12.1.
Nefndarálit um þingmannatillögu um norræna framkvæmdaáætlun á sviði útivistar A 1795/kultur

292
Jorodd Asphjell
Framsöguræða

Utvalget for kunnskap og kultur har diskutert dette forslaget fra Den sosialdemokratiske gruppen, og vi anbefaler Nordisk ministerråd å utvikle en nordisk handlingsplan for friluftsliv.

293
Edmund Joensen
Erindi

Præsident. Jeg vil starte med at sige tak til udvalget for en god behandling af dette forslag. Mittengruppen bakker op om forslaget om en nordisk handlingsplan for friluftslivet.