Högre utbildning i Grönland

Young people in Nuuk
Fotograf
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Här får du en översikt av möjligheterna till högre utbildning i Grönland.

I Grönland kan du söka till högre utbildning efter studentexamen (GUX). De grönländska högre utbildningarna delas in i korta, medellånga och långa högre utbildningar.

Korta högre utbildningar, 2–3 år

En del av de korta högre utbildningarna i Grönland är akademiutbildningar (AU) som utbildar studenter för specifika yrken inom områden som handel, finans, administration, IT, transport/logistik och service. Dessutom finns det turistguideutbildningar med särskilt fokus på arktisk turism, en skådespelarutbildning och en ettårig konstutbildning.

De korta högre utbildningarna innehåller både skolundervisning och praktik. I princip är kravet för att bli antagen en godkänd studentexamen, GUX, eller en annan utbildning på grundnivå, men man kan få dispens om den sökande har relevant yrkeserfarenhet eller klarat ett inträdesprov.

Du kan läsa korta högre utbildningar på

 • Campus Kujalleq i Qaqortoq
 • Inuili – Livsmedelsskolan i Narsaq
 • Niuernermik Ilinniarfik – Grönlands handelsskola i Nuuk
 • Imarsiornermik Ilinniarfik – Grönlands maritima centrum
 • Nunatta Isiginnaartitsinermik Ilinniarfia – Grönlands skådespelarskola
 • Nunatsinni Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfik – Grönlands konstskola.
Medellånga högre utbildningar, 3–4,5 år

I Grönland kan man läsa ett antal kandidatutbildningar som kombinerar teoretisk och praktisk utbildning, där praktikperiod ingår i utbildningen. Kandidatutbildningar med yrkesinriktning har ett specifikt yrke som mål, till exempel lärare, sjuksköterska, journalist, socialarbetare, tolk och farmakonom.

Du kan läsa medellånga högre utbildningar på

 • Ilisimatusarfik – Grönlands universitet i Nuuk
 • Niuernermik Ilinniarfik – Grönlands handelsskola i Nuuk
 • KTI i Sisimiut
 • Socialpedagogiskt seminarium i Ilulissat.
Långa högre utbildningar, 5–6 år

En högre utbildning i Grönland består av en kandidat och en magister, som bägge läses i Grönlands universitet Ilisimatusarfik i Nuuk. Kandidatutbildningen är en bred introduktion till ett akademiskt ämne, och många väljer därför att läsa en magisterutbildning efteråt för att specialisera sig inom ett visst område.

Kandidat- och magisterutbildningar ges endast i Grönlands universitet Ilisimatusarfik i Nuuk.

Kandidatutbildningar finns inom

 • företagsekonomi
 • journalistik
 • juridik
 • kultur- och samhällshistoria
 • lärare
 • översättning och tolkning
 • samhällsvetenskap
 • rådgivare i sociala frågor
 • språk, litteratur och media
 • omvårdnad
 • teologi.

Magisterutbildningar finns inom

 • kultur- och samhällshistoria
 • samhällsvetenskap
 • språk, litteratur och media.

Dessutom erbjuder Grönlands klimatforskningscenter naturvetenskapliga kurser på magisternivå.

Forskarutbildningar

Ilisimatusarfik, Grönlands universitet, erbjuder det treåriga doktorandprogrammet inom följande områden:

 • arktiska studier – pedagogik och utbildningsvetenskap
 • arktiska studier – hälsa och samhälle
 • arktiska studier – kultur, språk och samhälle 

Pinngortitaleriffik, Grönlands naturresursinstitut, bjuder varje år in unga forskare från alla vetenskapliga huvudområden att söka doktorand- och postdoc-stipendier. Stipendierna erbjuds mot förväntat anslag från Grönlands självstyre och den danska staten. Stipendierna ska stärka danskt-grönländskt forskningssamarbete, utveckling av forskning och rekrytering av unga forskare till Grönlandsforskningen.

Fortbildning

Ilisimatusarfik, Grönlands universitet, erbjuder också ett antal fortbildningar som kan komplettera en kandidat- eller magisterutbildning. På Ilisimatusarfik har du följande fortbildningsmöjligheter:

 • enstaka ämnen
 • master i journalistik
 • master i didaktik, kulturmöten och förändringsprocesser
 • diplomutbildning i arktisk specialsjukvård
 • diplomutbildning i specialpedagogik
 • specialistutbildning: intensivsjukvård
 • specialistutbildning: anestesisjukvård
 • universitetspedagogik
 • klinisk handledare
 • kurser från Institut för lärande
 • pastoralseminarium.

