Skatt på Grønland

Skattestyrelsens lokaler i Nuuk
Fotograf
Maasi Brøns Chemnitz
Det grønlandske inntektsskattsystemet er et kildeskattsystem der arbeidsgiveren tilbakeholder en del av inntekten din til innbetaling av skatt. Her kan du lese mer om skattereglene på Grønland.
Skatteplikt på Grønland

På Grønland kan du være fullt eller begrenset skattepliktig avhengig av hvor lenge du oppholder deg i landet.

Fullt skattepliktig

Har du bopel på Grønland eller oppholder deg i landet i mer enn 6 måneder, er du fullt skattepliktig. Det vil si at du må oppgi og beskattes for alle inntektene dine – uansett om disse tjenes opp på Grønland eller i utlandet.

Når du er fullt skattepliktig, vil du hvert år motta et årsoppgjør fra Skattestyrelsen med beregning av restskatt eller tilgodebeløp.

Begrenset skattepliktig

Oppholder du deg mindre enn 6 måneder på Grønland, er du begrenset skattepliktig. Det vil si at du bare betaler skatt av inntekter opptjent på Grønland.

Når du er begrenset skattepliktig, mottar du ikke sluttoppgjør med beregning av restskatt eller tilgodebeløp.

A- og B-skatt

De vanligste formene for skatt er A- og B-skatt, som blir betalt av henholdsvis A- og B-inntekten din.

 

A-skatt

A-skatt er skatten du betaler av A-inntekten din. A-inntekt er for eksempel.:

Lønnen arbeidsgiveren din betaler deg

Lønnen din som freelancer, for eksempel oversetter

Styrehonorar

Pensjoner

A-skatten blir beregnet ut fra skattekortet ditt og trukket av arbeidsgiveren

 

B-skatt

B-skatt er skatten du betaler av B-inntekten din. B-inntekt er for eksempel.:

Inntekt fra selvstendig virksomhet

Utdanningsstøtte

Renter

Salg av produkter fra jakt, fangst og fiske

B-skatten blir oppkrevd ved at du på grunnlag av forskuddsoppgjøret får tilsendt krav i 10 rater per år.

Forskuddsregistrering og skattekort

Forskuddsregistrering er normalt bare for fullt skattepliktige innbyggere. Henvend deg til det lokale skattekontoret for å forskuddsregistrere deg og få utlevert skattekortet ditt.

Skattekortet blir laget ut fra:

Din forskuddsregistrering

Ditt fradrag

Din kommunes skatteprosent

Du får utlevert første skattekort på det lokale skattekontoret. Deretter blir skattekortet automatisk sendt til folkeregisteradressen din i desember. Mister du skattekortet ditt, må du kontakte Skattestyrelsen for å få utlevert et nytt.

Skattemelding og sluttoppgjør

Skattemeldingen din blir forhåndsutfylt av Skattestyrelsen ut fra inntektsopplysninger sendt inn av arbeidsgiveren din. Hvis du har endringer eller tilføyelser til skattemeldingen, kan du rette den elektronisk via Skattestyrelsens hjemmeside, eller du kan henvende deg til det lokale skattekontoret.  Hvis du ikke har endringer eller tilføyelser, trenger du ikke gjøre noe.

Skattemeldingen skal være sendt inn til Skattestyrelsen senest 1. mai året etter inntektsåret.

 

Sluttoppgjør

Du vil motta et sluttoppgjør som viser om du skylder restskatt eller skal ha penger tilbake. Du vil få tilsendt sluttoppgjøret i slutten av august året etter inntektsåret.

Dobbeltbeskatningsavtaler

Dobbeltbeskatningsavtaler sikrer at du bare skal betale inntektsskatt i landet der du arbeider.

Grønland har inngått dobbeltbeskatningsavtaler med:

Danmark

Færøyene

Island

Norge

 

Les mer om de enkelte dobbeltbeskatningsavtalene på Nordisk eTax eller henvend deg til skattemyndighetene i landet du bor i, for å høre om reglene for dobbeltbeskatning med Grønland.

 

Skatteregler i forhold til Sverige eller Finland

Grønland har ikke inngått dobbeltbeskatningsavtale med Sverige og Finland. Det betyr at skattemyndighetene i disse landene kan kreve skatt for arbeid utført på Grønland, i tillegg til skatt betalt på Grønland.

Hvis du er bosatt i Sverige eller Finland og fortsatt er sysselsatt hos og lønnet av din vanlige arbeidsgiver som ikke er hjemmehørende eller har fast driftssted på Grønland, gjelder følgende regler:

Hvis oppholdet ditt ikke overstiger 14 dager, er du ikke skattepliktig på Grønland. Da skal du bare betale skatt av inntekten din i landet der du er sysselsatt.

Hvis oppholdet overstiger 14 dager, er du også skattepliktig på Grønland. Da skal du betale skatt av inntekten din både på Grønland og i landet der du er sysselsatt.

Henvend deg til relevante skattemyndigheter for å høre mer om gjeldende beskatningsregler.

Nordisk eTax

Nordisk eTax er et samarbeid mellom skattemyndighetene i de nordiske landene. Her kan du finne informasjon om skattereglene, dobbeltbeskatningsavtaler m.m. samt kontaktopplysninger til alle nordiske skattemyndigheter.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.