen blant annet at det utarbeides en konsekvensanalyse av den nordiske matforsyningen i tilfelle en alvorlig krise, samt øke kriseberedskapen og bevisstheten blant nordboerne om eventuelle kriser.

Forverret sikkerhetssituasjon

– Gjennom en årrekke har sikkerhetssituasjonen i vår omverden og i vårt nærområde forverret seg. Utfordringene som møter oss i Østersjø- og Arktis-regionen trenger felles løsninger. Derfor er det viktig at de nordiske landene styrker sitt forsvarssamarbeid og ser på hvilke muligheter som finnes for å fordype samarbeidet om landenes totalforsvar, beredskaps- og kriseplanlegging, sier Michael Tetzschner, nestleder i Den konservative gruppen.

Tanken er at det eksisterende nordiske forsvarssamarbeidet innenfor NORDEFCO skal kunne tjene som modell for hvordan samarbeidet i sivil- og totalforsvaret kan fungere.

Utfordringene som møter oss i Østersjø- og Arktis-regionen trenger felles løsninger. Derfor er det viktig at de nordiske landene styrker sitt forsvarssamarbeid og ser på hvilke muligheter som finnes for å fordype samarbeidet om landenes totalforsvar.

I forslaget sies det at den nye krigføringen stiller store krav til samfunnets evne til å håndtere kriser. I dag handler det ikke bare om militære trusler, men også om cyberangrep, psykologisk krigføring, økonomisk press og etterretningstrusler.

Forsvarssamarbeid prioritert

– Å ytterligere fordype samarbeidet på forsvarssiden prioriteres høyt av Nordisk råd. Opinionsundersøkelsen vi nettopp har utført blant nordboerne, viser også at de mener at forsvar og sikkerhet er de viktigste samarbeidsspørsmålene, sier Nordisk råds president Britt Lundberg.

Forslaget ble presentert under Nordisk råds sesjon i Helsingfors i månedsskiftet oktober–november. Presidiet behandlet forslaget første gang på København-møtet, og spørsmålet går nå til videre behandling på temasesjonen i april.