133. (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
133
External speaker
Maya Detiège
Speaker role
Vicepræsident, Benelux-parlamentet
Date

On behalf of the Benelux Parliament, and in my capacity as vice president, I would like to express my gratitude to the hosts of the Nordic Council for inviting a delegation of our parliament to the beautiful city of Oslo. Inter-parliamentary cooperation remains highly useful to strengthen the position of parliaments at national level through exchanges of good practices. The Benelux cooperation is considered the experimental garden for European integration. Our contact with the Nordic Council and the Baltic Assembly is one of the most successful forms of inter-parliamentary cooperation. The exchange of knowledge and experiences in transnational cooperation contributes to real added value, and inspires our assemblies to draft strong recommendations with substance.

During our plenary debate on sustainable mobility last year, we learned a lot about the way member states of the Nordic Council tackle mobility challenges in urban areas. This item is also high on the agenda in the Benelux countries. In March, Mrs. Karin Gaardsted, vice president of the Nordic Council's Committee for a Sustainable Nordic Region, was invited to the debate on circular economy in the Benelux Parliament. She explained to us how the Nordic Council is encouraging circular economy and integrates sustainable development goals in its policies. She referred to the Landspitali hospital in Iceland as a best practice of circular economy in the Nordic region.

Recently, in October, the first forum of the Benelux Youth Parliament was held in the Belgium Federal Parliament. A representative of the Nordic Youth Council explained to us how proposals that the Nordic Youth Council comes with, will be passed on to the Nordic Council. The Benelux will follow this best practice of the Nordic Council. The resolutions voted by the Benelux Youth Parliament, will be further examined by our parliaments.

On the 3rd of November, we will organise a plenary debate on the perspectives of hydrogen economy. The construction of a Benelux network of hydrogen filling stations is still in its infancy, whereas the Nordic Countries are already well advanced in the supply network of hydrogen, so in this field, the Nordic countries can give us some good input as well.

Finally, I want to pay tribute to my colleague, Marcel Oberweis. He is the vice president of the Benelux Parliament, and is attending his last session at the Nordic Council. We all know Marcel as a strong believer in inter-parliamentary cooperation, and I will miss him as a colleague. I wish him success in his further endeavours, and I wish everybody a nice day and successful session. Thank you for your attention.

Skandinavisk oversættelse:

På Benelux parlaments vägnar och i egenskap av vice talman för parlamentet vill jag uttrycka min tacksamhet till mina värdar i Nordiska rådet för att ni bjudit in en delegation från vårt parlament till vackra Oslo. Interparlamentariskt samarbete är fortfarande mycket användbart för att stärka parlamentens ställning på nationell nivå genom utbyte av god praxis. Benelux-samarbetet anses vara en försöksträdgård för europeisk integration. Våra kontakter med Nordiska rådet och Baltiska rådet hör till de mest framgångsrika formerna av interparlamentariskt samarbete. Utbyte av kunskap och erfarenheter i transnationellt samarbete bidrar till ett äkta mervärde och sporrar våra råd att utarbeta starka rekommendationer med substans.

Under vår plenardebatt om hållbar rörlighet i fjol lärde vi oss mycket om hur medlemsstaterna i Nordiska rådet hanterar utmaningar i fråga om rörlighet i urbana miljöer. Denna fråga står också högt på dagordningen i Benelux-länderna. I mars blev fru Karin Gaardsted, vice ordförande för Utskottet för ett hållbart Norden, inbjuden till en debatt om cirkulär ekonomi i Benelux parlament. Hon förklarade för oss att Nordiska rådet främjar cirkulär ekonomi och integrerar mål för hållbar utveckling i sin politik. Hon nämnde Landspitali-sjukhuset på Island som ett exempel på etablerad praxis för cirkulär ekonomi i Norden.

Nyligen, i oktober, höll Benelux ungdomsparlament sitt första forum i Belgiens federala parlament. En representant för Ungdomens nordiska råd förklarade för oss hur förslag av Ungdomens nordiska råd överlämnas till Nordiska rådet.  Benelux kommer att anamma denna praxis av Nordiska rådet. Resolutioner som Benelux ungdomsparlament antar kommer att granskas närmare av våra parlament.

Den 3 november kommer vi att hålla en plenardebatt om utsikterna för väteekonomi. Nätverket för vätgastankstationer i Benelux ligger i sin linda medan de nordiska länderna redan har ett väl utbyggt nätverk för vätgas, så på detta område kan de nordiska länderna också ge oss bra synpunkter.

Slutligen vill jag hylla min kollega Marcel Oberweis. Han är vice president för Benelux parlament och det är sista gången han närvarar vid Nordiska rådets session. Vi känner alla Marcel som en varm anhängare av interparlamentariskt samarbete och jag kommer att sakna honom som kollega. Jag önskar honom framgång i framtida åtaganden och önskar alla en trevlig dag och en framgångsrik session. Tack för er uppmärksamhet.