Skatt på Grønland

Skattestyrelsens lokaler i Nuuk
Photographer
Maasi Brøns Chemnitz
Det grønlandske inntektsskattsystemet er et kildeskattsystem der arbeidsgiveren tilbakeholder en del av inntekten din til innbetaling av skatt. Her kan du lese mer om skattereglene på Grønland.

På Grønland kan du være fullt eller begrenset skattepliktig avhengig av hvor lenge du oppholder deg i landet. 

Fullt skattepliktig

Har du bopel på Grønland eller oppholder deg i landet i mer enn 6 måneder eller 183 dager, er du fullt skattepliktig. Det vil si at du må oppgi og skatte av alle inntektene dine – uansett om de tjenes opp på Grønland eller i utlandet.

Når du er fullt skattepliktig, vil du hvert år motta et årsoppgjør fra Skattestyrelsen med beregning av restskatt eller tilgodebeløp.

Begrenset skattepliktig

Oppholder du deg mindre enn 6 måneder på Grønland, er du begrenset skattepliktig. Det vil si at du bare betaler skatt av inntekter tjent på Grønland.

Når du er begrenset skattepliktig, mottar du ikke sluttoppgjør med beregning av restskatt eller tilgodebeløp.

A- og B-skatt

De vanligste formene for skatt er A- og B-skatt, som blir betalt av henholdsvis A- og B-inntekten din 

Ved A-skatt blir skatten automatisk trukket fra inntektene dine. 

Ved B-inntekt må du selv holde styr på skatten og betale den inn.

A-skatt er en skatt du betaler foreløpig, og som beregnes ut fra hva du forventer å tjene det kommende skatteåret.  Inntekt som teller som A-inntekt, er for eksempel:

 • Lønn hos en arbeidsgiver
 • Lønn som frilanser
 • Pensjon
 • Styrehonorar

A-skatten blir beregnet ut fra skattekortet ditt og automatisk trukket av arbeidsgiveren Når skatteåret er over, kjenner Skat den nøyaktige A-inntekten din og justerer etter det du faktisk har tjent. Hvis du i løpet av året har betalt for lite i skatt, får du en regning på beløpet du skylder. Det kalles restskatt. Har du derimot betalt for mye i skatt, kalles det overskytende skatt. Skattestyrelsen utbetaler automatisk din overskytende skatt. Hvis du har gjeld til det offentlige, vil gjelden først bli motregnet før utbetaling, og så vil du motta et motregningsbrev.

B-skatt er i utgangspunktet også en foreløpig skatt, men du må selv holde styr på hvor mye du skal betale. Du må også selv sørge for å betale den inn.  Inntekt som teller som B-inntekt, er for eksempel: 

 • Inntekt fra selvstendig virksomhet
 • Utdanningsstøtte
 • Renter
 • Salg av produkter fra jakt, fangst og fiske

Til å innbetale B-skatten får du tilsendt krav på 10 rater per år basert på forskuddsoppgjøret ditt. Ut over dette gjelder de samme reglene for restskatt og overskytende skatt. 

 

Forskuddsregistrering og skattekort

Forskuddsregistrering er normalt bare for fullt skattepliktige innbyggere på Grønland. For å forskuddsregistrere deg og få utlevert skattekortet ditt må du henvende deg til det lokale skattekontoret ditt eller finne det på Sullissivik (online borgerservice). 

Skattekortet ditt blir beregnet på grunnlag av forskuddsregistreringen, ditt personlige fradrag og din kommunes skatteprosent.

 

Skattemelding og sluttoppgjør

Skattestyrelsen lager skattemeldingen din ut fra inntektsopplysninger innsendt fra arbeidsgiveren din. Hvis du har endringer eller tilføyelser til skattemeldingen, kan du rette den elektronisk via Sullissivik. Hvis du ikke har endringer eller tilføyelser, trenger du ikke gjøre noe.

Skattemeldingen din skal være sendt inn til Skattestyrelsen senest 1. mai året etter inntektsåret. 

Når skatteåret er over, vil du motta et sluttoppgjør som viser om du skylder restskatt eller skal ha penger tilbake. Du vil få tilsendt sluttoppgjøret i slutten av august året etter inntektsåret. Sluttoppgjøret inneholder en veiledning til å innbetale restskatt. Overskytende skatt utbetales automatisk. 

Dobbeltbeskatningsavtaler er avtaler som er inngått mellom to eller flere land. Avtalene sikrer at du bare skal betale inntektsskatt i landet der du arbeider. Hvis du kommer fra et land som har en dobbeltbeskatningsavtale med Grønland, vil du derfor bli fritatt for å betale skatt i ditt eget land mens du jobber på Grønland. 

Blant de nordiske landene har Grønland inngått dobbeltbeskatningsavtaler med:

 • Danmark
 • Færøyene
 • Island
 • Norge

Les mer om de enkelte dobbeltbeskatningsavtalene på Nordisk eTax eller henvend deg til skattemyndighetene i landet du bor i, for å høre om reglene for dobbeltbeskatning ved arbeid på Grønland.

Skatteregler i forhold til Sverige eller Finland

Grønland har ikke inngått dobbeltbeskatningsavtaler med Sverige og Finland. Det betyr at skattemyndighetene i disse landene kan kreve skatt for arbeid utført på Grønland, i tillegg til den skatten du allerede har betalt på Grønland. Det kalles dobbel beskatning fordi du betaler skatt av samme inntekt to ganger. 

Hvis du er bosatt i Sverige eller Finland og fortsatt er sysselsatt hos og lønnet av din vanlige arbeidsgiver som ikke er hjemmehørende eller har fast driftssted på Grønland, gjelder følgende regler:

Hvis oppholdet ditt ikke overstiger 14 dager, er du ikke skattepliktig på Grønland. Da skal du bare betale skatt av inntekten din i landet der du er sysselsatt.

Hvis oppholdet overstiger 14 dager, er du også skattepliktig på Grønland. Da skal du betale skatt av inntekten din både på Grønland og i landet der du er sysselsatt.

Henvend deg til relevante skattemyndigheter for å høre mer om gjeldende beskatningsregler.

Nordisk eTax

Nordisk eTax er et samarbeid mellom skattemyndighetene i de nordiske landene. Her kan du finne informasjon om skatteregler, dobbeltbeskatningsavtaler og annet. Samt kontaktopplysninger til alle nordiske skattemyndigheter.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.