Om du är nordisk medborgare och vill studera i Grönland

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du studera i Grönland på samma villkor som grönländska studenter. Du kan därför söka till en grönländsk läroanstalt, där du kan studera gratis.

Observera dock att vissa program kräver kunskaper i grönländska. Detta beror ofta på läraren. Du kan få mer information om språkkraven genom att kontakta läroanstalten direkt.

Det är också bra att kontrollera kraven för erkännande av din nuvarande utbildning i Grönland och din grönländska utbildning utomlands.

Grönländskt studiestöd

För att få grönländskt studiestöd gäller särskilda villkor. Du bör vara

 • dansk medborgare
 • bosatt i Grönland
 • inskriven på en utbildning och studera aktivt.

Danska och färöiska studenter uppfyller villkoren om de är bosatta i Grönland och studerar aktivt. Om du inte uppfyller villkoren kan du ansöka om dispens om du kan visa att du har en särskild anknytning till Grönland.

I de flesta fall kan du istället få studiestöd från ditt hemland.

Studentbostäder och studentkorridorer i Grönland

På alla grönländska studieorter finns det studentkorridorer (kollegier). Rum i studentkorridor administreras av den enskilda läroanstalten.

I Nuuk administreras de flesta studentkorridorer av Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF).

När du blir antagen på en utbildning i Grönland kan du få hjälp med att ansöka om rum i studentkorridor hos skoladministrations på din läroanstalt.

Antagning till kandidatutbildningar

Minimikravet för att bli antagen till kandidatutbildningen är en avslutad och godkänd studieförberedande utbildning (GUX-examen). De flesta utbildningar ställer dock andra krav avseende snittbetyg, studieinriktning, betyg i vissa ämnen och liknande.  De flesta utbildningar kräver också att man har goda kunskaper i grönländska, danska och engelska. 

Universitetet kan tillåta sökande att söka på annan grund än de förutbestämda behörighetskraven om den sökande har likvärdiga ämneskvalifikationer och universitetet bedömer att den sökande kommer att kunna slutföra utbildningen. 

Sjuksköterskeutbildningen har en specifik antagningsstrategi, där man blir antagen i två olika grupper. Den första gruppen, som utgör 70 procent, antas utifrån en personlig ansökan och genomsnittet i det behörighetsgivande GUX-provet. Den andra gruppen, som utgör 30 procent, antas utifrån andra kriterier. 

Om det finns fler behöriga sökande än studieplatser antas sökande utifrån universitetets samlade bedömning av de sökandes kvalifikationer, i första hand de sökandes snittbetyg från gymnasiet, i andra hand de sökandes kunskaper i grönländska och danska, och i tredje hand de sökandes reella kompetenser. 

Ansökan görs online via Sullissivik. Utöver ansökan kan det även ordnas inträdesprov till vissa utbildningar. Du hittar mer information om de olika behörighetskraven i utbildningarnas läroplaner.

Hur söker du med en examen från ett annat nordiskt land?

Du kan bli antagen med en utländsk examen som motsvarar en grönländsk/dansk studentexamen. Du kan använda det danska utbildnings- och forskningsministeriets examenshandbok för att omräkna dina betyg och examina. 

Specifika ämneskrav

Vissa utbildningar kräver ett lägsta betyg i specifika ämnen. Du hittar mer information om det i utbildningens läroplan. 

Sista ansökningsdag:

Sista ansökningsdag för alla utbildningar är 1 mars. Studiestart är i september.

Antagning till magisterutbildningar

För att vara behörig att skriva in sig som magisterstudent vid Ilisimatusarfik måste studenten tidigare ha avlagt kandidatexamen vid samma institution eller ett annat lärosäte som kan godkännas av prefekten. 

Antagning till fortbildning

I regel krävs en relevant magisterutbildning eller annan utbildning på grundnivå och arbetserfarenhet för antagning till master- och diplomutbildningar vid Ilisimatusarfik.

Avlagd kandidatexamen i teologi från Ilisimatusarfik eller magisterexamen i teologi är en förutsättning för antagning till pastoralseminariet. 

Utbyte i Grönland

Grönlands universitet Ilisimatusarfik erbjuder också kurser för gäststudenter som vill studera en termin i Nuuk. Dessa kurser ges på danska, grönländska och engelska. Universitetet välkomnar gäststudenter från hela världen, men om du är nordisk medborgare kan du söka via Erasmus+ eller Nordplus och få förtur i antagningen. Kontakta studievägledaren på din institution för mer information om olika utbytesprogram och tillgodoräknande.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.