Barnehage i Norge

Børnepasning i Grønland
Her kan du lese om rett til barnehageplass, hvordan søke, og hva det koster å ha barn i barnehagen.

Har ditt barn rett til barnehageplass?

Barn som er mellom ett og fem år kan gå i barnehagen. Barnehagen er et frivillig tilbud der barnet kan være mens foreldrene er på jobb/skole. Det er kommunene som har ansvar for barnehagetilbudet i Norge, og det finnes også private barnehager.

Barnet som skal gå i barnehagen må være folkeregistrert bosatt i Norge.

Barn har rett til plass i kommunen der de er bosatt, dersom de søker innen en frist fastsatt av kommunen. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass rett til å få plass i barnehage fra august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året dere søker om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Dersom dere er her midlertidig, må dere ta kontakt med kommunen eller private barnehager og forhøre dere om det finnes ledige barnehageplasser. 

Hvordan søker du om barnehageplass?

Du søker om barnehageplass for barnet ditt via et eget skjema som du får i den private barnehagen eller kommunen der du bor. De fleste må søke elektronisk via kommunens søkeportal. Søknadsfristen varierer, men er som regel rundt 1. mars.

Kontakt kommunen du bor i eller skal flytte til for mer informasjon om opptakstidspunktene i din kommune. Du må takke ja til plassen innen angitt frist.

Hva koster barnehagen og kan du få støtte?

Hvor mye man skal betale for barnehage kan variere noe. Men det er vedtatt en makspris for hva foreldre skal kunne betale for et heltids barnehagetilbud. Maksprisen blir fastsatt av Stortinget årlig.  I tillegg kommer eventuelt betaling for kost.

Du får reduksjon i prisen dersom du har flere barn i barnehage i samme kommune. Hva du skal betale skal også knyttes til inntekt, det vil si at lavtlønnede kan få moderasjon. Ta uansett kontakt med barnehagen du ønsker å søke/kommunen der du bor, for å få vite mer om priser.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.