Det grönländska utbildningssystemet

Det grønlandske uddannelsessystem
Här får du en översikt av utbildningssystemet och undervisningsutbudet på Grönland.

Det grönländska utbildningssystemet

Grönland har grundskola, gymnasieutbildningar, yrkesskolor och ett antal högre utbildningar.

Grundskola

På Grönland är det tio års undervisningsplikt. Det innebär att alla barn mellan 6 och 16 år ska få undervisning i tio år. Grundskolan är indelad i tre stadier: ett treårigt för de yngsta barnen, ett fyraårigt för de mellanstora barnen och ett treårigt för de äldsta barnen. Efter både det första och mellersta stadiet ska eleverna göra ett test för att se om de har lärt sig det de ska och för att lärarna ska kunna anpassa sin undervisning. Efter det sista stadiet gör man avslutande utvärderingar. När de är genomförda får eleverna ett avgångsbetyg.

 

Den goda skolan

Den goda skolan är ett nytt sätt att gå i skolan. Ett av de viktigaste målen med den goda skolan är att eleverna på allra bästa sätt tillägnar sig kunskaper och färdigheter samt utvecklar ett självständigt liv.

I grundskolan undervisas det i tio år. I den goda skolan delas undervisningen under de tio åren in i tre stadier. De tre första skolåren kallas ”yngstastadiet”, de fyra nästa skolåren för ”mellanstadiet” och de tre sista skolåren av ”äldstastadiet”.

 

Ett av målen i den goda skolan är att eleverna får ett stort medinflytande, bland annat genom elevrådet. Om eleverna vill ha en skola som är mer anpassad till deras behov kan de genom elevrådet lämna sina önskemål. Eleverna kan bidra till att göra den goda skolan ännu bättre genom att samarbeta med elevrådet och påverka de områden där de tror att skolan kan bli bättre.

 

Eleverna kan avsluta skolan efter nio år om deras föräldrar begär det. Endast ett fåtal elever gör det. Majoriteten av eleverna vill utbilda sig eftersom det är den bästa vägen till arbete i framtiden, och de avslutar grundskolan efter tio år. Resultaten man uppnår vid den avslutande utvärderingen efter tionde klassen kan bli avgörande för ens val av utbildning.

 

Den avslutande utvärderingen består av

 

 • bedömning av elevens färdigheter och kunskaper
 • elevens egen bedömning
 • prover
 • presentation av projektuppgift.

 

Gymnasieutbildning – GUX

På Grönland kan man gå den treåriga gymnasieutbildningen på GUX i Aasiaat, Sisimiut, Nuuk och Qaqortoq. Dessutom finns det en ettårig gymnasial kompletteringskurs i Sisimiut där du kan förbättra dina betyg från gymnasiet eller komplettera till en högre nivå, till exempel om det krävs för att komma in på en specifik högre utbildning.

 

Mer om GUX Grönland 

 

Yrkesutbildning

En yrkesutbildning är en utbildning som består av skola och praktik. En yrkesutbildnings längd varierar, normalt är den mellan två och fem år. Vissa yrkesutbildningar äger helt och hållet rum på Grönland, medan andra utbildningar har några eller alla skolperioder i Danmark. För att börja på en utbildning måste man vara antagen till en branschskola och ha hittat en praktikplats.

Mer om yrkesutbildningar

 

Högre utbildning

Med högre utbildning avses utbildningar som man kan söka till efter en studieförberedande utbildning. På Grönland delas högre utbildning in i kortare, medellång och lång utbildning.

 

HÖGRE UTBILDNING

 • Högre utbildning på Grönland
 • Kortare högre utbildning (KVU)
 • Mellanlång högre utbildning
 • Lång högre utbildning
 • Forskarutbildning
 • Högre utbildning i Danmark
 • Utbildning i andra länder
 • Praktik i Bryssel
 • Elite Sport Greenland

 

ÖVRIGA UTBILDNINGAR

 • Ettårig konstskola
 • Författarskolan
 • Högskoleutbildning på Grönland
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.