Etterlattepensjon i Sverige

Familie som går på et fortov
Photographer
Karl Edwards / Unsplash
Som gjenlevende ektefelle eller samboer kan du ha rett til omstillingspensjon i Sverige. Les om de svenske reglene for økonomisk støtte ved dødsfall, om enkepensjon og om barnepensjon. Du kan også se når og hvordan du skal søke om å få utbetalt støtte fra den svenske pensjonsmyndigheten når en nær pårørende dør.

I Sverige kan du få etterlattepensjon som økonomisk støtte når en nær pårørende dør. Etterlattepensjonen er en økonomisk sikkerhet som dekker en del av den forsørgelsen som avdøde bidro med.

Etterlattepensjon er en del av den allmenne pensjonen og består av barnepensjon, omstillingspensjon og enkepensjon. Hva du er berettiget til, avhenger av om du er under 18 år, ektefelle/partner eller enke.

Etterlattepensjon hvis du bor i Sverige

Når Pensionsmyndigheten informeres av Skatteverket i Sverige om at en som bor i Sverige er død, undersøker Pensionsmyndigheten om det finnes etterlatte som har rett til noen form for etterlattepensjon. Hvis en nær slektning av deg dør, sender Pensionsmyndigheten informasjon til deg hvis du har rett til etterlattepensjon. I noen tilfeller ber myndigheten deg om ytterligere opplysninger før de kan avgjøre om du har rett til etterlattepensjon. Myndigheten sender deg et brev og ber deg om å supplere med opplysningene de mangler.

Etterlattepensjon består av følgende ytelser til nære pårørende

Etterlattepensjonen består av tre forskjellige ytelser. Avhengig av om du er under 18 år, gift/registrert partner eller enke, kan du ha rett til økonomisk støtte når en nær pårørende dør.

Barn kan ha rett til barnepensjon

Et barn kan motta etterlattepensjon hvis en eller begge foreldre er døde. Du regnes også som barn hvis du er 18–20 år og går på grunnskole eller videregående skole. Barnepensjon utbetales til du er minst 18 år.

Ektefelle/partner kan ha rett til en omstillingspensjon

Hvis du ennå ikke har fylt 66 år og din ektefelle eller registrerte partner som du bor sammen med dør, kan du motta omstillingspensjon. Dette gjelder også hvis dere bor sammen, men ikke er gift, hvis dere har hatt eller venter et felles barn, eller hvis dere tidligere har vært gift eller registrerte partnere. Omstillingspensjonen utbetales i ett år. Retten til omstillingspensjon forlenges hvis du er verge for mindreårige barn.

Enke kan ha rett til enkepensjon

Hvis du er kvinne og var gift med din ektefelle 31. desember 1989, kan du få enkepensjon. Hvis du er født 1945 eller senere og dere var gift hele tiden fram til dødsfallet, kan du få enkepensjon hvis du tjente mindre enn mannen din.

Er du yngre enn 66 år, får du først og fremst omstillingspensjon. Du kan ha rett til enkepensjon resten av livet, men som regel reduseres enkepensjonen med deler av din allmenne pensjon når du fyller 66 år, eller tidligere hvis du velger å ta ut pensjonen din tidligere.

Arbeidsrelatert dødsfall

Hvis dødsfallet er arbeidsrelatert, kan dødsboet få begravelseshjelp. Du som er etterlatt, kan også ha rett til livrente for etterlatte (efterlevandelivränta).

Andre pensjoner du kan ha rett til

Ut over den allmenne pensjonen har mange også andre pensjoner. Som slektning kan du også ha rett til økonomisk støtte fra avtale- eller tjenestepensjoner fra den avdødes arbeidsgiver.
Kontakt dem for ytterligere informasjon.

Noen har dessuten private pensjonsforsikringer som ofte inkluderer støtte til etterlatte. Det betyr at du kan få økonomisk støtte fra avdødes pensjonsforsikring.

Etterlattepensjon hvis du bor utenfor Sverige

Svensk etterlattepensjon er basert på svenske forhold og tjener som økonomisk sikkerhet til å dekke en del av forsørgelsen som den avdøde bidro til.

Kravet for å ha rett til svensk etterlattepensjon er at den avdøde på et tidspunkt arbeidet eller bodde i Sverige.

Etterlattepensjon er utelukkende basert på den avdødes pensjonsgrunnlag som han eller hun har tjent opp i Sverige. Det utbetales ikke som et fast beløp som gjelder for alle. Hvis avdøde hadde et lavt pensjonsgrunnlag i Sverige, blir etterlattepensjonen også lav. Dette gjelder uansett om den etterlatte har lav eller slett ingen pensjon i landet der han eller hun bor.

Hvis du bor utenfor Sverige, må du selv søke om etterlattepensjon. Søknaden er også nødvendig hvis den etterlatte er et barn og den avdøde forelderen aldri bodde i Sverige.

Pensionsmyndigheten kan gi deg mer informasjon hvis du eller avdøde bor eller arbeider i et annet nordisk land, eller hvis du og avdøde bodde i to forskjellige land.

Guide til deg som er etterlatt

I samarbeid med Skatteverket og Försäkringskassan har Pensionsmyndigheten i Sverige utarbeidet en guide til deg som er etterlatt (efterlevandeguiden) for å gjøre det lettere for deg som har mistet noen som sto deg nær.

Guiden er digital og beskriver for eksempel hva du skal begynne med når en nær pårørende dør, og hva du kan vente månedene framover og de påfølgende årene når det gjelder deling av bo, arv, dødsbo og sorgarbeid.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.