Policy brief om statistik om VPL

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Detta policydokument har tagits fram av Nordic Network for Adult Learning (NVL) för att betona vikten av att kunna följa upp och kvantifiera de valideringsaktiviteter som bedrivs i de nordiska länderna, samt för att möjliggöra forskning och konsekvensbedömningar som kan ligga till grund för politiska prioriteringar.RekommendationerNVL:s expertgrupp för VPL rekommenderar alla nordiska länder, inklusive självstyrande områden, att– Följa upp VPL för alla primära ändamål – för tillgång till utbildning på rätt nivå, för dispens för att förkorta utbildningen och för matchning på arbetsmarknaden för att göra det möjligt för enskilda att söka jobb som motsvarar deras faktiska kompetens.– Följa upp VPL inom formell utbildning samt den validering som sker i andra sammanhang – inklusive gymnasieutbildning, yrkesutbildning, universitetsutbildning, arbetsmarknadsåtgärder, liberal vuxenutbildning, branschvalidering m.m.– Följa upp VPL på individnivå som möjliggör konsekvensbedömningar och jämförelser med sysselsättningsstatistik, socioekonomiska bakgrundsfaktorer, sociala kostnader och privata finanser.– Utse den myndighet som ansvarar för statistiken och ge den i uppdrag att ansvara för insamlingen av ovannämnda statistik och göra statistik tillgänglig för forskning och konsekvensanalyser.