Les mer om publikasjonene våre

Billede af forskellige publikationer udgivet af Nordisk Ministerråd

Billede af forskellige publikationer udgivet af Nordisk Ministerråd

Photographer
norden.org
Nordisk ministerråds publikasjoner synliggjør resultatene som fremkommer gjennom det nordiske samarbeidet på forskjellige plan. Publikasjonene består av forskningsbaserte rapporter og politiske programmer, rammeprogram, handlingsplaner, årsregnskap og budsjetter, men også separate debattbøker, statistikk og interessante publikasjoner om Norden generelt. Nordisk ministerråd utgir rundt 200 publikasjoner hvert år.

Alle publikasjoner som Nordisk ministerråd har finansiert, kan lastes ned gratis etter Open Access-prinsippet. Open Access betyr at man har fri og uhindret digital tilgang til publikasjoner. 

Nordisk ministerråd er gjennom sine prosjekter og institusjoner sterkt engasjert i kunnskapsutvikling på bred front. Med Open Access gjør vi bredden i den kunnskapen vi får frem, åpent tilgjengelig, og bidrar dermed til et sterkere grunnlag for videre innovasjon både innenfor og utenfor rammen av det nordiske samarbeidet.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråds Open Access-mandat endrer ikke opphavsretten til publikasjonene som mandatet omfatter. Nordisk ministerråd har fremdeles full opphavsrett til alle sine publikasjoner. 

Nordisk ministerråds Open access-mandat

1.1 Innledning

Nordisk ministerråd (NMR) er et offentlig finansiert samarbeid mellom regjeringene i de nordiske landene (www.norden.org). Derfor skal alle skriftlige publikasjoner som utgis eller finansieres av NMR, gjøres åpent tilgjengelige med Open Access-publisering slik at de kan brukes fritt i Norden og internasjonalt. Open Access betyr at publikasjonene er tilgjengelige i elektronisk format på Internett, kostnadsfritt for brukerne og med minimale begrensninger for bruken.

Opphavsrettslisenser av en type som oppmuntrer til distribusjon, bruk og gjenbruk av publikasjoner fra NMR, anbefales sterkt. En betingelse for en slik lisens skal imidlertid være at originalpublikasjonen alltid oppgis. En egnet lisens som oppfyller dette vilkåret, er Creative Commons-lisens med anerkjennelse av originalen (CC-BY).  

Som et første skritt introduserer Nordisk ministerråd et Open Access-mandat som gjelder alle skriftlige publikasjoner utgitt av ministerrådet fra og med 1. juni 2014. Mandatet og dets effektivitet evalueres årlig av Nordisk ministerråd.

I neste skritt, som etter planen startes i 2014, vil Open Access-mandatet bli utviklet ytterligere og anvendes også på alle skriftlige publikasjoner som er helt eller delvis finansiert av stipender fra Nordisk ministerråd eller etter kontrakt med ministerrådet.
 

1.2 Mandat

Alle skriftlige publikasjoner utgitt av Nordisk ministerråd skal ved publisering gjøres tilgjengelige med Open Access i elektronisk format (umiddelbar Open Access). Det betyr at alle slike publikasjoner skal lastes opp på Nordisk ministerråds publikasjonsplattform, i fulltekstformat og med den beskrivende informasjonen (metadata) som kreves. Ministerrådets publikasjonsplattform (http://norden.diva-portal.org) administreres og vedlikeholdes av Uppsala universitetsbibliotek. Den enheten ved Nordisk ministerråd som legger opp en publikasjon på plattformen, har ansvar for at den er fullstendig og av god kvalitet. Det anbefales sterkt at publikasjonene oppfyller tilgjengelighetskriteriene for personer med synsnedsettelse eller lesevansker.

Det anbefales at alle skriftlige publikasjoner som utgis av Nordisk ministerråd, utgis med Creative Commons-lisens, fortrinnsvis CC-BY eller CC-BY SA. Definisjonene er å finne på www.creativecommons.org. Retten til å laste opp alle skriftlige publikasjoner som er utgitt av Nordisk ministerråd, på ministerrådets publikasjonsplattform skal alltid opprettholdes, også når publikasjonen også publiseres av en ekstern utgiver. Hvis publikasjonen også utgis av en ekstern utgiver (for eksempel i bokform eller i et vitenskapelig tidsskrift), skal egnet henvisning til publikasjonen registreres på NMRs publikasjonsplattform.

København, 29. januar 2014 
Dagfinn Høybråten, generalsekretær

Intervju med generalsekretær Dagfinn Høybråten om Open Access

NordPub publikasjonsplattform

Creative Commons

Hvorfor Open Access?

Det er mange grunner til å velge en publiseringspolicy med Open Access. For Nordisk ministerråd har særlig disse fire grunnene vært avgjørende:

1. Nordisk ministerråd er en skattefinansiert institusjon, og resultater som publiseres av Nordisk ministerråd, bør også være allment tilgjengelige uten ekstra kostnad for skattebetalerne.

2. Open Access fremmer grunnleggende nordiske verdier som demokrati, likestilling og åpenhet.

3. Open Access øker tilgjengeligheten til nordisk ministerråds publikasjoner. For eksempel kan personer med lesevansker eller synsproblemer få bedre tilgang til dem, ettersom Open Access-publikasjoner ikke er beskyttet av DRM, en programvare som kan påvirke maskinell opplesning negativt.

4. Open Access gir betydelig flere distribusjonsmuligheter, noe som fører til bedre synlighet og spredning av Nordisk ministerråds publikasjoner.
 

NordPub publikasjonsplattform

Nordisk ministerråds publikasjonsplattform heter NordPub. På NordPub kan man laste ned publikasjonene gratis og bestille publikasjonene i alle formater de er tilgjengelige i. De fleste publikasjoner finnes både som PDF og ONLINE eller EPUB, og noen finnes i trykt format. 

Publikasjonsplattformen inneholder publikasjoner fra Nordisk ministerråds sekretariat, NordForsk, Nordic Innovation, Nordisk energiforskning, Nordicom, Nordic School of Public Health, Nordregio, Nordens velferdssenter og flere andre nordiske aktører.

Publikasjonsplattformen er plassert på den såkalte DiVA-plattformen. DiVA er et konsortium bestående av 35 universiteter og institusjoner (primært i Sverige). Den opprettholdes av Uppsala universitetsbibliotek, som står for de løpende oppdateringene og langsiktige utviklingsprosjekter.

– Besøk NordPub her: www.norden.org/nordpub

Våre formater og distribusjonskanaler

Publikasjonene utgis alltid digitalt i PDF-format. I tillegg utgis en stor del av publikasjonene fra og med januar 2020 som responsive online-publikasjoner, som egner seg for lesing på mobil og nettbrett. 

Publikasjonene aktiveres også i Crossref. 

CrossMark er et multi-publisher-initiativ som gir leseren en standardisert måte å finne den aktuelle versjonen av innhold på. Ved å bruke CrossMark-logoen forplikter seg Utgivers navn til å oppdatere sitt publiserte innhold og til å meddele lesere om eventuelle endringer når de blir gjort. Når du klikker på CrossMark-logoen, vises dokumentets aktuelle status og eventuelt også ytterligere utgivelsesinformasjon for dokumentet.”

Mer om Crossref

Mer om CrossMark