Norsk alderspensjon

Norsk alderspensjon
Her kan du lese om reglene for å motta norsk alderspensjon, hvordan du søker om alderspensjon, skatt og pensjon og å ta med seg norsk alderspensjon til utlandet.

I Norge finnes det ulike pensjonsordninger. I denne artikkelen får du informasjon om norsk alderspensjon. Det er Arbeids- og velferdsetaten, NAV, som har ansvaret for alderspensjoner i Norge.

Har du rett til norsk alderspensjon?

For å få rett til alderspensjon fra folketrygden i Norge må du ha bodd eller jobbet i Norge i minst fem år etter fylte 16 år. Du kan altså få alderspensjon fra Norge dersom du har minst fem års trygdetid eller pensjonsgivende inntekt i Norge. Norge har flere trygdeavtaler som gjør at kravet kan oppnås gjennom sammenlegging med trygdetid i andre land. Du må som hovedregel fortsatt være medlem av folketrygden for å ha rett til alderspensjon fra Norge. Det er imidlertid flere unntak fra dette kravet.

Selv om du ikke har vært yrkesaktiv, kan du likevel ha rett til bostedsbasert pensjon fra Norge.

Det er ingen spesielle regler for selvstendig næringsdrivende, studenter, eller grensearbeidere. Dersom du har vært bosatt og medlem i folketrygden i minst fem år, har du rett på alderspensjon. Dersom du i tillegg i denne perioden har hatt pensjonsgivende inntekt, får du en høyere beregning av alderspensjonen på bakgrunn av opptjeningen. Dette skjer på lik linje som for arbeidstakere.

Norge har gjennomgått en pensjonsreform som trådte i kraft i 2011. Etter reformen er opptjening av alderspensjonen fra folketrygden ulik for ulike aldersgrupper. Ta kontakt med NAV, for å høre hva som gjelder for deg. Hvor stor alderspensjonen din blir, avhenger av hvor mange år du har jobbet, og hvor mye du har tjent i disse årene. Alderspensjon fra folketrygden er livslang og opphører når man dør. Det er altså ingen arv på denne pensjonen.

Har du vært medlem i trygdeordningene i et annet nordisk land, gjennom å ha bodd og/eller jobbet der, kan du som alderspensjonist få pensjon fra disse landene ut fra hvor lang tid du har vært medlem og hvor stor pensjonsopptjening du har hatt. Pensjonen opptjent i et annet land, skal utbetales av landet det er opptjent i.

Når kan du få utbetalt norsk pensjon?

I Norge er pensjonsalder 67 år. Det er opp til deg å vurdere når og hvordan du ønsker å ta ut alderspensjon, og hvor mye du vil jobbe ved siden av. Du kan i noen tilfeller ta ut alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. For å ta ut alderspensjon før du har fylt 67 år, må du ha tilstrekkelig høy opptjening.

Hvordan søker du om norsk alderspensjon?

Hvis du bor i Norge?

Hvis du bor i Norge søker du om alderspensjon hos NAV. Det tar kortest tid å søke om pensjonen elektronisk i nettjenesten ”Din pensjon”. Da får du svar i løpet av få minutter.­ Hvis NAV ikke får behandlet søknaden din automatisk, får du beskjed om det. Du kan også søke om pensjon på papirblankett. Dette kan ta noe lengre tid.

Hvis du har jobbet i et annet nordisk land, og skal ha med opptjent pensjon derfra, må du ta kontakt med NAV. Dersom du opplyser om utlandsopphold på søknadsskjemaet, vil NAV ta kontakt med deg.

Hvis du bor i annet nordisk land?

Hvis du bor i et annet nordisk land og vet eller tror at du har krav på pensjon fra Norge, må du selv ta initiativ til å søke om pensjonen. Du skal da kontakte pensjonsmyndigheten i det landet hvor du er bosatt. Du bør være ute i god tid da det kan ta tid å behandle slike pensjonssøknader.

Kan du ta norsk alderspensjon med til et annet nordisk land?

Flytter du fra Norge til et annet nordisk land/EØS-land, kan du som hovedregel ta med deg din norske pensjon. Det finnes imidlertid noen grupper pensjonister som kan få begrenset pensjonsutbetaling ved flytting. Sett deg inn i hva som gjelder for deg hos NAV. Dersom du oppholder deg mer i utlandet enn i Norge, går du ut av den norske folketrygden. Dette har konsekvenser for blant annet rett til helsetjenester.

Hvordan får du opplysninger om opptjent pensjon i Norge?


Dersom du har norsk eID kan du sjekke din pensjonsopptjening i Norge på Din pensjon. Hvis du ikke har dette, må du ta kontakt med NAV.

Skatt når du får norsk alderspensjon i utlandet

Hvis du bor i Norge og mottar pensjon fra et annet nordisk land, eller bor i et nordisk land og mottar pensjon fra Norge, kan du undersøke reglene for beskatning på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax.

Hvilke ordninger finnes for eldre som ønsker å stå i arbeid?

Du kan fritt kombinere jobb og pensjon. Du kan tjene opp pensjon fram til og med det året du fyller 75 år. Du kan også velge å ta ut deler av pensjonen din, og spare til senere.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Ta kontakt med NAV, eller sjekk Din Pensjon på nav.no.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.