Det norske pensjonssystemet

Det norske pensjonssystemet
Her kan du lese om hvordan det norske pensjonssystemet er bygget opp.

I Norge er pensjonssystemet tredelt, og det skilles mellom alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon eller avtalefestet pensjon (AFP) fra arbeidsgiver, og egen pensjonssparing. Det er viktig at du setter deg inn i alle nivåene i pensjonssystemet, slik at du kan danne deg et bilde av hva du kommer til å få i pensjon. 

Alderspensjon fra folketrygden

For å få rett til alderspensjon fra folketrygden i Norge må du ha bodd eller arbeidet i Norge i minst fem år etter fylte 16 år. Du kan altså få alderspensjon fra Norge dersom du har minst fem års trygdetid eller pensjonsgivende inntekt i Norge.

Avtalefestet pensjon (AFP) og annen tjenestepensjon fra arbeidsgivere

Pensjonen du har rett til når du når pensjonsalder avhenger også av hvilke pensjonsordninger du har vært omfattet av gjennom arbeidsforholdene dine. Alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor, er omfattet av en tjenestepensjonsordning. Hvis du har jobbet i Norge, kan du derfor ha tjent opp tjenestepensjon fra dine arbeidsforhold. Du bør ta kontakt med nåværende og tidligere arbeidsgivere for å finne ut av hva slags pensjonsordninger du omfattes av. For de fleste arbeidstakere skal tjenestepensjon utbetales fra pensjonsalder ved fylte 67 år. 

Ta kontakt med pensjonsselskapet der du har tjenestepensjon for å få vite hva du kan ha rett til dersom du flytter fra Norge.

Du kan ha rett til avtalefestet pensjon (AFP) dersom arbeidsgiveren din har tariffavtale der AFP inngår i avtalen. AFP-ordningen dekker alle ansatte i offentlig sektor og omtrent halvparten av ansatte i privat sektor. Du må også oppfylle spesielle individuelle vilkår for å få rett til AFP. Det er Arbeids- og velferdsetaten, NAV, som bestemmer om man kvalifiserer for AFP. AFP er ikke omfattet av trygdebestemmelsene i EØS-avtalen eller andre trygdeavtaler. Som AFP-pensjonist har du derfor ikke de samme rettighetene til for eksempel helsetjenester som en vanlig alderspensjonist har når han eller hun flytter til et annet EØS-land.

Arbeidsgiveren din eller leverandøren av tjenestepensjon kan gi informasjon om hvilken pensjonsordning du har.

Egen pensjonssparing

Egen sparing kan også være en del av pensjonen din. Dette vil komme i tillegg til andre utbetalinger når du blir pensjonist. Det finnes ulike måter å spare på, og ulike spareprodukter som er tilrettelagt for pensjonssparing. Her må du selv sette deg inn i hva som passer best for deg. Noen sparemåter er låste og kan først tas ut ved en bestemt alder, mens andre ikke er låst. 

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål om pensjonssystemet i Norge?

Dersom du har spørsmål om pensjon i Norge kan du ta kontakt med NAV Pensjon eller sjekke Din Pensjon på nav.no.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.