Sterkere sammen – samarbeidet er populært blant nordboerne

31.10.17 | Nyhet
Finlands riksdag
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Befolkningen i Norden har et veldig positivt syn på det nordiske samarbeidet. Mer enn 90 prosent mener det er viktig eller veldig viktig med et nordisk samarbeid, og av disse sier nesten 60 prosent at det er veldig viktig. Bare én prosent av befolkningen synes det nordiske samarbeidet ikke er viktig overhodet.

Utviklingen i verden later til å ha påvirket innstillingen til Norden. Forsvars- og sikkerhetsspørsmål anses i dag som et av de viktigste samarbeidsområdene.Demokrati, transparens og menneskeverd oppfattes som de mest typiske nordiske verdiene. Dette er noe av det som kommer fram i en undersøkelse som Nordisk ministerråd og Nordisk råd har latt utføre nå i høst.

Samarbeidets betydning har vokst

Ifølge undersøkelsen har nordboernes syn på hva de nordiske landene helst skal samarbeide om, endret seg i løpet at det siste tiåret. Mens man i en undersøkelse i 2008 oppga “bekjempe kriminalitet over grensene” som det viktigste, har dette nå betydelig lavere prioritet. I stedet har forsvars- og sikkerhetsspørsmålene altså steget i betydning, og ligger nå øverst på listen over områder som nordboerne anser som viktige å samarbeide om. For de unge er utdanning det viktigste samarbeidsområdet.

Undersøkelsesresultatet tyder på at innbyggerne i Norden i høyere grad enn før betrakter Norden som en del av verden, og gjør sine vurderinger ut fra det. Blant annet synes to tredjedeler at samarbeidet er viktigere enn før som en følge av den internasjonale utviklingen de senere årene. 43 % svarer at de mener at en av de største fordelene med nordisk samarbeid er at det gir Norden en sterkere stemme i verden. 68 % mener at samarbeidet burde intensiveres ytterligere. I en tilsvarende undersøkelse i 2006 svarte 62 % at de ønsker mer samarbeid, noe som indikerer en stigende trend.

En betydelig del av befolkningen i Norden mener at muligheten til å bruke hele regionen til å arbeide, studere eller bo er den største konkrete fordelen ved samarbeidet – både generelt med tanke på regionen og for dem personlig. I alderskategorien 16–30 mener en at det viktigste å samarbeide om ut fra deres personlige perspektiv, er muligheten til å studere og få eksamener godkjent i hele Norden.

Hva er grunnen til samarbeidet?

Både i en intern nordisk sammenheng og i et internasjonalt perspektiv er det relevant å spørre seg hva det vellykkede samarbeidet i Norden baserer seg på. 34 % svarer at det viktigste er at vi har felles verdier, mens 32 % mener at det avgjørende er at samfunnssystemene våre ligner hverandre. Ytringsfriheten anses som den mest typiske nordiske verdien (42 %), fulgt av at alle mennesker har samme rettigheter og verdi (36 %), og at åpne og demokratiske prosesser er viktige for oss (30 %).

Sammenfattet viser denne undersøkelsen at det nordiske samarbeidet verdsettes av nordboere i alle aldere, men at de eldre aldersklassene er enda mer positive til samarbeidet enn aldersgruppen 16–30. Det er også en liten forskjell mellom kjønnene i synet på samarbeidet: Kvinner sier noe oftere enn menn at et velutviklet nordisk samarbeid er veldig viktig.

– Legitimiteten til vårt samarbeid hviler på den merverdien det skaper for våre innbyggere, sier Norges nordiske samarbeidsminister Frank Bakke-Jensen. – Resultatene av denne undersøkelsen gir oss et folkelig mandat til å fortsette å satse videre på nordisk samarbeid innenfor en rekke områder framover, konstaterer han.

Opinionsundersøkelsen ble presentert i forbindelse med Nordisk råds sesjon i Helsingfors 31. oktober. Også Nordisk råds president Britt Lundberg er fornøyd med resultatet.

– Jeg har reist mye i Norden det siste året, og det jeg har sett og hørt, har gitt meg en følelse av at det virkelig er etterspørsel etter det nordiske samarbeidet akkurat nå. Sammen kan vi påvirke verden i en bedre retning, og jeg oppfatter resultatet som at det er det nordboerne også vil.

Drøyt 3000 personer fra Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, Færøyene, Grønland og Åland ble intervjuet i forbindelse med undersøkelsen, som ble gjennomført i månedsskiftet august/september i år.