Arbeidsavklaringspenger i Norge

Mann jobber
Fotograf
Jens Nytoft Rasmussen/norden.org
Her finner du reglene for å få arbeidsavklaringspenger (AAP), som den norske formen for rehabiliteringsytelser.

Dersom du på grunn av sykdom eller skade står utenfor arbeidslivet, men forsøker å komme tilbake i jobb, kan du i visse tilfeller få innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP) for å sikre tapt inntekt. Det er den norske Arbeids- og velferdsetaten, NAV, som har ansvaret for denne ytelsen i Norge.  

Hva er arbeidsavklaringspenger?

AAP er en ytelse som kan gis mens du forsøker å komme tilbake på arbeidsmarkedet, og du må selv bidra aktivt i å få til dette. Dersom du får AAP må du komme til avtalte møter med NAV, utarbeide og følge en aktivitetsplan for å komme tilbake til jobb, levere den informasjonen og dokumentasjonen NAV krever, og gjennomføre de aktivitetene man har planlagt sammen med en NAV-veileder.  

Har du rett til arbeidsavklaringspenger?

For å få rett til AAP må du ha vært medlem av den norske folketrygden. Du må ha en redusert arbeidsevne på minst 50%. Sykdom, skade eller lyte må være medvirkende årsak til at du ikke kan jobbe.

Før du kan søke om AAP må du være registrert på nav.no som arbeidssøker. Du søker om AAP elektronisk. Det er en del informasjon og dokumenter du må legge ved. Kontakt NAV på telefon dersom du ønsker veiledning. Har arbeidsevnen din blitt redusert med 50 prosent eller mer, så kan du søke når som helst. Du kan tidligst få utbetalt AAP fra og med den dagen du søker.

Dersom du får innvilget AAP, kan du beholde den i maks tre år. Som hovedregel må du oppholde deg i Norge dersom du mottar AAP.

Du kan også flytte til et annet nordisk land, eller EØS-land, og søke om å beholde AAP. Det stilles da krav til at du gjennomfører arbeidsrettede tiltak og/eller behandling i landet du flytter til. Du må avklare at du kan ta med AAP med NAV før du eventuelt flytter.

For å få AAP er det et vilkår at du bidrar aktivt i prosessen med å komme i arbeid. Dette kalles aktivitetsplikt. Dette innebærer at du gjennomfører aktiviteter for å komme i arbeid som for eksempel arbeidsrettede tiltak.

Det finnes også andre tiltak og ordninger som tar sikte på å få personer ut i arbeid.

Hva gjelder hvis du nylig har flyttet til Norge og er under rehabilitering i landet du flyttet fra?

Dersom du har en ytelse fra ditt hjemland, kan du søke om å beholde ytelsen når du flytter til Norge. Du må kontakte myndighetene i ditt hjemland for å få vite om dette lar seg gjøre. ​

Hvem skal du kontakte om du har spørsmål?

Ta kontakt med NAV hvis du har spørsmål om arbeidsavklaringspenger eller andre tiltak ved langtidssykemelding.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.