280. Cecilie Tenfjord-Toftby (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
280
Speaker role
K-gruppens talsperson
Dagsetning

Herr president! Förslaget kommer från Konservativa gruppen, även om jag tror att Mittengruppen säkert också hade kunnat lägga fram förslaget. 

I somras gick två stora lastfartyg med några dagars mellanrum på grund utanför Helsingborg och Västervik i Sverige. Som tur är kom inga personer till skada, och det läckte inte heller ut någon olja från fartygen. Båda kaptenerna greps sedan för sjöfylleri. Kaptenen för det lastfartyg som gick på grund utanför Oskarshamn år 2017 dömdes till fyra månaders fängelse. Några timmar efter grundstötningen uppmättes befälhavarens promillehalt till 1,8. I Sverige är det tillåtna värdet 0,2.

Vi i Konservativa gruppen i Nordiska rådet har sedan tidigare drivit frågan om ökad säkerhet till sjöss, vilket man till exempel kan se i vårt förslag om lotsplikt i Öresund. Genom skärpta krav på de fartyg som trafikerar nordiska farvatten tror vi att det går att höja sjöfartssäkerheten. Nolltolerans mot alkohol ombord på transportfartyg är ett sätt. Dock tror vi inte att ett ökat antal nykterhetskontroller till havs skulle vara särskilt verkningsfullt. Snarare kan det bli svårt och resurskrävande. 

Att gå genom försäkringsbolagen menar vi kan vara ett annat och kanske bättre sätt när det gäller nolltolerans mot alkohol ombord. I dag gäller nolltolerans mot alkohol ombord på fartyg som transporterar olja. Olja är självklart väldigt farligt om det läcker ut, men vi ser att detta är ett arbetssätt som borde kunna fungera även för andra fartyg. Vi vill därför att Nordiska ministerrådet efter dialog med försäkringsbolagen ser över det nordiska regelverket för att verka för ökad nolltolerans mot alkohol ombord på alla transportfartyg i nordiska farvatten. 

Vi vill också se över möjligheten att införa fler hamnstatskontroller och höja säkerheten genom att undermåliga fartyg förbjuds att segla, precis som vi vill förbjuda att undermåliga långtradare färdas på våra nordiska vägar.